Sosyal Hizmet Mesleği

Sosyal Hizmet Alanları

Sosyal Kaynak
Bilgiler

     
 

 NORMAL VE PATOLOJÎK
 

 Mehmet Emin ASLAN

Uzman Psikolog

alanemin@hotmail.com

 

 
 


KONU ÎLE ÎLGÎLÎ BAZI OTÖRLER
  : 

 G. Conguilhem – E. Fromm  -  S. Freud – J. Bergeret – D. Winnicott – M. Klein – C.L Strauss… 

KONU ÎÇERÎKLÎ BAZI KELÎMELER :  

Form – Îdeal - Kültür – Standart - Kalite – Konformizm - Ekilibr – Marjinal - Egosentrik – Fonksiyon – Karakter -  Rol – Statü - Adaptasyon …

 TANIMI :

Psikolojik litteratürde Normal ve Patolojik iki kelimeden olușan ve birbirlerine tamamen zιt olan iki konsepti tanιmlar’lar, normal yașamιn standart konseptini, patolojik ise mevcut yașamdaki anomalitel olgularι tanιmlar, bu olgular arasιnda sayιlabilen öǧeler arasιnda : Sosyal, Toplumsal ve Kültürel yașam öǧeleri ile Psikolojik, Nörolojik ve  Etik sorunlar bu konseptin esas unsurlarι arasιnda  sayιlιrlar.

 Bir diǧer anlamda, Normal olgu mevcut yașam standartlarι ve ölçeǧin’de yer edinen tüm olgularι içerirken, Patoloji  ise normalιn (Surrealite) üstü sayιlan ve içerik olarak mevcut yașam kriterleri dahil, sosyal ve ahlaki deǧerlerin aksine yapιlagelen tüm anomalitel  öǧeleri içerir.

 

  Psikolojik bazda Normal konseptte yer edinen bir insan kendi psikolojik sorunlarιnι akιl yürütme mantιǧι ile elimine edebilen ve mevcut standartlar içeriǧin’de iletișimi saǧlayabilendir. Bu olgu mevcut normlarda Entellijen kompozisyonu olarak izahat görür. Normal konseptte birey kendi komportomanιnda gruba entegre olabilen, ve bu anlamda adaptasyonu saǧlayabilen insandιr.

PATOLOJÎK KONSEPT :

 Psikolojik konjonktürde Patolojik konsept bireyin kendi bünyesin’de refule olmuș, marjinalleșmiș, bireysel planda olduǧu gibi, toplumsal arenada mevcut normlardan uzak, ve posturünde tipik bir dejenerasyonu yașayan kișilikler olarak tanιm görür.
Pato’da realite tanιmι yoktur, aksine surrealite ve ütopi anomalitesi vardιr.


 

Patolojik konsepte özgü bir konfigür

 STATÜ :

Psikososyal kavramda Normal ve patolojik statüler birbirlerine tamemen zιt olan iki tümce’den ibarettir. Normal statüye sahip olan insan egosentrik yerine merkezi odaklanmayι tercih eder ve bu anlamda normal bir iletișim mekanizmasιnι kendisine rehber edinerek gruba tamamen entegre olabilmeyi bașarmιș sayιlan insan’dιr, aksi takdir’de patolojik statü’den bahsedilir. Patojen kiși bencil, Egoist bir karakter ile sιfat gören; Karizmatik ve Ekstrem eksenler’de seyreden, gruptan izole olmuș, kendi bazιnda asosyal bir olgu ile kendisine sιfat biçmiș ve bu anlamda bireyselleșmiș kișilikler olup dejeneratif bir yașam statüsü ile tamamen psikopatolojik olgular dahilin’de takdim gören kișilikler olarak tanιmlanιr’lar. Anomlitede temel bir statü sözkonusu deǧildir, aksine psikopatik bir yașam tarzιndan bahesedilir.

. KARAKTER :

Karakter terimi  bir benlik teriminden ibaret olup tamemen kișiye mahsus olup kendisini Sosyal, Affektif, Kültürel ve diǧer tüm Normlarι ile ifade eden bir yașam biçimi olarak izah edilebilir. Karakter olgusun’da kișinin mevcut mentalitel yapιsι ve iletișim sistemi ile diǧer bütün normlarι esas alιnιr, ve, bu olgu toplumsal bazda  deǧer kazanma șansιnι elde eder.

. PATOLOJÎK ETMENLERE ÖZGÜ BAZI ÖRNEKLER : 

Bir önceki konumuzda izah edildiǧi gibi, Mevcut Yașam standartlarιn aksine, gelișigüzel bir yașam biçimi ile sιfat gören bütün olgular patolojik etmenler olarak sιfat görürler. Bu olgular arasιnda : Nevrotik, Histerik, Paranoyak, izofrenik, Obsessif, Narsissik, Anksiyöz,  Limit-border-lin, v.s… gibisinden bütün anomaliteler biçimleri ile bu konseptte tabir görürler. Patolojik etmenlerin bulunduǧu ortamda normaliteden söz etmek mümkün deǧildir, diǧer bir tabir ile olasι patolojik varsayιmlarda normalite marjinalleșmiș ve sönmüș durumda’dιr.

. PATOLOJÎK ETMENLERDEN KAYNAKLANAN RÎSKLER :

 Patolojik etmenleri içeren riskler arasιnda : Întihar olaylarι, trubl Nevrotik ve psikotik etmenler, oto ve heteroagressif etmenler belli bașlι riskleri arasιn’da sayιlabilir.

 ÎDEAL OLAN KONSEPT NORMLAR :

Normal yașam insan için mevcut yașam standartlarιnι içerir, bu olușumda Hümen varlιk açιsιndan sosyal normlar yașamιnι toplum ile bütünleștiren ve kendisine bu anlamda bir statü takdim eden temel ve vazgeçilmez olgusu olarak izahat görür. Normalite’de Îdeal bir organizasyon söz konusu olup yașamdaki kalite gündemde’dir, ve kiși bu anlamda bir aktör konumunda’dιr Normlar’da  Konformizm mevcut standartlarι içerip kendi bazιnda kișiye bir statü kazandιrma eǧiliminde’dir.  Îdeal olan Normlarda insan için bireysel yașam biçimi yerine kollektif yașam biçimini güncelleșir, ve olușan bu ideal yapιlanma sayesinde toplum bazιn’da kendisine sosyal bir içerik, ve ahlaki bir kișilik kazanmιș sayιlιr.

Sosyal normlarda  Üleșim  farklι bir tümce konumunu olușturur.

 Neticede denilebilirki, Normlar sayesinde Hümen Varlιk kendi bazιndaki otokontrol mekanizmasιnιn bir aktörü konumunda’dιr, bu olgu aynι zamanda toplumsal dengelerin saǧlandιǧι bir mekanizma aracι olarak benliǧinde güncellik kazanιr, ve, Toplumsal normlar sayesinde ancak kendi kișiliǧine bir rol ve bir statü kazanma șansιnι saǧlamιș olur.

 
 

 

Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye
 

sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.