Sosyal Hizmet Mesleği

Sosyal Hizmet Alanları

Sosyal Kaynak
Bilgiler

     
 

 

ÖRNEK AÎLE OLUŞUMUNDA
EĞÎTÎM–ÖĞRETÎM  VE
TECRÜBENÎN ÖNEMÎ

 

 Mehmet Emin ASLAN

Uzman Psikolog

alanemin@hotmail.com

 
 
 


Aile Eğitimi Evlilik öncesine dayanɩr ve bu olgu Anne-Baba adayɩ tarafɩndan böylesine bir öğenin eğitim gerektirebileceğini evlendikten ve kendi çocuklarɩ olduktan sonra bir takɩm sorunlarɩn içinde bulunduklarɩnɩn farkɩndanlɩğɩna vardɩklarɩ görülen bir gerçektir. Deyim yerinde ise, bu olguda kendileri evlilik olayɩ gerçekleşinceye kadar özverili bir bilgiyi bulundurmayabilir ve muğlak sayɩlabilecek bir önyargɩ ile taraflar birbirlerini sadece « salt bireysel özellikleri ile » değerlendirebilirler.

Bazɩ insanlarda Yeni bir Yuvanɩn kurulacağɩ düşüncesi önemsenmeyebilir ve hatta ikinci planda değerlendirilebilir, çoğu zamanlar’da ileride kendilerine emanet olarak verilecek olan çocuklarɩnɩn annesi veya babasɩ olarak değerelendirmeyebilirler, Oysaki, düşünülmesi gereken yargɩlar’dan biri evliliğin insanlar açɩsɩndan yeni bir neslin yetişmesine katkɩ sağlamanɩn olmasɩ olarak algɩlanmalɩdɩr. Maalesef, bazɩ durumlar’da, bu olgunun göz ardɩ edilerek sadece duygusallɩğɩn tesiri Altɩnda kalɩnɩp kendilerince verilen bazɩ kararlarɩn çok sağlɩklɩ olmadɩğɩ görülmekte’dir.

EVLÎLÎK ÖNCESÎ BÎLÎNMESÎ GEREKEN BAZI ETMENLER :

Evlilik kararɩ verilirken evlenecek adaylarɩn Mantɩksal kuramlarɩ yanɩnda Tecrübeye dayalɩ karar vermeleri aranmasɩ gereken önemli etmenlerin başɩnda gelmektedir. Mantɩğɩn devreye girmediği evlilik kararlarɩn’da anlaşɩlacağɩ üzere sadece evli çiftler değil aynɩ zamanda doğacak olan çocuklarɩn‘da Aileden etkilenerek bazɩ olumsuz davranɩşlara tekabül olabilecekleri göz ardɩ edilmemeli‘dir. Bilindiği üzere eşler arasɩnda tartɩşmalarɩn olmasɩ berabarinde çocuklarɩn psikolojik değerlerinin’de olumsuz etkilenmelere sebebiyet veren bir gelecek ile sɩfatlandɩrmak mümkün konuma tekabül olur. Bu sebeple, denilebilir’ki, evlenecek olan çiftlerin daha henüz evliliğe karar vermeden önce Aile kavramɩnɩn kendileri tarafιn’dan irdelenerek düşünülmesi gereken konularɩn başɩnda yer edinen önemli bir etmendir.
Bilindiği gibi evlenmeyi düşünen birey Anne olma, Baba olma gibisinden rolleri’de düşünürek ilerisi için hazɩrlɩklɩ olmalari kendi gelecekleri açɩsɩndan son derece önemli bir zarüriyettir. Bu anlamda birey eş olarak düşündüğü insanɩ değişik rolleri ile değerlendirirken kesinlikle önyargɩlɩ davranmamalɩ ve kafasɩndaki soru işaretlerini gelecekte yuva kuracağɩ insan ile paylaşmasɩnɩn bilincinde bulunmalɩ’dɩr demek doǧru olur.

Konuya ilișkin öǧelerden biride bireyin ümitsizliğe kapɩlma ihtimaline’de dikkat çekmek gerekir çünkü çevrede görülen bazɩ olumsuz örnekler evlenecek olan bireyler’de gelecege özgü “karamsar düşünce” ihtimalini oluşturabilir. Bu sebeple, bireyler konuya daha objektif bir biçimde bakmak ve daha pozitif bir yuva kurmak yönünde hazɩrlɩklɩ olmalarɩ önemlidir. Bu türden spekülatif düșüncelerden korunmak ve bertaraf etmek için taraflar bir psikologa ile danɩşɩp kendilerini yeni yaşamlarɩ hususunda daha özverili ve hazɩrlɩklɩ bulmalɩ ve geliştirmelidir’ler. Bu konuda evlenecek olan çiftlerin psikolojik ve sosyal bir eğitimden geçmeleri’de kendileri açɩsɩndan farklɩ olarak büyük bir öneme sahiptir.
Bu anlamda denilebilirki, herhangi bir bireyin eşini değerlendirmesi kadar kendini’de onu bekleyen roller ve sorumluluklarɩ bağlamɩn’da değerlendirmesi gerekmekte’dir. Yani yeni bir yuva kurmanɩn sorumluluğu eş olmanɩn veya ebeveyn olmanɩn sorumluluğu düşünülerek evliliğe adɩm atɩlmalɩ’dɩr diye düşünmek gerekir.

EVLÎLÎK ÖNCESÎ EBEVEYNLÎK EĞÎTÎMÎ NASIL OLMALIDIR ?

Îdeal ebeveyn olabilmenin ilk sɩrrɩ ideal eş olmaktan geçer. Bu kuram’da sağlɩklɩ düşünme ve karar verebilme yetisi içinde bulunan eşlerden Dünyaya gelen çocuklarɩn’da hem ruhsal hemde zihinsel olarak oldukça pozitif olmalarɩ doğal olarak beklenebilir.
Evlilik öncesinde alɩnan Eğitim perspektifinde belli zamanlar’da eğitim proğramlarɩna veya seminerlere katιlιm sağlanarak konu ile ilgili bazɩ kitaplar veya makaleleri okumak veya evlilik öncesi danɩşmanlɩk desteği almak önerilebilir. Bu konuya özgü olarak tecrübe sahibi ailelerden bilgi alɩşverişin’de bulunmak konu gereği bir başka anlamda önem sağlayabilir.

EĞÎTÎM ÎLE KAZANILACAK OLAN ÖĞELER :

Yeni kurulacak bir yuva ile birlikte taraflar kendilerini neyin beklediğini bilmiş olacaklarɩndan daha hazɩrlɩklɩ olup sorunlar insan açɩsɩndan çözümgücüne kavuşacaktɩr. Ancak unutulmamalιdιr’ki kimi zaman sorunlarɩn çözümlenmesi uzman desteği gerektirebilir, bu durumda evlilik uzmanlarɩna başvurup psikolojik destek alɩnmasɩ en sağlɩklɩ olanɩdɩr. Bu anlamda sorunlar tespit edilip çözümleninceye kadar ev içinde hassas davranɩlmalɩ ve çocuğun bu süreçten etkilenmemesi sağlanmalɩ ve çocuklarɩn eğitim-öğretim sistemine dahil edilmeleri ihmal etmemelidir.

EBEVEYNÎN KENDÎSÎNÎ TANIMASI :

Bir ebeveynin kendisini tanɩmasɩ her şeyden önce zaaflarɩnɩ bilince çɩkarmasɩn’dan geçer. Bu olgu aynɩ zamanda Ebeveynin kendisini daha özverili geliştirme olanağɩnɩn bir alternatifi olarak irdelenebilir, nitekim, denilebilirki, kendisini tanɩyan birey ebeveynlik rolüne yansɩyan kişisel zaaflarɩnɩ daha çabuk çözümleyebileceği düşüncesi açɩklɩk kazanmɩş sayɩlɩr. Örneğin “ ben sese yönelik çok duyarlɩyɩm ve bu sebeple çok sinirleniyorum ” diyen bir ebeveyn bundan dolayɩ çocuğu ile çatɩşma yaşɩyorsa ilk etapta sadece çocuğunu susturmayɩ değil çocuğun sesine ve istemlerine yönelik duyarlɩlɩk derecesini dengeleme gayretini sarf etmeli’dir, nitekim, bu anlamda bir Annenin bu tür vakalara yönelik erken tedbir alɩp sorunun farkɩnda bulunmasɩ gerekmekte’dir.

Bu olguya özgü, ebeveynin kendini tanɩyɩp olumlu özelliklerini geliştirmesi ve olumsuzluklarɩnɩ düzeltmesi kadar çocuğuna olumsuz özellikler yansɩmadan tedbir alabilmesi kendisinin bir ebeveynlik görevi olduğu gibi aynɩ zamanda çocuğun geleceği açɩsɩndan’da önemli bir gelecek olarak algɩlanmalɩdɩr.

AÎLE ÎÇÎ HUZURUN SAĞLANMASI :

Bir ailenin iç huzuru çocuklarɩn huzuru ile eşdeğer’dir. Huzurun sağlanmasɩ herşeyden evvel Annenin bakɩş açɩsɩ ile davranɩşlarɩ’nɩn pozitif olmasɩndan geçer. Bu konuda Babanɩn anneye destek sağlamasɩ ve Annenin Babaya karşɩ duyarlɩ olmasɩ evin huzuru açɩsɩndan oldukça önemli’dir. Huzurlu bir ortamda yetişen çocuklarɩn daha problemsiz olabilecekleri gibi başarɩ oranlarɩnɩn’da daha yüksek olabileceği unutulmamalɩ’dɩr. Bu olgu aynɩ zamanda çocuğun çalɩşma kapasitesindeki yüksek performansa, özgüvenine kadar bütün duygu ve düşüncelerini kapsar ve sosyal bir varlɩk olmasɩna vesile olur. Bu sebeple Anne ve Babanɩn pozitif, rasyonel bir Aile olmasɩnɩ sağlamak için konunun uzmanlarɩn’dan kesinlikle bilgi edinmeleri kendileri ve çocuklarɩnɩn geleceği açɩsɩndan mutlak bir gereksinim’dir.

GELECEĞE OPTÎMÎST YAKLAŞMAK VE BAŞARIYA ULAŞMAK :

Geleceğin geçmişe oranla daha sağlɩklɩ olmasɩ ebeveynin duygu ve düşüncelerinin optimist olmasɩn’dan geçtiği unutulmamalɩ’dɩr nitekim ruhsal ve bedensel etmenler oldukça önemli’dir. Örneğin bezgin ve çökkün bir beden hali geleceğin garantisi açɩsɩndan inandɩrɩcɩ olamaz. Bu olguda ümitsizlik, bɩkkɩnlɩk, hayattan kopukluk Ebeveyn açɩsɩndan önemli bir sorun odağɩnɩ oluşturacağɩ gibi aynɩ zamanda ebeveyn açιsιndan kendisini ipotek altɩna alan bir kabüs konumuna’da dönüșebilir. Bu sebeple sorun ne olursa olsun Ebeveynin kendisine güvenen, geleceğinden ümitli ve pozitif düşünen bir ebeveyn olmasɩ gerektiği unutulmamalɩ’dɩr.

Geleceği garanti almanɩn ve sorunlarɩn üstesinden gelmenin bir diğer alternatifi ise rasyonel düşünmedir. “Ben yapamam, başaramam” gibisinden düşünceleri zihinden ve dilden tamamen çɩkarmak gerektiğini, ve buna özgü “Ben yapabilir kapasitedeyim” düşüncesi ile geleceğe pozitif odaklanmak önemli’dir. Bu olgu aynɩ zamanda hedeflenen davranɩşlarɩn düşüncede netleştirilmesi ve tanɩmlanmasɩnɩ sağlayacak bir olgu olduğu asla unutulmamalɩ’dɩr. Örneğin “Ben çocuğumu hata yapɩnca ona bağɩrmadan uyarmak istiyorum” diye netleşen bir düşünce beraberinde olumlu bir geleceğin teminatɩ olabilir bir nitelik kazanacaktɩr diye düşünmek gerekir.

Geleceğe pozitif bakɩş ve özgüven terminolojisinin bir diğer özelliği ise davranɩşlarɩn karakter ile pekişmesi olayɩ’dɩr. Düşüncelerin ve buna bağlɩ olarak duygularɩn değiştiği yerde istenilmeyen davranɩşlar yerini hedeflenen olumlu davranɩşlara bɩrakɩr. Bu olguda unutulmamasɩ gereken bir diğer önemli etmen ise Beyindeki komutun düşünceye yansɩmasɩ ve düşüncenin Kalpten odaklanan eyleme dönüşmesi olayɩ’dɩr. Bu olgu beraberinde bir gelişime veya bir dönüşüme vesile olabilecek olgunun ta kendisidir.

ÇOCUK ÎLE ÎLGÎLÎ EĞÎTÎM MODELÎ :

Bir çocuğun sağlɩklɩ bir eğitime tekabülü doğumdan önce olduğu gibi doğumdan sonraki yaşantɩ sürecini’de kapsadɩğɩ bilinmeli’dir. Bu evreler çocuğun yaşɩ ve içinde bulunduğu psikolojik etmenleri ve sosyal kategorisi ile ilintili’dir. Nitekim çocuğun Algɩ, hafɩza ve Bellek ile bilgiyi sentezleme kapasitesi Ebeveynin kendisine aktarɩmda bulunduğu bilgi kaynağɩndaki kalite ile kesinlikle ilintili’dir.

DOĞUMDAN ÖNCEKÎ EĞÎTÎM :

Çocuk daha henüz Anne rahminde iken sağlɩklɩ bir iletişim ile motive edilmeli’dir. Çocuğun her Anne davranɩşɩnɩ kendisine rehber edindiği plasenta dönemi doğumundan sonraki yaşantɩsɩ açɩsɩndan bir numune kaynağɩ olduğu asla unutulmamalɩ’dɩr. Bu süreçte çocuk özverili bir karakter ve bir ruh hali ile dünyaya gelir ve davranɩşlarɩnɩ önceden almɩş bulunduğu iletişim modeli ile odaklaştɩrɩr.

DOĞUMDAN SONRAKÎ EĞÎTÎM :

Doğumdan sonra çocuğun Anne ve Babasɩ tarafindan rehabilite edinmesi olayɩ Evrelere bağlɩ bir yapɩ ile şekillenir. Her evrenin çocuğun eğitim ihtiyacɩna gereksinim duyduğu bir özellik ile bir bileşke kaynağɩnɩ sergiler, nitekim çocuğun “olasɩ bir aksama halinde ” yanlɩş bir karakter ve davranɩş simetriğine tekabülün kendi geleceği açɩsɩndan büyük bir risk oluşturacağɩ asla unutulmamalɩ’dɩr. Bu nedenle Evrelere tekabül olan yaş simetriğine uygun bir eğitim ve öğretim modeli ile çocuğun kaynaştɩrɩlmasɩ çok büyük bir öneme sahiptir, bu olgunun sağlɩklɩ bir şekilde oluşturulmasɩ için Ebeveynlerin konu ile ilgili bilirkişi olan Psikolog bilgisine kesinlikle başvurmalarɩ büyük önem arz eder.

ANNENÎN PSÎKOLOJÎK YAPISI :

Bilindiği gibi Anne ile çocuk arasɩndaki iletişim daha henüz çocuk Annesinin rahminde iken başlar. Annenin Bebeği ile olan diyaloğu çocuk açɩsɩndan bir numune, Annenin bilinçli bir iletişimi ise çocuğun daha zeki doğumuna vesile olur. Bu olgularɩn bilincinde olan Anne aynɩ zamanda çocuğun ruhen ve bedenen sağlɩklɩ doğmasɩna olanak sağlar. Bu anlamda çocuğun gebelik dönemindeki evresi tamamen Anne adayɩnɩn psikolojik dengesi ile endeksli’dir.

GEBELÎK DÖNEMÎNDEKÎ EVRE:

Anne adayɩ Gebelik döneminde irade dɩşɩ bazι spekülasyonlara girebilme risklerini yaşayabilir, doğal olarak Annenin heyecan duygularɩ, korkusu, doğum sancɩlarɩ ve Acɩlarɩ kendi psikolojik olgusunu bazɩ spekülatif etmenlere taşɩyabilir, bu olasalɩklar’da Anne Hüzün ve keder duygularɩ ile geleceğin kaygɩlarɩnɩ üzerinde taşɩyabilir. Yaşanan bu karmaşɩk süreç aynɩ zamanda çocuğun psikolojik ve fizyolojik yapɩsɩna olumsuz bir şekilde yansɩyabilir, neticede çocuğun doğumundan sonraki sürecini’de olumsuz bir tramvaya götürebilecek bu rizikolarɩn bilincinde bulunmak büyük bir önem arz etmekte’dir.

EBEVEYNÎN HAMÎLELÎK SÜRECÎNDE YAPMASI GEREKENLER :

. Ebeveyn hamilelik sürecinde kesinlikle sağlɩğɩna çok dikkat etmeli’dir ve günlük alimentasyonunu mevcut normlara uygun bir şekilde almalɩ’dɩr,

. Anne adayɩ kendi moral gücünü kaybetmeden bebeği ile sağlɩklɩ bir iletişime geçmesinin bilincinde olmalɩ’dɩr,

. Aile ortamɩnda Anne, Baba-çocuklar arasɩ diyalog ve diğer iletişim etmenleri kesintisiz ve sağlɩklɩ bir şekilde olmalɩ’dɩr,

. Anne adayɩ kendisini olumsuz yönden etkileyebilecek her türden üzüntü, keder, öfke, aşɩrɩ düşünceler ve benzeri taramvalardan kesinlikle uzak durmalɩ, ve bu spekülasyonlarɩn bilincinde bulunmalɩ’dɩr,

. Anne adayɩnɩn mevcut gücünü aşan ve kendisini manutansiyonel yönden olumsuz etkileyebilecek her türden ağɩr işlerden uzak durmasɩ gerekmekte’dir,

. Anne adayɩ zaman buldukça dɩşarɩ çɩkɩp sakin ve oksijenin bol olduğu yerlerde yürüyüşte bulunmasɩ ve bazɩ zamanlarda hafif fiziksel egzersizlere tekabül olmasɩ çocuğun ruh sağlɩğɩ ve fizik olgusu açɩsɩndan önemli’dir,

. Anne adayɩ moralɩ yerinde ve ruhen sağlɩklɩ olmanɩn bilincinde olmasɩnɩ asla unutmamalɩ’dɩr.

ÇOCUĞUN DOĞUMUNDAN SONRA AÎLENÎN YAPMASI GEREKENLER

Çocuğun Dünyaya gelmesi ile birlikte Aile yeni bir heyecan duygusu içine girebilir, bu duygulara mutluluk tekabül olabileceği gibi bazɩ durumlarda ise karmaşɩk denilebilecek duygularda etken olabilirler. Örneğin Annenin uyku düzeni, çalɩşma koşullarɩ, zaman birimi, yemek düzeni ve buna benzer bir çok olgu yerini yeni bir düzene bɩrakmɩş olur, Ancak Aile, ve özellikle Anne ne denli bir denge kaynağɩnɩ oluşturabilirse çocukta aynɩ denli bir denge kaynağɩnɩ oluşturur ve bu anlamda aile içi etkili bir yaşam süreci başlanmɩş olur.

Çocuğun dünyaya gelmesinden sonra Babaya düşen görevler arasɩnda Eşine destek kaynağɩnɩ sağlayɩp bunu sistematik hale getirmesi olayɩdɩr. Bu anlamda Eşinin duygularɩnɩ iyi anlamasɩ ve yeri gelince kendisine yardɩmda bulunmasɩ gerekmekte’dir.

BEBEK ÎLE OLAN DÎYALOG

Anne ile Bebek arasɩndaki diyalog daha henüz Bebeğin ilk doğuşu ile birlikte hayat bulur, bu bütünleşme zaman geçmeden sağlanmalɩ ve bebek Annesi ile temas odağɩna alɩnmalɩ’dɩr. Bebeğin doğumundan sonra kendisi ile Verbal iletişim yanɩnda, Jest ve Mimmikler ile iletişimin sağlanmasɩ büyük bir öneme sahiptir. Bu olgularɩ çocuğa yapɩlmasɩ gereken Fizik-Terapi masajlarɩ izlemeli’dir. Çocuğa yapɩlagelen Banyo, ve banyo esnasɩnda yapɩlmasɩ gereken Ninniler kendi ruh halini ve sevincini artɩrabileceği olasalɩğɩna dikkat çekmek gerekir. Çocuğun Müzik ve hoş seslerden esinlenen dinletilere çok büyük dikkat çektiğini, ve kendisine yapɩlagelen El, Yüz jestleri yanɩnda gülümseyişleri kendi geleceğinin psikolojik dengesi ve gelişmesi açɩsɩndan bir diğer büyük önem kaynağɩ’dɩr.

ÇOCUĞA ÖZGÜ PSÎKOLOJÎK VE SOSYAL YAKLAŞIM

Bazɩ Ebeveynlerin çoğu çocuklarɩnɩn normal üstü bir zekaya sahip olduklarɩnɩ düşünürler, bir kɩsmɩda çocuklarɩnɩn davranɩşlarɩn’dan şikayetçi olurlar, dolayɩsɩyla bu konuda objektif düşünmeme olayɩna șahit olmak mümkün olabilmekte’dir. Bu anlamda, Bir ebeveynin çocuğunun hal ve davranɩşlarɩnɩ değerlendirirken mutlaka bir Psikolog ile görüşmesi ve yeri gelince çocuk uzmanlarɩn’dan bilgi edinmesi gerekmekte’dir.

Çocuğun Anne ve Babasɩ başta olmak üzere her gördüğü bir davranɩşɩ kendisine rehber edineceği asla akɩldan uzak tutulmamalɩ’dɩr. “Ne yapayɩm ben böyleyim” tarzlɩ bir yaklaşɩm çocuğu handikap bir konuma tetikleyen etmenlerden bir tanesidir. Bu nedenle çocuğa yönelik yapɩlagelen davranɩşlar ve olasɩ ruh halleri beraberinde çocuğun aynɩ tarzda bir karakteri üzerinde sergileyebileceği ihtimaline dikkat çekilmeli’dir.

Bu olguda çocuğun sağlɩklɩ bir şekilde değerlendirilmesi için farklɩ ortamlarɩn oluşmasɩ gerekmekte’dir, örneğin Evdeki ruh hali ile Parktaki ruh halinin aynɩ olamayacağɩ, ve çocuğun Aile efratlarɩnɩn yanɩnda iken yabancɩ bir kişi ile iletişim normalarɩnɩn farklɩ olabileceği olasalɩklarɩna dikkat çekilmelidir. Bu durumlarda çocuktaki Etki ve Tepki olayɩna, Jest ve Mimmiklerindeki başkalaşɩma, iletişim etmenlerine ve bütün davranɩşlarɩna dikkat edilerek değerlendirilmesi büyük bir öneme sahiptir.

Bu olguda Anne veya Babanɩn ruhsal anlamda kendilerini kontrol etmeleri gerekmekte’dir, kontrol etmelerindeki sorunlarιn önlem alιnmadιkça çocuǧun davranɩşlarɩna yansιyabileceǧi ihtimaline büyük bir özenti ile dikkat etmeleri gerekmekte’dir.

Bu tür sorunlarɩn psikolog ile konuşulup kendisinden destek alɩnmasɩ gerektiği akɩllardan asla uzak tutulmamalɩ’dɩr.

ÇOCUK ÜZERÎNDE BELÎRGÎN HALE GELEN DAVRANIŞLARA ÖZGÜ TAVIR VE YAKLAŞIM TARZI NASIL OLMALIDIR ?

Hoşgörü, sevgi, tebessüm ve şefkatten esirgenen çocuk dolaylɩ veya dolaysɩz yollardan bir çok spekülasyonlara sebebiyet verebilir, örneğin çocuğun deforme edildiği bir Ailede çocuk :

. Kaybolan ilgiyi üzerinde toplamaya çalɩşɩr ve bu anlamda spekülatif etmenlere tekabül olur,

. Ebeveyni üzme arzusu gelişir ve kendisinden intikam alma düşüncesi yoğunlaşɩr,

. Gücünü bir başkasɩna ispat etme girişiminde bulunur ve bu anlamda agressifleşir,

. Kendisini akrobatik roller ile yansɩtmaya çalɩşɩr ve manipülasyonlara tekabül olur, v.s…

Bütün bu öğeler çocuğun asosyal bir karakter ile donandɩğɩ ve tipik bir dejenerasyona maruz kaldɩğɩnɩn birer örnekleri’dir. Ancak, sevgiyi gören çocuğun hiç bir surette patalojik bir yapɩya tekabülünün söz konusu olamayacağɩ ve terapiyi gerektiren anormatif bir olguya teşebbüs edemeyeceğini anlamak güç olmazsa gerek.

ÖZETLE

Sağlɩklɩ bir Ailenin temeli sağlɩklɩ bir iletişimden geçer, nitekim iletişim mekanizmasɩndaki pozitif ve rasyonel bir diyaloğun Aile bireyleri için önem belirten bir alternatif olduğunu, bu olguda çocuğun düzgün bir karakter kazanmasɩ, Psikolojik konjonktürde olduğu gibi, Sosyal bir varlɩk olmasɩ, Pedagojik bir bilinç almasɩ, ve arkadaşlɩk ilişkilerinde olduğu gibi Aile ortamɩnda’da sağlɩklɩ bir iletişim sağlamasɩ psikolojik manada çok büyük bir öneme sahiptir.

Çocuğun şɩmartɩlmadan büyümesi, hoşgörü ile buluşmasɩ, tebessüm ile yönlendirilmesi, sevgi kaynağɩna odaklanmasɩ yanιnda yerinde ve zamanɩnda Ceza/Ödül, ile Özgüven ve diğer tüm pekiştireçler ile kaynaştɩrɩlmasɩ kendi gelecek yaşamɩ açɩsɩndan kendisini garanti altɩna alabilecek en büyük alternatif ler olarak algɩlanmalɩ’dɩr. Bu konuda Ebeveyne düşen görev ise pekiştirecin yerinde ve zamanɩnda uygulanmasɩ kalɩr.

Bir diğer etmenler ise çocuğun Okul-Aile ve Çevre arasɩndaki iletişimin sağlɩklɩ bir şekilde yürütülmesi’dir. Eğitim modelini gerekli konuma taşɩyacak olan ve çocuğun gelecek yaşantɩsɩna temel oluşturacak olan bu sistem Ebeveyn tarafɩndan dikkate alɩnmalɩ ve yeri ile zamanɩnda çocuğa olan desteklerini ihmal etmemelidir’ler.

Bir Ebeveynin yapɩlagelen Eğitimi umursamamasɩ veya eğitimi dikkate almamasɩ çocuğun geleceğini tehdit eden bir unsur olmasɩna sebebiyet verebilir anlamɩ ile eşdeğer olduğu unutulmamalɩ’dɩr. Bu anlamda çocuğun yarɩnɩna daha başarɩlɩ bir kişilik sağlamasɩ ve Aile-Okul ile Çevre arasɩnda kendi-kendisini kontrol edebilen bir çocuk konumuna ulaştɩrmasɩ için Ebeveynin üzerine düşen görevi mutlak bir surette yerine getirmeli’dir. Bu olgu çocuğun doğal bir hakkɩ olduğunu ve ebeveyni açɩsɩndan büyük bir sorumluluk olduğu bilinmeli’dir.

Neticede bütün bu duygu ve düșüncelerin temelinde psikolojik ve sosyal sorunlarɩn bulunduğu asla unutulmamalɩ’dɩr.
 
 

 
 

 

Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye
 

sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.