Sosyal Hizmet Mesleği

Sosyal Hizmet Alanları

Sosyal Kaynak
Bilgiler

     
   
    Mehmet Emin ASLAN

Uzman Psikolog 

alanemin@hotmail.com

 

   

 
 
 
 


İLETİŞİM
 

Îletișim Latince kökenli bir kelime olup communication sözcüğünün karşılığıdır.
İletişim kişilerin duygu, düşünce ya da fikirlerini çeşitli yollarla bir başkasına anlatmasına denir.
İnsan biyopsikososyokültürel bir varlık olduğu için iletişim olgusu da kendisi için çok önemli ve çok boyutludur.


ÎLETÎȘÎM ȘEMASI

ILETÎȘÎMDEKÎ AMAҪ

Insan varlığının sosyal çevrede sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdürebilmek için çevresindekilerle kurmakla yükümlü olduğu bir diyalog șeklidir.
Ayrıca Insanın kendi Doğasının kurallarını sağlıklı bir sekilde ișletebilmek ve ruhsal ; bedensel ihtiyaçları gidermesi ve hayatta kalma mücadelesini bașarıyla sürdürebilmesi için iletişim oldukça gereklidir.


ÎLETÎȘÎMDE DÎYALOG ȘEMASI

ÎLETÎȘÎMÎN TEMEL ÖĞELERÎ

• Gönderici (Kaynak):
Duygu, düşünce ve isteklerin aktarılmasında sözü söyleyen kişi veya topluluktur.
• Alıcı:
Duygu, düşünce ve isteklerin iletildiği, aktarıldığı kişi ya da topluluktur.
• İleti:
Göndericinin alıcıya aktardığı duygu, düşünce, istek ve mesajlardır.
• Kanal:
Göndericinin, iletiyi alıcıya gönderirken kullandığı yol veya araçtır.
• Bağlam:
İletişim unsurlarının birlikte meydana getirdikleri ortamdır.
• Dönüt (Geri bildirim):
Alıcının göndericiye verdiği her türlü yanıttır. Bir geri bildirim yoksa iletişimin anlamı da yok demektir.
• Şifre:
Gönderici, iletisini yazıyla, resimle, rakamla vb. aktarabilir. Bunlardan her biri şifredir.
. Filtre:
Hedefin mesajı kendine göre yorumlama biçimidir.

ÎLETÎȘÎM SÜRECÎNDE EN ÖNEMLÎ ÎKÎ FAKTÖR:

Gönderici ve alıcıdır.
( Bu iki unsur bildirişimin gerçekleşmesinde temel kaynaktır.).
Çünkü kaynaktan hedefe doğru iletin iletilmesi ve bildirişimin temelidir.

ÎLETÎȘÎM TÜRLERÎ


BÎREYSEL ÎLETÎȘÎM

İçsel İletişim olarak da ifade edilen Bireysel iletișim Kişinin kendi başına yaşamının her anında ve her mekânında yaptığı iletişimdir.

KÎTLESEL ÎLETÎȘÎM
Birden fazla kişi arasında genellikle yüz - yüze iletişim şeklinde gerçekleşen iletişimdir.

GRUP ÎLETÎȘÎMÎ
 

Grup iletişimi iki veya daha fazla kişinin birbirlerini etkiledikleri ve birbirlerinden etkilendikleri bir iletişim şeklidir.

ÖRGÜTSEL ÎLETÎȘÎM
Gündelik faaliyet ve örgütsel amaçları gerçekleştirmek amacıyla örgütün unsurları arasında (iç çevre) ve örgütle dış çevre arasında bilgi ve düşünce alış-verişidir.

KÎTLE ÎLETÎȘÎMÎ
Kitle iletişimi araçlar vasıtasıyla izleyiciye ulaşan ve iletişim sağlayan araçlardır (gazete, dergi, televizyon, radyo, sinema, video ve yeni iletişim teknolojileri vs.).

KURUMSAL ÎLETÎȘÎM
Insanlik için Saygınlık yönetimi, halkla ilişkiler ve iç bildirişim şeklinde iletişimin çeşitli alanlarda sağlanması açısından yapılagelen diyalog șeklidir.

ÎLETÎȘÎMDEKÎ TEKNÎK ENSTRUMANLAR

SÖZLÜ (Dille ) İLETÎȘÎM
Dille iletişimde kişiler, ürettikleri detayları birbirlerine sözle ileterek anlamlandırmalarıdır.

SÖZSÜZ ( Beden dili )İLETÎȘÎM
Jestler ile olagelen iletișimdir (Yüz ifadeleri, el ve kol hareketleri, bedenin duruş biçimi, sesin tonu gibi sözsüz mesajlar kullanılarak kurulan bildirişimdir).

YAZILI ÎLETÎȘÎM

Mesajların karşı tarafa yazı dili kullanılarak aktarıldığı iletişim türüne yazılı iletişim denir.
Bu iletişimin araçları arasında : Mektuplar, Raporlar, Makaleler,Tutanaklar, Basın bildirileri, Notlar, Gazeteler, Kitaplar ve Broşürler, Afiş, ilan ve bültenler ve elektronik ortamda gönderilen çeşitli yazılı mesajlar , v.s. mevcuttur.

SAĞLIKLI BÎR ÎLETÎȘÎMÎN TEMEL UNSURLARI :
• Doğal gerçekçi olmak
• İlgili ve farkındalıklı olmak
• Güven verici olmak
• Empatik olmak
• Görüșlere açık olmak
• Uzlaşmacı olmak
• Gerçeği doğru dille aktarmak
• Kabul etmek ve saygılı olmak
• Tutarlı olmak
• Önyargılı olmamak
• Ortak ihtiyaçları dikkate almak
• Kişileri değil problemi eleştirebilmek…

ETKÎLÎ ÎLETÎȘÎM NEDÎR ?
İnsanlar arasında : Bilgi, Duygu, Düşünce paylașımı dahil, Aile, Okul, Îş Arkadaşları, çevre ve kurumlar ile yapılagelen iletişimdir. Güzel konuşma, Centilmenlik ve Jestüel teknikler etkili iletişimin teknik enstrumanlarıdır.

Etkili İletişim Sürecinde :
Etkili İletişim süreçlerinde insanın psikolojik gereksinmeleri dikkate alınmalıdır. Sosyal bir varlık olan insanın kendisini tanıması, geliştirmesi ve geri bildirim alarak kendini değerlendirmesinde geliştirilen iletişim teknikleri bu süreçte önemli enstrumanlardır.

Bu konuda :
- Gönderici iletişimin en önemli öğesidir. İletişim göndericisiz gerçekleşemez. İletişimde en önemli sorumluluk göndericiye aittir.
- Kaynak algılama, seçme, düşünme, yorumlama süreçlerinde ürettiği anlamlı iletileri simgeler aracılığı ile gönderen kişi ya da kişilerdir.

ETKÎLÎ ÎLETÎȘÎMDE DÎKKAT EDÎLMESÎ GEREKEN ETMENLER :
. Bireyin Kendini tanıması,
. Hoşgörülü ve önyargısız olması,
. Empati kurabilmesi,
. Eleştirilere karşı açık olması,
. Kendini açmak ve kendini doğru ifade etmesi,
. Karşısındakini etkin ve ilgi ile dinlemesi,
. Beden dili, göz kontağı, hitap, ses düzeyi, v.b…seviyelerini kurabilmesi’dir.

GÖNDERÎCÎNÎN DÎKKAT ETMESÎ GEREKEN HUSUSLAR :

. Gönderici konu hakkında bilgi ve tecrübe sahip olmalıdır.
. Gönderici elverişli zaman ve mekanı belirleyerek İleti göndermelidir.
. Gönderici alıcının zihinsel algı yeteneğini dikkate alarak iletiyi göndermelidir.
. Gönderici iyi bir kodlama özelliğine sahip olmalıdır.
. Gönderici belli bir düşünceyi formüle ederek en uygun sembol ve kanalı seçmelidir.
Gönderici bu hususlara dikkat etmediği takdirde başarılı olması mümkün değildir.
 

ÎLETÎȘÎMDE DÎNLEYÎCÎNÎN DÎKKAT ETMESÎ GEREKEN OLGULAR

. Konuşmacıyı sözünü kesmeden dinlemesini bilmelidir,
. Dinlerken başka bir işle meşgul olmamalıdır,
. Konuşmacının sözlerine olduğu kadar sözsüz mesajlarına da dikkat etmelidir,
. Konuşmacının duygu ve düşüncelerine anladığını gösteren sözlü ifadelerde bulunmalıdır,
. Göz teması kurmasını sağlamalıdır,
. Son sözü söylemek için çabalamamalıdır,
. Duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışmalıdır,
. Dikkatini konușmacı kişiye vermelidir,
.Konușmacıyı yargılamadan, suçlamadan dinlemelidir (önyargılı olmamalıdır).

ÎLETÎȘÎM ESNASINDA BAZI HATALARDAN ARINMAK
Kişiler iletişim kurarken bazen isteyerek bazen de istemsiz olarak bazı hatalar yapabilmektedirler. Bunlar iletişim sürecini genellikle olumsuz şekilde etkileyecek hatalar olabilmektedir. Bu nedenle iletişim kurarken bazı tutum ve davranışlardan uzak durmak gerekmektedir.
Genel olarak iletişimde yapılan hatalar şunlardır:
• Tehdit etmek,
• Konuyu saptırmak,
• Lakap takmak,
• Olumsuzca Eleştirmek,
• Gereksizce Yargılamak,
• Nutuk çekmek,
• Emirvaki davranmak,
• Haksızca Suçlamak,
• Alay etmek….

ÎLETÎȘÎMDE BEDEN DÎLÎ

Yüz İfadeleri:
Îletişimde yüz ifadeleri ya da Jest ve mimiklerle yapılagelen iletișim șeklidir.

Jestler:

Bedensel jestler pek çok farklı anlama gelebilmektedir. Konuya göre farklılaşabilen jestler, bir ortamda karşı tarafa olumlu mesaj verirken, aynı zamanda bir moral kaynağına’da vesile olabilmektedirler.

Giyim Kuşam:

Giyim kuşam da sözsüz iletişimin önemli unsurları arasındadır. Çünkü kılığınız ve kıyafetiniz, hakkımızda karșıdaki insanlara farklı fikirler vermektedir.

Mesafe - Alan :
Bir kişinin karşısındaki kişiye yakınlaşması, ondan hoşlandığını ya da ona yakın olduğunu gösterir. Ama karşılaşan iki kişinin aralarında fazla mesafe varsa, bu ikisinin arasında samimi bir ilişki olmadığını ve mesafeli yaklaşıldığını gösterebilir.

Göz İfadeleri:

Göz kontağı olumlu ya da olumsuz duyguları yansıtabilir. Göz temasından kaçınılıyor ise bu karşı tarafla ilgilenilmediği, utanıldığı ya da korkulduğu gibi anlamlara gelebilir. Göz temasi sözsüz iletişimde önemlidir. Çünkü bakışlarla pek çok farklı şey sözlü iletişime gerek kalmadan karşı tarafa iletmek mümkündür.

Tokalașmak:
Sözsüz iletişimde sıklıkla kullanılan yöntemlerden bir jesttir veya bedensel temastır. Bu temasla karşı tarafa samimiyet mesajını vermek anlamına gelir.Baş Hareketleri:
Baş hareketleriyle de karşı tarafa değişik mesajlar iletilebilir.
Örneğin; başınızı sizinle konuşmaya çalışan kişi yerine farklı bir yöne çeviriyorsanız, bu onunla “konuşmak istemediğiniz” mesajını vermektedir. Ya da sözlü iletişim sırasında karşı tarafı başınızı ara-ara sallayarak diliyorsanız, bu konuyla “ilgilendiğinizi ve söylediklerini anladığınızı” ifade etmektedir.

NETÎCEDE ÎLETÎȘÎM :

. PSÎKOLOJÎK ÎRADENÎN SOSYAL VE TOPLUMSAL YAȘAMA SAĞLADIĞI ESAS BÎR KAYNAKTIR.

. DÎYALOG KURMAK VE ÎNSANLAR ÎLE DAYANIȘMA ÎҪÎNDE OLMANIN VAZ GEҪÎLMEZ BÎR UNSUR KAYNAĞIDIR.

. HÜMEN VARLIĞIN AÎLESI ÎҪÎNDE VE YAȘADIĞI GRUP ORTAMINDA BÜTÜNLEȘME OLUȘUMUNU SAĞLAYAN BÎR MORAL BÎLEȘKESÎDÎR.

. HAYATTA KALMANIN VE EBEDÎYETTE VAROLMANIN BÎR ÖĞESÎDÎR.

AKSÎ DURUMDA HÜMEN VARLIĞIN HAYATTA KALMAK VE YAȘAMINI SÜRDÜREBILMESÎNÎN HÎҪ BÎR GEҪERLÎLÎĞÎ YOKTUR.

ÎLETÎȘÎM YOKSUNLUĞUNDAN KAYNAKLANAN BAZI PSÎKOPATOLOJÎK ETMENLER

. STRESS - DEPRESYON - PSÎKOZ
. ANKSÎYETE BOZUKLUĞU
. NEVROTÎK ETMENLER
. KOMPLEKSÎF DUYGULAR
. ÎZOLASYON
. MANÎ VE MELANKOLÎK DUYGULAR

.
EMOTÎF HALLER
. HALLÜSÎNATÎF ETMENLER
. DÎSSOSÎYATÎF BOZUKLUĞU
. OBSESSÎF KOMPÜLSÎF BOZUKLULUKLARI
. BÎPOLAR BOZUKLUĞU…..

Bütün bu Psikolojik Rahatsızlıkarın temelinde Zihinsel etmenlerden olușan : Zihinsel duygu, Düșünce ve Dürtülerin etkisi büyüktür, lakin, insanın Ruhuna, Düșüncesine ve Zihnine olumsuz yönden etkide bulunan bu sorunlar kendi davranıș biçimlerinin’de ciddi manada etkilenmesine sebebiyet veren kompleksif, marjinal, asosyal dürtüler olarak bilinmekte’dir. Bu Dûrtûlerin minimize edilmesi sağlıklı bir iletișim gerektirir.

 
 
 

 
Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye  

sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.