Sosyal Hizmet Mesleği

Sosyal Hizmet Alanları

Sosyal Kaynak
Bilgiler

     
   
    
Sosyal hizmet uzmanı Veli Yalçın'ın kaleminden bir belgesel

 yapıt: Sosyal Hizmet Dergileri...

Aziz ŞEKER

   
   

 

 

Büyük bir titizlikle hazırlanan "Sosyal Hizmet Dergiler 1961 Yılından Bugüne" isimli yapıt Kasım 2021 tarihinde SABEV yayınlarından çıktı.

Bu çalışma 1950’li yılların sonunda yapılan çalışmaların, o günden bugüne eksilikleri ve yanlışlıklarıyla kurumsallaşan ve bu dönem boyunca etkisini sürdüren sosyal hizmet/sosyal çalışma eğitimi ve uygulamasının içinden çıkan sosyal hizmet dergilerini ele almaktadır. Çalışmada dergilerin dayandıkları dernek, yayın süresi, dergi sayfalarında yer alan yazılar/yazarları ve ideolojisiyle birlikte bir bütün olarak ele alınmıştır.

Araştırmacı, şair, yazar Veli Yalçın önsözde kitaba ilişkin şu şekilde bilgi vermektedir:

"Bu sınırlı çalışmada mesleğimizin, sosyal çalışma / sosyal hizmetin dergileri ele alınacaktır. 1960’dan günümüze kadar ele alınacaktır. 2000 yılından sonra hemen her üniversitede açılan sosyal hizmet bölümlerinin gerek basılı gerekse E- Dergi olarak yayınladıkları dergiler de çalışmamız dışında kalacaktır. Onlar ayrı bir çalışmanın konusu olabilir. Edebiyatın nabzı dergilerde attığı gibi mesleğimizin de nabzının dergilerden attığı düşünebilmek için elimizde çok fazla yayın bulunmamaktadır. Sosyal çalışma / sosyal hizmet alanında dergi sayısı sınırlıdır.

Şimdiye kadar yayınlanan dergilerin de derli toplu bulunması olası değildir. Gerek meslek örgütlerinin gerekse meslek elemanlarının arşiv çalışması bulunmamaktadır. Bu konuda 1995 yılında kurulan SABEV (Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeme, Eğitim Vakfı) bir olumlu çalışma içine girmiş olmasına karşın istenen gelişme sağlanamamıştır. Geçmişte, Sosyal Hizmetler Akademisi ve Hacettepe Üniversitesi Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bölümü’nün de böyle bir çalışması olmamıştır.

Herhangi bir arşiv çalışmasının olmaması mesleğimiz açısından büyük kayıptır. Gene de aradığım dergilerin çoğuna SABEV arşivinde ulaştım. Özellikle bir dönem İzmir’de çıkan Sorun dergisinin basılı sayılarından önce aynı isimle teksir olarak çoğaltılan sayılarının, İzmir Şubesinin çıkardığı “Sosyal Hizmet’te Taban”, Ankara’da Akademi öğrencilerinin çıkardığı teksir olarak çoğaltılan ve dağıtılan “Betik” dergilerinin, Sorun ve Taban’dan sonra birkaç sayı olarak çıkan ve onlarla çizgiyi paylaşan “Aşama” dergisinin bütün aramalara rağmen bulunamaması büyük eksikliktir.

Mesleki dergilerin temel amacı teorik ve pratik bilgi üretimine aracılık etmeleridir. Aynı zamanda dergiler teorik ve pratik bilgi üretim koşullarını da etkiler. Sosyal çalışma / sosyal hizmet dergileri de bu amaç dışında değillerdir. Dilimizdeki “dergi” sözcüğü “derlemek” fiilinden üretilmiştir. İngilizce ve Fransızcadaki “magazin” sözcüğüne denk gelmektedir.

Bu bağlamda ülkemiz dergicilik tarihine kısaca bakmakta yarar var. Batı’da matbaanın 17. Yüzyıl’da icadıyla birlikte ortaya çıkan gazete ve dergiler, iki yüzyıl sonra ülkemizde görülmeye başlanmıştır. Çünkü matbaa ülkemize iki yüzyıl geç gelmiştir. İlk gazete, devletin yarı resmi yayın organı olan, 1831 tarihli Takvim-i Vekayi’dir. İstanbul’da çıkarılan ilk özel gazete bir İngiliz vatandaşı tarafından çıkarılmıştır. Gazetenin adı, Ceride-i Havadis. İlk Türk gazetesi 1860’da yayınlanan Tercüman-Ahval’dir. Yine ülkemizde bilinen ilk dergi 1849-1851 yılları arasında yayınlanan Vâkâ-i Tıb-biye’dir.

Daha sonraki yıllarda Mecmua-ı Fünun, Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye, Ceride-i Askeriye, Mecmua-i Askeriye, Mecmua-i Ulum ve Tuhfet-ül Tıbb gibi dergiler yayınlanmıştır.

Dergiler, Abdülhamit döneminin ağır baskı ve sansüründen dolayı, 2. Meşrutiyet’e kadar suya sabuna dokunmayan, havadan sudan yayınlar yapmışlardır. Abdullah Cevdet’in İçtihat dergisi, Abdülhamit’in baskı ve sansürüne karşı geliyor ve dergilerin özgür düşünceyi savunmasının öncülüğünü yapıyordu.

Son söz olarak sosyal çalışma / sosyal hizmet mesleğinin dergileri, ülkemizde mesleğimizin ilk ve tek eğitim kuruluşu olan Sosyal Hizmetler Akademisi’nin 1961 yılında faaliyet geçmesinden sonra yayınlanmıştır. İnceleme konusu yaptığımız bütün dergilerin Akademi öğrencileri ya da mezunları tarafından çıkarılmış olması da ilginç noktalardan birisidir. 1968 -1983 yılları arasında eğitim-öğretim faaliyeti gösteren önce Hacettepe Üniversitesi Sosyal Çalışma Yüksek Okulu, daha sonra adı Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bölümü olarak değiştirilmiştir, öğrenci veya mezunlarının çıkardığı bir dergiye rastlanmamıştır.

1960'dan günümüze kadar çıkan dergilerin birkaçı (Toplumsal Çaba, SABEM ve Taban) hariç tümünde “Sosyal Hizmet” adı kullanılmıştır. Dergi çıkaranların dergiye isim bulmaları konusunda işin kolayına kaçtıkları anlaşılmaktadır.

Bu kitap bir mesleğin, bu mesleğe ilişkin eğitimin doğuş ve gelişme anlarına birinci elden tanıklık eden, etmeye çalışan dergilerin zaman içinde kaybolmaması için onları meslek elemanlarına anlatmayı amaçlıyor. Bugüne kadar Dr. Aziz Şeker’in bir makalesi dışında bu dergilerle ilgili derli toplu bir çalışma yapılmamıştır. Şeker’in makalesine, kitabın konusuna ilgisinden dolayı “Okuma Metinleri Ek-2” bölümünde yer verilmiştir.

İnsanca yaşanabilecek bir dünyanın “kavgasını vermek” ve mesleği geliştirmek isteyen daha çok sosyal çalışma / sosyal hizmet dergilerinin yayınlanması dileğiyle."

İsteme adres: SABEV

 
 
 
 Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye  

sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.