Sosyal Hizmet Mesleği

Sosyal Hizmet Alanları

Sosyal Kaynak
Bilgiler

     
 

PSÎKOLOJÎ BÎLÎMÎNÎ ANLAMAK

 Mehmet Emin ASLAN

Uzman Psikolog

alanemin@hotmail.com

 
 
 


Tanɩmɩ :

 Însan kendi varlɩğɩ içinde yaşadɩğɩ toplum ortamɩnda uyumun ve entegre olmasɩnɩn sağlanmasɩ dahil, adaptasyon ve Motive olmanɩn koşullarɩ ile Sosyal ve Pedagojik transformasyonun sağlanmasɩ amaçlɩ kurulan bir bilim dalɩ olup aynɩ zamanda hümen varlɩk üzerindeki psikopatalojik ve semptomlarɩn bertaraf edilmesini sağlamakla mükellef bir bilim dalɩdɩr.                               

Psikoloji biliminde yer edinen disiplin dallarɩ :

 Psikoloji biliminde yer alan disiplinler arasɩnda : Gelişim (Çocuk ve Ergen Psikolojisi), Klinik, Sosyal, Kognitif, Psikonöroloji, Psikofizyoloji, Ergonomi, Spor psikolojisi, Çalɩşma psikolojisi, Toplumsal Örgüt psikolojisi, ve Differansiyel psikoloji… dallarɩnɩ görmek mümkündür.

 

Îlgi alanlarɩ :

 . Sağlɩk alanɩnda :

 Psikoloji bilimi kendi bazɩnda yaptɩğɩ konsultasyonlar aracɩlɩğɩ ile pasiyanɩn içinde bulunduğu sendrom ve semptomlarɩ yanɩnda genetik vakalarɩ teşhis eder, akabinde sendrom ve semptomlarɩn minimize edilmesi psikolog tarafindan bilince çɩkarɩlɩr ve ortadan kaldɩrɩlmasɩ hedeflenerek alternatifler üretilir, bu mekanizmada psikologun yaptɩğɩ testler aracɩ mekanizmasɩ olarak kullanɩlɩr ve analize tabi tutulur, bu anlamda varsa şayet pasiyanɩn içinde bulunduğu kritik durumu bilince çɩkarɩlarak soruna ilişkin sentezlerde bulunulur ve kendisine öğütler verilir.

 Bu oluşumlarda pasiyanɩn Nervö periferik sistemi, Nervö sentral sistemi ve diğer tüm korporel birikimleri ile mental kompozisyonu yanɩnda iletişim mekanizmasɩndaki empaslarɩ, stres, depressif etmenleri, hallüsinatif kompozisyonu ve davranɩş simetriği diğer reaksiyonlarɩ incelenir. Psikologça Dikkate alɩnmasɩ gereken bütün sendromlar ve psikolojik semptomlar bulunmakta’dɩr, nitekim yaygɩn sendromlar arasɩnda sayɩlan : Down, Asperger, Marfan, Klinifer, Turner, Stokholm..sendromlarɩ ile, diğer psikoterapi sendromlarɩ arasɩnda bulunan : Otizm ve Epilepsi ile diğer yaygɩn gelişim bozukluklarɩ dikkate alɩnɩr. Psikologun dikkate almasɩ gereken diğer etmenler arasɩnda pasiyanɩn tüm psikolojik reaksiyonlarɩna yönelik Diyagnostik-Teşhis ve Alternatifleri üretmekle yükümlüdür. 

 

Eğitim ve Öğretim alanɩnda Psikoloji Bilimi :

Eğitim ve öğretim planinda Psikoloji Biliminin uğraşɩ Alternatifleri

 Psikoloji bilimi Eğitim ve Öğretim alanɩnda yaptɩğɩ çalɩşmalarɩ arasɩnda pasiyanɩn öğrenimindeki başarɩ oranɩ ve başarɩsɩzlɩktaki empaslarɩ üzerinde yoğunlaşɩr. Bu uğraşɩsɩnda Psikolog : Retar mental sendromu, Limit ve sebepleri, defisit entellektüel, Debilite mental, unutkanlɩk  ile grup entegrasyonu, Motivasyon, Performans ile sosyal ve kültürel kompozisyonu üzerinde analizlerde bulunur.

 Psikolog bu çalɩşmalarɩn’da Psikometrik ile Sosyometrik ve Entellijens testler uygulanɩr. Bu testler arasɩndan bazɩlarɩ : Rorschach, T.A.T, Terman-Meril, Nemi, Wisc-R (III, IV, V), Binet-Simon, Kaufmann, goudanaught, v.s...gibisi testleri saymak mümkün‘dür.

Biliş ve Performans mekanizmasɩ bazɩnda Psikoloji Bilimi :

 -          Nesnel Birikimlerdeki Bilişsel mekanizmasɩ, Algɩ ve sentez kompozisyonu,

 -          Hafiza ve Bellek yapɩsɩndaki : Kɩsa zaman, Uzun zaman, Epizodik, odiyo-vizüel ve Dekleratif kapasitesi,

  -    Aile-Okul ve Çevrede görülen diğer tüm etmenler konu edinir.

 Îletişim bazɩnda Psikoloji Bilimi:

 Dil, konuşma ve Alterantifleri ile iletisim mekanizmasɩ konu edinerek pasiyanin Telafüz edebilme yetisi ve Fonolojik-Leksik olgusuna dikkat çekilir, bu kompozsiyonda Afhazi, Agnozi, Apraksi patojenleri teşhis edilir ve Alternatiflerini konu edinir.

 . Psikomotor bazɩnda Psikoloji Bilimi:

Pasiyanɩn ince ve Kaba motor becerilerine dikkat çekilir ve bu anlamda çalɩşma kapasitesi konu edinir. Bu konuda pasiyanɩn korporel yapɩsɩ dahil, kapasitesi ve El, Kol, Göz, Baş  koordinsayonu ile çalɩşmalarɩndaki simetrik yapɩsɩna dikkat çekilir.

 Sosyal - pedagojik ve öz bakɩm bazɩnda :       

Konuşma ritmi, jest ve mimmikleri, nesneleri kullanma olgusu, oturuş ve kalkɩş şemasɩ, insanlar ile olan diyalog aritmetiği, temizlik ve nizam olgusu, mevcut yaşam standartlarɩna tekabül olabilme olgusu ile Yemek yeme, Elbise giyme, Banyo -Tuvalet işlemleri,  v.s…

Davranɩşlara özgü :

 Psikolog pasiyanɩn davranɩş simetriğine özgü uygulmasɩnda fayda gördüğü bütün olgular psikoloji bilimi dahilinde değerlendirme zorunluluğu içinde’dir, bu öğeler arasɩnda :

 .  Agressifite,

.  Attak ve panik sorununu,

.  Korku,

.  Hiperaktif ve Hipotonik etmenler konu edinir.

 Bu olgulara ilişkin psikolojik yapɩlanmada Psikologun pasiyana özgü uygulamasɩnda zarüriyet gördüğü diğer etmenler arasɩnda :

 . Ceza –Ödül yöntemi,

 . Güdüleme,

 . Pekiştirme,

 . Özgüven kavramlarına dikkat çeker.

 Bütün bu olgularda dikkate alɩnmasɩ gereken hususlar arasɩnda pasiyan :

 a)      Ne öğrendi ve nasɩl düşündü ?

 b)    Öğrenmede izlediği yol ve mekanizmasɩ nasɩldɩr ?

 c)     Öğrenme ve anlamadaki yetenekleri nelerdir ?

 d)    Öğrenme akabinde konuyu analiz edebilme kabiliyeti nedir ?

 e)     Öğrenmede karşɩlaştɩğɩ güçlükler nelerdir ?

f)      Öğrenmedeki iletişim becerileri nelerdir, varsa şayet ne gibi sorunlar ile karşɩlaşmakta’dɩr ? v.s…

Neticede :

 Psikoloji bilimi Sağlɩk, Sosyal ve Eğitim-Öğretim bazɩnda uğraşɩ gerektiren konularɩ arasɩnda sayɩlan Mantɩk ve Matematik olgular ile diğer tüm Mentalitel etmenlere yönelik uğraşɩ gerektiren bir çaba içinde bulunduğunu söylemek mümkün’dür.

 Bütün bu olgular doğrultusunda psikoloji bilimindeki yöntem Hümen varlɩğɩn daha sağlɩklɩ yaşamasɩ ve yaşamla daha fazla bütünleşmesi açɩsɩndan büyük önem gerektiren olgular içerdiğini ve bu konjonktürle insanlığa özgü çaba ve uğraşɩlar içinde bulunduğunu söylemek mümkündür.
 

 
 

 

Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye
 

sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.