Sosyal Hizmet Mesleği

Sosyal Hizmet Alanları

Sosyal Kaynak
Bilgiler

     

Retard Mental  ( Defîsît Entellektüel )

 

 Mehmet Emin ASLAN

Uzman Psikolog

alanemin@hotmail.com

 
 
 


KONUYA ÖZGÜ BAZI TERÎMLER :

Hafιza-Bellek – Malnutrisyon – Metabolik – Algι-Sentez- Sensorimotor – Spasιyotemporal ….

TANIMI :

Zekâ geriliği bir hastalɩktan öte kişinin mental birikimindeki işleyiş tarzɩnda olagelen anormal bir

 kompozisyonun bireyi mentalitel yönden etki altɩnda bɩrakmasɩnɩn bir göstergesi olarak izah edilebilir.

 Bu oluşumda genetik ve kromozomik etmenler temel sebepleri arasɩnda olduklarι gibi, doğumdan sonra

 olagelen bazɩ etmenler’de sendromun oluşmasɩnda yer edinen diğer bazι faktörleri arasɩnda’dɩr.

EPÎDEMOLOJÎ :

Retard mental etmeni toplumsal arenada tahminen %1 ile %3 arasɩnda bir rakam ile kendsini ifade eder,

 bu epidemik vaka Sosyodemografik, Ekonomik, Ceografik ve Entellektüel oran ile tamamen ilintilidir.

 

MENTAL RETARDASYONUN OLUȘMASINDA ROL OYNAYAN FAKTÖRLER :

  ( ANATOMÎK OLAY )

 

 

BEYÎN :

Beyin organizmamιzιn iletișim bazιnda yer edinen odak konumundaki Merkezi santraldιr, bu organ iki kιsιm

 ile fonksiyon saǧlar : Saǧ Hamisfer ve Sol hemisferler. Hemisferler birbirlerine tamamen baǧlι olup

 sübstans ve korp kallö’den ibarettirler ; Hemisferler substans gris ile temas içinde olup korteks motorun

 fonksiyonunda yer edinirler, korteksler ise beyin içindeki iletișimin saǧlanmasιnda görev edinirler.

 

KORTEKSLER : ( MOTOR – ODITIF – VÎZÜEL )

Hümen varlιǧιn bütün aktivite yapιlanmasιnι saǧlamakla mükelleftirler, bilgi alιmι, analizler, entegrasyon

 ve düșüncenin saǧlanmasι dahil, verilerin beyinde kodlanmasι bu organizma sayesinde gerçekleșir.

LOBLAR  VE TRONK SEREBRAL: 

Loblar Bilgi stokajι, analiz ve enterpretasyonlarda : Dokunma (Knesthezi), Görme,  Îșitme ve Dikkat 

 kompozisyonunda görev edinirler.

Her bir Lob üç hava keseceǧi ile ilintilidir : Birinci, Îkinci ve üçüncü Hava kesecikleri :

. Birincisi : Olagelen bilgileri alιnmasιnda görev edinir;

. Îkincisi : Alιnan bilgilerin hafιzada kodlanmasιnda yardιmcι olur;

. Üçüncüsü : Sentezlerin yapιlmasinda rol oynar.

Tronk Serebral Organizmamιzda bir passaj görevini üstlenir ve aynι zamanda nefes alιp verilmesi ile

 kardiyak ritminin regülasyonunda fonksiyon görevini görür.

MOEL EPÎNÎER :

Hümen varlιǧιn refleks kondisyonunda rol oynar ve aynι zamanda iç organlarιn fonksiyonu ile kan siteminin

 dolașιmι, nefes alιp verme ve sindirim sisteminin çalιșmasιnda görev edinir.

TALAMUS VE HYPOTALAMUS :

Talamus yapιlagelen bilgilerin seleksiyonunda ve olumlu ile olumsuz etmenlerin farkιndanlιǧιnι yașatιrken,

 Hypotalamus iskeletin mekanize olmasι ve fonksiyonun ekilibr bir seviyede olmasιnι saǧlamakla

 mükelleftir, tιpkι bir orkestra șefi görevini görür.

 

MENTAL RETARDASYONUN ETKÎ UNSURU – DÎYAGNOSTÎK :

 

Defisit kompozisyon (geri zekâlɩlɩğɩ) insan üzerinde atf olunan Sosyal ve Toplumsal planda bir empas ile

 kendisini ifade eden psikolojik bir yetmezlik olup hümen varlɩğɩn zekâ kompozisyonunu erozyona

 uğaratarak kendisini grup entegrasyonu dahil, diğer tüm iletişim kompozisyonunda sekteye uğratan

 psikolojik bir anomalite olarak hümen varlɩğa tekabül olur.

PSÎKOPATOLOJÎK ETMENLERÎ :

. Îletişim mekanizmasɩ,

. Sosyal ve Toplumsal izolasyon,

. Algɩ ve sentez trublu,

. Hafɩza ve Bellek sorunu,

. Mantɩksal frenezi başlɩca temel sorunlarɩ arasɩnda’dɩr.

SEBEPLERÎ :

. Genetik vaka,

. Yaşam konsepti ve etkisi,

. Metabolik ve bulaşɩcɩ hastalɩklar…

 

SENDROMUN OLUŞMASINDA ROL OYNAYAN BAZI FAKTÖRLER :

 

.           Doğumdan önce Üterine taşɩnan oksijen miktarɩnɩn yetersizliği ;

.           Doğumdan önce Anneye tekabül olan bazɩ hastalɩk vakalarɩ (Diyabet,   Romatizma, Sɩtma,

 Tüberküloz, Gripal vakalar, Üriner hastalɩklar,   Depressif etmenler, v.s…);

.           Normal olmayan doğumlar (Sezariyen ve Erken doğum vakalarɩ…);

.           Doğumdan sonra çocuğa tekabül olan bazɩ hastalɩklar (Kɩzamɩk, rubeol,       menejit ve

 ensephalik vakalar…);

.           Doǧumdan sonraki malnutrisyon vakalarι,

.           Gebelik dönemindeki vitaminsizlik ve Radyografik vakalarι…,

.           Stres, Nevrotik ve Depressif etmenler,

.           Gebelik döneminde alιnan Alkol ve diğer bazɩ abusif etmenler…    

                         

FÎZYOLOJÎK ETMENLERÎ :

. Psiko-Motor - Sensori-Motor yetmezlikleri,

. Odiyo- Vizüel anomalitesi,

. Koordinasyon terapisi (spasiyo-Temporal),

. Ritmik Konsept – Refleks kondisyonu yetmezlikleri,

. Perseptif etmenlerdeki anormallikler, v.s…

 

KORELASYON VE KLASÎFÎKASYON BÎRÎMÎ :

Retard mental farklɩ biçimler ile kendisini ifade eder :

<25 QI : Ağɩr,

<40 QI : Mediokr,

<55 QI : Modere,

<70 QI : Hafif,

<85 QI : Limit.

MENTAL RETARDASYON EVRELERÎNDE SENDROMLU ÇOCUK :

 

. Dört Aylɩk iken kendilerine yönelik gülmelere cevap verebilmektedir’ler,

. Yedi Aylarɩndan itibaren yalnɩz başlarɩna yemek yiyebilmektedirler,

. Sekiz Aylarɩndan itibaren kendilerini ayakta tutabilmektedir’ler,

. On iki Aylarɩndan itibaren Nesnelere yönelebilmektedir’ler,

. On Altɩ Aylarɩnda utangaç - çekingenlik duygusunu yaşamaktadɩrlar,

.Yirminci Ayɩnda kendilerine yönelik olagelen konuşmalara dikkat çekebilmektedir’ler ve Îstemlerini ifade

 edebilmektedir’ler,

.Üç yaşlarɩndan itibaren sɩkɩntɩlara raǧmen otonom düzeye gelebilmektedir’ler,

. Sözcükleri Üç-Dört yaşlarɩndan itibaren telafüz edebilmektedir’ler.

         MENTAL RETARDASYON SENROMUNUN ELÎMÎNE EDÎLMESÎ :

      BAZI ALTERNATÎFLER :

 

 . Doğumdan sonra Minimum ilk Altι Ay olmak koșulu ile bir sonraki Aylarda’da bebeğe günlük gereksinmesi

 sayɩlan Anne sütünün verilmesi asla ihmal edilmemeli’dir,

. Çocuğun bir sonraki evrelerinde mevcut beslenme normlarιna uygun gerekli dozlarda  vitamin ve Protein

 ihtiyaçlarɩ karşɩlanmalɩ’dɩr,

. Çocuk Aile ve çevrede uyumlu ve mevcut normlara uygun bir iletişim ve psikomotor mekanizmasɩna dahil

 edilmeli’dir,

. Çocuğun oyun alanɩ ve oynadɩğɩ nesnelerin zihinsel gelişime endeksli bulunmasi ve bu anlamda zihin

 aritmetiğinin ileriye dönük olmasɩna özen gösterilmeli’dir,

. Çocuğa yönelik her türden Baskɩ ve Şiddet uygulamalardan sakɩnɩlmalɩ’dɩr,

 . Çocuk Mevcut Eğitim ve öğretim mekanizmasɩna zamanɩnda tekabül edilmelidir, bu olușumda

 Anasιnιfι’nιn çocuk açιsιndan bir okuma bazι olduǧu unutulmamalι’dιr,

. Çocuğun eğitiminin ileriye dönük ve pozitif olmasɩnda yardɩmcɩ eleman ve elementler sağlanmalɩdɩr

 (Yardɩmcɩ personel ve yardɩmcɩ materyaller, v.s…),

. Düzenli Fizik ve Kültür egzersizleri ile Oyun ve Müzik terapisi, anlatɩm ve çizim seanslarɩ ile ince motor

 becerilerine hazιrlιklι olmasι saǧlanmalι’dιr,

. Doğa ile bütünleşmesi ve kaynaşma gezileri ile moral kazanɩmɩ yanιnda, refleks geliştirici egzersizler ve

 jestüel birikimlere tekabülü saǧlanmalιdιr,

. Bilgi ve becerilerin rasyonel bir konuma taşɩnmasɩ amacɩyla Çocuk Gelişim Psikologlarι ve Sosyal

 psikolog konsultasyonlarɩna tekabül edilmesi ihmal edilmemeli’dir.

Mental Retardasyona özgü Patolojik vakanιn esas kaynaǧι tespit edildikten ve teșhisi yapιldιktan sonra,

 Bazι Nöroșihirurjiyenlerce gereken gerizonu saǧlamak kaydιyla aplikasyonu yapabilme, ve, bu anlamda

 patolojik vakanιn elimine edilmesinde etken konumunu saǧlayabilmeleri mümkündür.

 

 
 

 

Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye
 

sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.