Sosyal Hizmet Mesleği

Sosyal Hizmet Alanları

Sosyal Kaynak
Bilgiler

     


 
HÎPERAKTÎF KÎŞÎLÎK VE ÖZELLÎKLERÎ
 

 Mehmet Emin ASLAN

Uzman Psikolog

alanemin@hotmail.com

 
 
 


KONU ÎLE ILGILI BAZI TERIMLER :
 

Nevrotik – Entegrasyon – Asimetrik – Trubl karakter – Adaptasyon – Sosyopedagojik – Regülasyon – Hiperkinetik – Konsentrasyon… 

TANIMI : 

Hiperaktif kişilik hümen varlιǧιn motrisitel kantite yapιsιndaki anomalitenin bozukluğu ile meydana gelen ve bu sebeple kişilik aktivitelerindeki olușumun anormal bir kondisyon ile kendisini ifade ederek kendisini psikolojik ve sosyal bir komplikasyona tekabülü ile izah edilebilir. Bu olușumda nöronlarιn seretonin ve dopamin anomalitesi bireyin entegral bazιna donük olușumundaki fonksiyonuna birincil derecede etki unusrudur.

 PROBLEMATÎK : 

Hiperaktivite sendromu yetişkinler’den çok çocuklarda görülen bir sendrom’dur. Nöropsikolojik bir etmen olarak’da tabir gören Hiperaktif sendromu kişi bazɩnda disfonksiyonel bir patolojiyi sergilemekle mükelleftir. Bu olgu diğer bir bakɩma kişinin serebral kompozisyonun’da biriktirdiği Nöronlar’ɩn anormal bir transmisyonu neticesinde olagelen etkileşimi sonucunda kişinin kendi bazιndaki Psikolojik ve Nörolojik mekanizmasɩna olumsuz bir șekilde yansɩmasɩ ile olagelen hiperkinetik karakterinin bir trublu olarak ortaya çɩkar.

 Özellikleri : 

Hiperaktif özellikler’de

a)      Agressif kişilik,

b)      Trubl karakter (Dikkatsiz ve gelişigüzel hareketler),

c)       Defisit entellektüel (Entellektüel Gelişimdeki Birikim bozukluluklarɩ) mevcuttur.  

SEBEPLERÎ  : 

Hiperaktif kişilikler’de Genetik ve Sosyal olmak üzere iki terapik kompozisyon mevcuttur. 

Sendromu : 

.        Hiperkinetik yapɩ : Aceleci ve dikkatsizlikler,

.        Disfonksiyon psişik yetersizlikleri,

.        Asimetrik : Gelişigüzel etmenler… 

Biyolojik etmenleri : 

Hiperaktif kişilikler’de

. Seretonin ve dopamin eksiklikleri mevcuttur,

. Serebral kompozisyonunda regülasyon istenilen düzeyde yeterince işlev sağlayamamakta’dɩr.                              

Semptomu : 

Hiperaktif sendromun’da komportomon bozukluluklarɩ mevcuttur, bu oluşum çoğu durumlar’da daha henüz çocuk birinci yaşɩnda iken bașgösterebilir.

 ETMENLERÎ  

. Dikkat bozukluluklarɩ,

. Konsantrasyon bozukluğu,

. Kapasite yetmezlikleri,

. Emosyon belirtileri,

. Aktivite yetmezlikleri,

. Başarɩ zayɩflɩğɩ,

. Aceleci, Sabɩrsɩzlɩk,

. Nevrotik etmenleri mevcuttur.

Hiperaktif özellikler sahip çocuk görüntüleri

 Kapasiteleri : 

Hiperaktif çocuklardaki olagelen tüm olumsuz etmenlere karşɩn bazɩ durumlar’da kendi başarɩlarɩndan’da sözedilebilir. Hafɩza güçlüğü ve imajinasyon dahil, kişide aktiviteye dönük bazɩ istisnai durumlar çocuǧun bazι yönleri ile başarɩ yeteneklerini berberinde saǧlayabilen etmenleri arasιnda’dιr.  

DÎYAGNOSTÎK : 

Diyagnostik belirtilerinde ihtiyaç duyulan öğeler arasɩnda :  

. Psiko-Fizyolojik teşhis,

. Genetik sorun,

. Îletişim sorunu ve çevre etmenleri,

. Fizyolojik belirtiler (Îşitme ve Görme…),

. Elektroensephalografik biyografisi,

. Serebral - aksiyal Tomografisi. 

TEDAVÎ ALTERNATIFLERÎ : 

Hiperaktif ve Hiperkinetik kişilikler’de tedavi mekanizmasɩndaki alternatif Rehabilitasyon mekanizmasɩ’dɩr. Hiperaktif kişi entegre olma ve bu anlamda  uyumu sağlamak üzere rehabilite edilir. 

Bu olușumun saǧlanmasιnda rol alan uzmanlar

Psikologlar başta olmak üzere, bireysel eǧitim uzmanlarι, Bireysel destek eǧitimi Öğretmenleri ile Pedagog, ve Odyologlar  sendromun elimine edilmesinde mükelleftirler. 

Rehabilite Sûresi

Hiperaktif özellikleri üzerinde bulunduran kişi sosyo-pedagojik ve entegral bir karakter sağlayɩncaya kadar rehabilite edilir,  nitekim tüm patolojik etmenleri bilince çɩkarɩlarak bireysel ve grup ortamɩnda sosyal entegrasyona tekabülü sağlanmak üzere özel eğitim-öǧretim mekanizmasɩna tabi tutularak içinde bulunduğu psikopatolojik etmenler elimine edilmek üzere rehabilitasyon merkezi bünyesinde seans çalɩşmalarɩna ve sosyal aktivititelere tekabülü saǧlanarak sosyal ve toplumsal arenada adapta olmasι hedeflenir.  

 Bu uygulamadaki zaman süresi envariyant olup, bireyin içinde bulunduǧu patolojik kantite ile,

 kendisine intikal edilen Rehabilite kalitesi belirleyici faktördür.       

 

 
 

 

Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye
 

sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.