Sosyal Hizmet Mesleği

Sosyal Hizmet Alanları

Sosyal Kaynak
Bilgiler

     
 

PSÎKOPATÎ

 

 Mehmet Emin ASLAN

Uzman Psikolog

alanemin@hotmail.com

>
 
 

KONU ÎLE ÎLGÎLÎ BAZI OTÖRLER : Melanie Klein - S. Freud - Robert Hare – A.K.Miller

KONUYA ÖZGÜ ANAHTAR KELÎMELER :
Egosentrizm – Antipati – Eta Limit Borderlin – Depressif - Tromatizm, Hiperemotif- Kriminal - Provakasyon- Agressif- Anksiyöz- Manipulasyon- Sadizm…


HATIRLATMA
Daha dün, yakın bir tarihte iki minnacık çocuğunu katleden bir olaya hepimiz şahıt olduk, nitekim toplumumuzda bu yapılagelen ilk olay olmadığ gibi bir önceki tarihlerde’de aynı tür vakaların olduğuna hepimiz şahit olmuşuzdur. Bu tür Kriminal vakaların esasında psikolojik yetmezliklerin bulunduğuna dikkat çekmek gerekir.
Önlem açısından bu olayların önlenmesinde ise maalesef sistemimiz tarafından yeterince tedbir ve önlemlerin alınmasındaki yetersizlikler olayın bir tarafı, bir diğer tarafında ise, sistem tarafından Psikolojik ve psikoterapi eğitimin toplumsal katmanların daha sağlıklı bir şekilde dizayn edinmesindeki yeterszliklerin bulunduğuna ve bilince çıkarılmamış olması düşündürücüdür.
Ümid edilsinki Psikolojik Eğitim ve Öğretim toplumsal bilinçle bütünleştirilsin ve bunun anlam ve önemi sistem tarafından önemsensin.

PSİKOPATİ

TANIMI : Mental hastalɩğɩ olarak’da tanımlanan Psikopati kişiye aşɩrɩ bir düşünceden, asosyal davranɩşlar ve herhangi depressif bir baskɩdan ötürü bulaşan bir anormalliktir. Bu olgu bir çok neden ile kendisini ifade edebilir bir patoloji türüdür.

KARAKTERÎSTÎK VE ÖZELLİKLERÎ :

Saldɩrgan uslüpler, intihara teşebbüs, konfliktüel özellikler psikopatinin belli başlɩ özellikleri arasɩnda sayɩlɩr. Psikopat’ta diğer aranan bazɩ özellikler arasɩnda : Kendini beğenmişlik, söz hakkɩnɩn hep kendisinde bulmak, tepeden bakɩş, hiperemotif ve hiperaktif etmenler bulunurken, ayrɩca, nadir bazɩ durumlarda acɩ içinde kɩvranmış olmasɩ belli başlɩ diğer bazɩ özellikleri arasɩnda sayɩlɩr.

SEBEPLERÎ :

Empati noksanlɩğɩ, dɩştalanmɩşlɩk, ekonomik sorunlar, kültürel marjinalleşme, küçük yaşlarda iken aşɩrɩ baskɩ ve şiddet görme, ve, bu anlamda aşɩrɩ ezilmişlik, hor görülme, kendi Aile bireylerinden Anne veya babasɩnɩn veya kendisinden büyük kardeşlerin’den herhangi birinin kendisine yönelik olan anormal davranışları ile, depressif, anksiyöz oluşu psikopatinin oluşmasɩnda rol oynayan belli başlɩ bazɩ sebepleri arasɩnda sayɩlɩr.

TEKABÜL OLDUĞU YAŞ :

Psikopatik oluşum genellikle 17 yaş ve sonrasɩna tekabül olur, ancak, bazɩ durumlar’da bu yaş ekseni’nin daha küçük yaşarda tekabül olduğu’da göz ardɩ edilmemeli’dir.

TRUBLU :

Psikopat toplumsal huzursuzluklar dahil, Drog, Haşhiş, Alkol gibisinden abusif etmenler temel etkileyici etmeleri, agresyon, ve krim temel trublu olarak bilinmektedir. Hiperemotif ve Tromatizm diğer bazı trubları arasındadır.

SEMÎYOLOJIK FORMU :

Kapasite yoksunluğu ve hiç bir surette çalɩşma azmi olmaksɩzɩn tipik bir dekapasite formuna sahip olan Psikopat kendi-kendisini sürekli büyüten ve “her şeye muktedir” olduğu savɩyla kendi kendisini ödüllendiren bir formaliteye sahiptir.

SEMPTOMLARI :

Acɩ içinde olmasɩna rağmen, acɩsɩnɩ umursamaz bir sifat bulan Psikopat tamamen asosyal ve tipik kriminal bir semptomu yansɩtmakta’dɩr. Manipülatif, sadist ve provokatif türü semptomlarɩ diğer bazɩ örnekleri arasɩnda sayɩlabilir.

TEDAVÎSÎ :

Psikopatiyi Medikal planda tamamen ortadan kaldɩrma gibisinden herhangi bir formül mümkün değildir. Ancak Psikolojik konjonktür’de Psikopatinin kontrol altɩna alɩnmasɩ mümkündür.

Nöroleptik ve trankilizan bazɩ ilaçlar ile psikopatın kontrol altɩnda tutulmasɩ ve kendisine psikososyal desteğin sağlanmasɩ sayesinde psikopatɩn davranɩşlarɩ süreç içinde kontrol altɩnda tutulabilir. Ancak, bu oluşumda yaş faktörü çok önemlidir, örneğin, daha henüz küçük yaşlara tekabül olup psikopati patolojisine bulaşmɩş kişilerin yeniden gerizona tabi tutulmalarɩ doğal olarak mümkün olmasɩna rağmen, ilerleyen yaşlar’da bu faktörün kontrol altɩna alɩnmasɩ bir hayli güçtür.

Bu anlamda, psikopatik hastanɩn daha henüz yeni başlangɩcɩ ile birlikte kontrol altɩna tutulmasɩ ve bu planda zaman aşɩmɩna uğramaksɩzɩn psikososyal bazda kendisine verilecek olan destek ile pasiyanɩn kontrola dahil edilmesi oldukça büyük önem arz etmekte’dir.


Anneks
PSÎKOPATOLOJÎK KÎŞÎLÎKLER
Psikopatolojik kisilikleri bir çok kategoride izah etmek mümkündür, bu kategorik gruplar arasɩnda :
Sosyopatik kişilikler :
Etmenleri :
. Gruba entegre olmakta zorlanɩr,
. Sürekli kargaşa çkarɩp insanlar ile sataşɩr,
. Aile ve çevresinde huzursuzluk çɩkarɩr,
. Konuşmalarɩnda anlaşɩlmaz sözcükler sarfeder,
. Çabuk sinirlenir,
. Hɩrsɩzlɩk ve mafyöz tipi özellikleri üzerinde taşɩr,
. Atipik davranɩşlar sergileyen kişiliklerdir.
Histerik kişilikler :
Etmenleri :
. Egosentriktir,
. Emotif, üzgünlük taslayɩcɩdɩr,
. Gerçeklerden çok hayalcidir,
. Sɩcak ilişkilerden uzaktɩr,
. Sosyal bazɩnda istenilen normlari üzerinde taşɩmaz,
. Sinirli halleri mevcuttur,
. Şantaj yapmasɩnɩ sever,
. Cinsel olguda kontrolsüzdür,
. Çabuk yorulur,
. Depressif özellikleri üzerinde taşɩr.
Psikhastenik – Fobik kişilikler :
Etmenleri :
. Şüphecidir,
. Sürekli krizler ile ilintilidir,
. Rahatsɩzlɩklarɩndan şikayetçidir,
. Üzgündür,
. Moralsɩzdɩr,
. Hayalcidir,
. Kendisini sigara, içki ve diğer abusif etmenlere kaptɩrandɩr,
. Tansiyon seviyesi fazladɩr,
. Stresvari bir olgu içinde’dir.
Paranoyak kişilikler :
Etmenleri :
. Kendi istemlerini dile getirmekte zorlanɩr,
. Anlaşɩlmaz konuşmalarɩ mevcuttur,
. Kişilere karşɩ saygɩsɩzdɩr,
. Asosyal bir karaktere sahiptir,
. Egosentriktir,
. Agressif bir yapɩya sahiptir,
. Kɩskançtɩr,
. Ailesine ve yönetmenine karşɩ gelir, saygɩsɩzca davranɩr,
. Entellektüel kapasitesi zayɩftɩr,
. Bazen içinde bulunduğu durumdan kaygɩ duyar ve kendi-kendisini eleştririr.
Şizofren kişilikler :
Etmenleri :
. Üstünü kirletir ve bakɩmɩnda asosyal bir karakter sergiler,
. Îstemlerini dile getirmekte zorlanɩr,
. Antisosyal reaksiyonlarɩ mevcuttur,
. Kişiler ve grup ile diyaloğu mevcut değildir,
. Îzolasyonu üzerinde taşɩr,
. Soğuk bir karaktere sahiptir,
. Îstemlerini dɩşarɩ çɩkarmaktan çekinir, korku olayɩna mütabɩktɩr,
. Hayalperesttir,
. Bildiğini okur ve diretir,
. Konuşmalara yer vermez, kendi konuşmasɩ bitince hɩzla alanɩ terkeder,
. Acayip özelliklere sahiptir.
Nevrotik kişilikler :
Etmenleri :
. Aşɩrɩ bir tansiyona sahiptir, korporel yapɩsɩnda titremeler mevcuttur,
. Çabuk yorulur,
. Hüzünlüdür,
. Hiperaktif, akabinde pasif bir yapɩ sergiler,
. Yerinde durmayɩ sevmez,
. Sürekli çevresi ile sataşɩr,
. Bildigini okur, kimseyi dikkate almaz,
. Geceleri uyumakta zorlanɩr,
. Attak-Panik özellikleri mevcuttur.
Limit kişilikler (Borderline) :
Etmenleri :
. Çalɩşmalarɩnda sonuca ulaşmadan yarɩda bɩrakɩr, pasif bir olgu sergiler,
. Bazɩ durumlarda sosyal olmasɩna rağmen tipik hareketlere tekabül olur,
. Depressif olgulara sahiptir,
. Arkadaşlɩk ilişkilerinde süreklilik taşɩmaz, yalnɩz kalmayɩ tercih eder,
. Sürekli tereddüt içinde’dir,
. Pessimisttir, geleceğine şüphe ile bakar ve umutlu değildir,
. Mɩzmɩzlar, sorulan sorulara isteksizce cevaplar verir,
. Başarɩ seviyesi düşüktür.
Delir kişilikler :
Etmenleri :
. Toplumla olan diyaloğunda soyuttur, tipik bir izolasyonu üzerinde taşɩr,
. Adaptasyon kapasitesine sahip değildir,
. Anarşik bir karakter sergiler,
. Hüzünlü ve kederlidir,
. Kaybetme riski içinde olduğunu zanneder ve bu anlamda kendisini yadɩrgar,
. Gerçek ile bağdaşmaz, hayalperesttir,
. Bazɩ durumlarda aktif olmaktan çɩkar, immobildir,
. Sinirlidir,
. Erotik ve megalomania özelliklere sahiptir,
. Sürekli insanlar ile sataşma içinde’dir,
. Întihar olayɩna müabɩktɩr.
 
 
 

 

Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye
 

sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.