Sosyal Hizmet Mesleği

Sosyal Hizmet Alanları

Sosyal Kaynak
Bilgiler

     
 

 KÜLTÜREL TANIM
PSÎKOLOJÎK VE SOSYAL
YAPILANMADA AKÜLTÜRASYON

 
Mehmet Emin ASLAN

Uzman Psikolog

alanemin@hotmail.com

 
 
 

  
 

 KONU ÎLE ÎLGÎLÎ BAZI ARAŞTIRMACI YAZARLAR :

 Roger Bastid, Emile Durkheim, Ralph Linton, Edward Sapir, Eric Erikson, Marcel Mauss, Georges Balandier, Claude Levy Strauss, Margaret Mead….

 TANIMI :

 Hümanizmin toplumsal gelenekler üzerinde oluşturduğu bir kompozisyondur. Kültürel olgu bir çok öğe ile sɩfat bulur, bunlar : Sosyal öğeler, Pedagojik etmenler,  ve herşeyden öte Psikolojik olgulardan ibarettir.

 KÜLTÜR VE AKÜLTÜRASYON KAVRAMLARI :

 Kültür ve Akültürasyon kavramɩ gerçek anlamda bir Entegrasyon olayɩmɩdɩr ? Hangi koşullar’da Adaptasyon olayɩ gerçek anlamda yerini bulur ? Sosyalizasyon gerçek anlamda Akültürasyon kavramɩ ile bağlantɩlɩmɩdɩr ? Adaptasyon gerçeginde yatan olgu nedir ? Marjinal olgu nedir ve hangi biçimlerde toplumlarɩ etkiler ?

 Bütün bu sorulara yanɩt vermek için Psikososyal tabirde Kültür ve Akültürasyon konseptinin ayrɩntɩlarɩna geçelim.

 AKÜLTÜRASYON KAVRAMINDA BÎÇÎMLENME OLAYI :

 Akültürasyon olayinda farkli biçimlenişlere sahne olan toplumsal değerlerin başɩnda Dil etmeni, Örf adet ve gelenekler, Îktisadi yaşam ile Sosyal ve Toplumsal etmenler gelir. Bütün bu etmenlerde pozitif kavramda Sosyalizayson, ve,  negative kavramda Assimilisayon ve Marjinalizasyon kavramlarɩ belirgin konuma dönüşürek Gelişim ve Değişim modellerini belirgin konuma getirirler. 

 Assimilasyon konseptinde etki altɩna alɩnan kültürleri empoze eden kültür birimlerince farklɩlaştɩrɩlmaya yöneltilmesi iki basamakla belirginlik kazanɩr, bu etmenler :

 a) Assimile edilen kültürün ilk önce destabilize edilmek istenmesi olayɩ,

b) Empoze edilmek istenen kültürün major konuma taşɩnmak istenmesi olayɩ.

 AKÜLTÜRASYON OLAYINDA ORTAYA ÇIKAN GERÇEK :

Akültürasyon (Öz Kültür’den arɩnma olayɩ) birey veya toplumlarɩn kendi öz kültürlerin’den tamamen arɩnarak  içine girmekle mükellef bulunduklarɩ farklɩ kültürün etkisi altɩna girerek assimile olmalarɩndaki kültürel trasformasyon olayɩdɩr.  Kültür’den-kültüre  bir değişimi arz eden Akültürasyon olayɩnda kişinin veya toplumun almɩş bulunduğu yeni kültürün etkisi altɩnda kalarak kendi öz kültüründen uzaklaşmasɩ veya tamamen kaybetmesi anlamɩnɩ ifade eder. “Yeniden oluşum” olarak’da bilinen bu olayda kültürel değişime uğrayan kişi yada toplumun yeni kültür etkilenmesine bağlɩ hale gelmiş olmasɩ ile mükellef konuma taşɩnarak entegre olduğu yeni kültürü kendi mentalitesi üzerinde empoze ederek bir önceki öz kültürünü tamamen kaybetmesi olayɩ ile neticelenir ki oluşan bu transformasyon olayɩnɩn bazɩndaki olay assimilisayon gerçeği olarak bilinir.

 PSÎKOLOJÎK TABÎRDE AKÜLTÜRASYON

Akültürasyon olayɩ Psikolojik tabirde iki biçim ile sıfat bulur, bunları Majör kültür ve Minör kültür transformasyonu ile izah etmek mümkündür :

Majör etmendeki Akültürasyon olayɩnda çoğulcu toplumun kendi kültürünü minör topluma empoze ederek minör kültürün orjinal kültürünü assimile ederek yerine kendi major kültürü ile yeni bir transformasyon olayı ile biçimlendirmesi olayı’dır.

Minör etmendeki olguda Akültürasyon kavramı yaygındır çünkü azınlık çoğula uyma konsptinin zorunluluğu altında kalmıș ve bu anlamda kendi orjinal kültürü yerine yeni bir kültürel olușuma dönüșüm sağlama konsepti ile mükellef konuma kalmıș ve bu anlamda bir transformasyon uygulamasına geçilmiștir. 

 KÜLTÜREL BÎRÎKÎMLERDE TRANSFORMASYON OLAYI :

 Kültürel birikimlerin yeni bir transformasyonlara uğramasɩ bir Assimilasyon
örneği olarak izah edilebilirmi ?

 Psikososyal açɩdan bu konuyu iki biçim’de izah etmek mümkündür :

 Birincisi sosyal ve toplumsal kavramlarɩn ki bu tarsformasyon olayɩ asla bir empoze olayɩ ile
bağdaşɩk değildir,

 Îkinci kuram ise bir empoz olayɩdɩr’ ki bu uygulama’da ortaya çɩkan  Assimilasyon  marjinal transmisyon olayɩ ile ilintili’dir.

 AKÜLTÜRASYON KAVRAMINDA OLAGELEN DEĞÎŞÎMLER

 Kavram olarak Üç pozisyon ile açɩklanabilir, bunlar :

 a)      Özgürce kültürel transformasyonlara sahne olan yeni kültürel birikimlerin oluşmasɩ,

b)      Baskıya dayalɩ yapɩlagelen transformasyon olayı,

C)     Etki ve Tepki olayɩ ile marjinalizasyon ve Assimilasyon olayɩ.

 Bu etmen bir diğer biçimiyle Egemen kültürlerin bir başka kültürel varlɩğɩ ortadan kaldɩrmak için gündemde tuttuklarɩ bir yöntem olarak bilinir, bu sistem özellikle neo-koloniyalist sistemlerde sɩkça görülen bir sistem olarak bilinir.

 Tabir olarak kültürel konsept :

 1)      Ekolojik konsepti :  Grup veya Toplumun demografik etmenleri ile iletişim mekanizmalarɩ, kendi öz kültür miraslarɩna bağlɩlɩk paylarɩ önemli ölçüde rol oynayan bir etmen olarak bilinir,

 2)      Etnik konsepti : Grup veya Toplumun etnik bağlantɩlarɩndaki yer ve önemi,  kültürel değişim ve gelişim etmenleri olarak bilinir,

3)      Dinamik konsepti : Toplumsal diyalog ve bu diyaloğun bazɩnda rol oynayan gerçek dinamiklik konsepti.

 Bütün bu olgularda gelişen yeni teknolojinin yeri ve önemi ile toplumsal ve sosyal diyaloglar göz ardɩ edilemez.

 KÜLTÜREL BÎRÎKÎMLERDEKÎ TRANSFORMASYON OLAYI :

 Hümanist bazda ele alɩnan kültürel varlɩklardaki transformasyon olayɩ Üç biçimde tabir görür,
bunlar :

 1)  Psikolojik konsept :

 Kültürel transformasyonlardaki Psikolojik konseptte  : Etki ve Tepki olayɩ, Agonist ve Antagonist çelişkiler, Moral ve Demorilazasyon konsepti, Dinamiklik olayɩ,  doğal yapɩlanmalardaki Rasyonel olgular ile Sosyal ve Toplumsal değer varlɩklarɩ yanɩnda,  Mantɩk, Matematik ile Akɩl yürütme etmenleri büyük bir öneme sahiptir. Nesnel birikimlerle bağdaşɩk bir yapɩ sergileyen psikolojik konsept kültürel etmenlerin yeri ve önemi’de göz ardɩ edilmeyecek nitelikte büyük bir öneme sahiptir.

 2)  Pedagojik konsept :

 Bireyin mevcut standartlara uygun davranɩş simetriği ile tüm diğer karakteristik özelliklerini kontrol altɩna alabilmesini sağlamak ve bu  özelliklerini bütün hal ve davranɩşlarɩ ve iletişim mekanizmasɩ ile birleştirerek bir paydasɩ haline getirebilmesi olayı’dır.

 3)  Sosyal konsept :

 Ritm ve Davranɩşlar, farklɩ biçimlenme ile normlara tekabül olabilme konsepti bireyin sosyal yapɩsɩnɩ temelden ilgilendiren etmenler olarak bilinir. Nitekim bu oluşumda sosyalleşme mevcuttur ve sosyal karakteri benimsemiş olan birey tüm gelenek ve Görenekleri sayesinde toplum bazɩnda örnek bir kişilik olarak takdim görme olgusuna sahiptir.

 4) Dinamiklik konsepti :

 Dinamiklik konsepti etkileme ve değiştirebilme olgusuyla eşdeğerdir, nitekim dinamik olmayan herhangi bir kültürün “Marjinalleşme riski” fazladɩr, kaldɩki marjinal olgularda  asosyalleşme  ve dejenerasyon veya erozyona uğrama etmenleri mevcuttur, bu anlamda bir kültürün kendisini ayakta tutabilmesi için dinamik olma zorunluluğu mevcuttur.

 KÜLTÜREL PLANDA DÎL FAKTÖRÜ  :

 Dil etmeni kültürel birikimlerde kullanɩlan bir iletişim aracɩdɩr. Nitekim Dil ve konuşma olayɩnda birey kendi-kendisini takdim etme ile diğer tüm bilimsel ve öğreti programlarɩnɩ toplumlara iletebilme şansɩnɩ sağladɩğɩ gibi, aynɩ zamanda toplumun mevcut istemlerine özgü bir aksiyonda bulunma olgusunu’da beraberinde yaşatmakta’dɩr, bu anlamda dil faktörünün bir kültürün ayakta tutunabilmesi ve ileriye yönelik bir gelişme sağlamasɩ açɩsɩndan son derece önemli bir konsepti olarak bilinir.

 Dil konseptinin marjinalleşmesi ise iki kültür arasɩnda kalmɩş olan bir bireyin orjinal tarzda kendi dilini unutmasɩ ile karşɩ-karşɩya kalarak öğrenmekte bulunduğu Dil’den istenilen düzeyde empoze edinme payɩnɩ alamamɩş olayɩ ile biçimlenen asimilasyon transformasyonu olarak bilinir. Bu olguda, denilebilirki, Dil ve konuşma konseptindeki negatif transformasyon birey açɩsɩndan bazɩ psikolojik sorunlara’da sebebiyet verebileceği ihtimaline dikkat çekmek gerekir.

 Bütün bu olgular değerlendirildiğinde denilebilirki kültürel tabirde farklɩ dilleri metrize etmiş olma sansi ve bu anlamda istenilen seviyede performans sağlanmɩş olması Bilișsel, bilimsel ve zihinsel planda bireyin önemli bir başarɩyɩ’da beraberinde sağlamɩş bulunduğu hipotezine varmak mümkün’dür.

 NETÎCE OLARAK 

Kültür Hümen varlık ve toplumlarɩn tüm örf-adet ve geleneklerini ortaya koyan bir mozaik taşɩ olarak görmek mümkün’dür. Bu olgunun aynɩ zamanda nesillerin ortak bir değer paydasi, ve yeni nesiller için geleceğin ortak bir bileşkesi olarak görmek mümkündür. 

 Kültürün Psikolojik, Sosyal, Pedagojik boyutu ise toplumsal katmanlar açısından farklı olmakla birlikte zengin bir kollektif iletişim mekanizmasɩ olarak değerlendirmek mümkündür. 

 Bu olgu hümen varlık açısından psikolojik bir transformasyonu gerektirdiği, ve beraberinde ișlev sağlamakla yükümlü mekanizmanın bir rol ve bir statüden ibaret olduğu varsayımında Adaptasyon ve toplumsal entegrasyon mekanizmasının dönüșümü gerek birey açısından olduğu gibi toplumsal transformasyon açısından büyük önem arz etmekte’dir, nitekim sosyal yașam tarzının
bu olgu açısından  bir motivasyona gereksinim duyduğu bilinen bir gerç
ektir.
 

 
 

 

Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye
 

sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.