Sosyal Hizmet Mesleği

Sosyal Hizmet Alanları

Sosyal Kaynak
Bilgiler

     EPÎLEPSÎ HASTALIĞI 
SEBEPLERÎ VE TEDAVÎSÎ

 

 Mehmet Emin ASLAN

Uzman Psikolog

alanemin@hotmail.com

 
 
 


Tanɩmɩ
:

Epilepsi vakasɩ Hüemen varlιǧιn beyin fonksiyonundaki nöronlarɩn dejeneratif  
bir konuma taşɩnmasɩndan kaynaklanan psikopatolojik ve nörolojik bir vaka olarak bilinir. Bu olgu tamamen PsikoNörolojik  bir anomaliden ibaret olup  insanιn kontrol mekanizmasɩnɩ kaybetmesi ve havale vakalarina tekabül olayιdιr.  

Epileptik vaka’nɩn Oluşumu

.        Sezariyen ve yanlɩş doğumlar ;

.        Doğumdan öncesi veya Doğum esnasɩnda  Beyin organɩna istenilen   seviyede oksijen birikiminin sağlanamamɩş olmasɩ, ve bu sebepten   dolayɩ SNP (system nervö periferik) mekanizmasɩnda olagalen     heterojen    dengesizlikler ; 

.   Bebeǧin ateşli bir hastalɩğa maruz kalmɩş olmasɩ, ve, tedavideki zaman aşɩmɩ ;  

.        Tümoral durumdan kaynaklɩ patalojik vakalar...

 Epileptik Vakanɩn oluşumunu gösteren Figürler

 

 

Epilepsinin Teşhisi :

 Epilepetik IRM (Imageri Resonans Medikal türü bir Elektromagnetik araç ile belirginleştirilir,
 
Bu olgu EEG (Elektro Encephalo Graphi) ile’de tespit edilebilme imkanɩ mevcuttur, bu işlemde elde edilen tomografi sayesinde Epilepsi vakasɩnɩn sebebi ve dozu belirlenir.

 

 

Diyagnostik :

 EEG (Elektrocephalografi) sayesinde ortaya çɩkarɩlmaya çalɩşɩlan Epilepsi vakasɩ
Psikonörolojik
anlamda incelemeye alɩnɩr. Bu sebepler skanner vasɩtasɩ ile teşhis edilebilme imkanɩna sahiptir.

Epilepsi Krizleri :

 Epilepsi hastalɩğɩnda tonikoklonik krizler başlɩca önden gelen sebepleri arasɩnda yer edinirler.
Bu olgudan kaynaklanan krizler’de hasta kendi bilincini tamamen kaybeder ve kendisinde titremekli
bir hal meydana gelir ve aynɩ zamanda ağzɩndan köpükler akar, nefes alɩp vermekte zorlanan
hastanɩn el, kol ve diğer vücut  damarlarɩ açɩlmaz derecede kapanɩr ve
kendi el parmaklarɩnɩn açɩlmasɩ bir hayli güçleşir.  Hastanɩn alɩn arasɩ damarlarɩ ile ayak, bacak, kol damarlarɩ aşɩrɩ derecede kabarɩr, vücudu irkemli bir pozisyon vaziyetine dönüşür,
hasta bu arada nefes alɩp vermekte zorlanɩr ve aynɩ zamanda horlamalɩ bir ses çɩkarɩr.

 

 Epileptik Krizleri - Sebebi

 

Kriz süresi :

 Epilpside iki tür kriz süresi bulunmakta’dɩr

. Kɩsa vadeli kriz süresi’ki bu olgu sadece Birkaç Saniye ile bir kaç dakikadan ibarettir,
.
Uzun vadeli kriz süresi’ki bu olguda hastanɩn Birkaç Dakikadan saatte varan bir süre ile krizin etkisi altɩnda kalabilme durumlarɩ mevcuttur.

 Uzun tip krizler Epileptik hasta açɩsɩndan son derece tehlike arz eden krizler olarak bilinirler, bu tür krizlerin bazɩ durumlarda hastanɩn hayatɩna mal olabilme risklerinin’de bulunduğu belirtilebilir. 

Epilepsi Krizi Halinde yapɩlmasɩ gereken Teknik uygulamalar : 

Epileptik krizler esnasɩnda hasta olan kişiye masaj uygulamasɩ yanɩnda ɩslak bir havlu ile hastaya ɩlɩk su serpilerek vücudu ufalanɩr. Krizin aşɩrɩ olmasɩ halinde kendisine
 anti-epileptik bir enjeksiyon yapɩlarak vücüt sürfasɩndaki kan dolaşɩmɩ hɩzlandɩrɩlɩr.

 

 

Epilepsi Krizlerin önlenmesine yönelik Tedbirler :

 . Hastanɩn Hekim tarafindan verilen ilaçlarɩn kesintisiz kullanɩlmasɩ ve kontrollere intikal olunmasɩ ; 

. Yaşamɩn önemi ve kelitesine uygun hareket etme

( Uyku zamanɩ dahil, her türden Stres, Depressif etmenlerden, Aşɩrɩ ses ve gürültüden uzak durmak) ;

. Üzgünlük ve Yorgunluk taslayɩcɩ durumlara dikkat etmek ve uzak durmak ;  

. Sinir geriletici elementler ve Aşɩrɩ yiyecek – içecek maddelerden uzak durmak (Aşɩrɩ çay ve Kahve, çok tuzlu - şekerli ve yağlɩ yiyecek ve içecek maddeler, Sigara, Alkol, v.b…) ; 

. Vücut gelişimine özgü alɩnmasɩ gereken Vitamin ve proteinleri yerinde, zamanɩnda ve dozuna uygun olarak almak (özellikle Omega 3, C - D ve E vitaminleri bu konuda büyük önem arz eder ) ; 

. Spor ve Fizik kültür  egzersizlerini uygulamak (salɩncaklar, yüzme, Bisiklet sürmek  bunlar arasɩnda sayɩlabilen etmenlerdir) ; 

. Açɩk ve bol oksijenli havalarda dolaşmak ve derin nefeslere tekabül olmak ;

 . Elektrik ve Radyoaktif taşɩyşɩcɩ cihaz ve diğer elementlerden kesinlikle uzak durmak ;

 . Mümkünse Nefes ferahlatɩcɩ elementleri kullanmak, (Gül, gülsuyu ve benzeri maddeler bu olguya bir örnek niteliğinde’dir ) ;

. Moral kazanmak ve bu konuda Moral seanslarɩna iştirak etmek, v.s….

 EPÎLEPSÎ KRÎZLERÎN ÖNLENMESÎ VE UYGULAMA ÖRNEKLERÎ :

 

 

Epilepsi Tedavisi :

 Epilepsi hastalɩğɩ doz ve etkisine uygun bir şekilde medikal planda ilaç gerektiren bir gereksinim arz eder, bu olguda nöroleptik ilaçlar kullanɩlɩr. Bu tür ilaçlar krizin dozuna uygun bir şekilde Nörolog tarafɩndan hastaya ölçülü ve kontrollü bir şekilde verilmesi gerekmekte’dir ve aynɩ zamanda hastanɩn medikal kontrollere ve Psikolog konsultasyonlarιna zamanɩnda tabi tutulmasɩ büyük önem arz etmekte’dir. 

 

 
 

 

Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye
 

sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.