Sosyal Hizmet Mesleği

Sosyal Hizmet Alanları

Sosyal Kaynak
Bilgiler

     DOWN SENDROMU
  Psikofizyolojik özellikleri


 Mehmet Emin ASLAN

Uzman Psikolog

alanemin@hotmail.com

 

 
 


Historik
:

 Britanik Doktor John Langdon Down 1866 Yɩlɩn’da Down sendromunun ilk Otörü olarak tarihe imzasɩnɩ attɩ. Bu sendromun teşhisinde büyük rol oynayan John Langdon’un akabin’de OnDokuzuncu Yüzyɩllarɩn başɩnda diğer bazɩ araştɩrmacɩlar arasɩnda sayɩlan Marthe Gautier, Raymond Turpin Jerôme Lejeune bu sendroma ilişkin detaylɩ araştɩrmalarda bulunmuşlar’dɩr.

 Tanɩmɩ :

 Down Sendromu Psiko-Fizyolojik ve Biyolojik  bir anomaliteden oluşan Genetik-kromozomik bir patolojik etmendir. Bu oluşum kişinin kromozomik olgudaki 21.Trizomun (Genin) kompozisyonun’da meydana gelen bir anomalitenin malenformasyonu olarak ortaya çɩkar.

 Down Sendromu Sebepleri :

 Down sendromu Patolojik bir sebepten ötürü meydana gelir. Bu etmene sebebiyet veren olgu bebeğin daha henüz annesinin rahminde iken 21. Kromozomun çift olmasɩ ile etkisini bulur, yani trizomikte : Caryotype Kromozomu = 46, XY (21) + (21;21) yerine: 46, XX (21) + (21;21) ; (47;21) + 21 olarak kendisini gösterir. Yani Caryotype Kromozomu bir başka kromozom ile bir bileşke krup Artɩ kompozisyonuna tekabülünde bulunarak bir fazla kromozomun oluşmasɩna sebebiyet verir. Kromozom kütlesi açɩsɩndan Ekstradan oluşan bu kromozom anormal bir yapɩ ile diğer kromozomlar açɩsɩndan’da tipik bir kromozomik dejenerasyon (Anomali) yapɩsɩna dönüşebilmekte’dir.

 

   

 

Down Sendromu Belirtileri :

 21. Kromozomda etki gören kişi aynɩ zaman’da morfolojik arenada bazɩ patolojik olumsuzluklar ile karşɩlaşɩr.

 Down Sendromun Psiko-Fizyolojik etmenleri :

 

Pasiyanda korku ve panik etmenleri mevcuttur, iletişim mekanizmalarɩ yerine göre olumlu olup normaliteyi sergiler. Konuşma olgularɩ istenilen standartlari teşkil etmeyip kelimeleri telafüz etmekte zorlanmakta’dɩr. Limit üzeri așιrι yemek yeme etmenleri mevcuttur, tatlɩ yiyecek maddelerine olan özentileri fazladɩr, Algɩ kapasiteleri olmasɩna rağmen sentez kapasiteleri limit kompozisyonu teşkil etmekte’dir. Psikomotor bazɩnda genelde olumlu performans takdim etmelerine raǧmen hipotonik etmenlerine rastlamak mümkündür.

 Psikolojik bazɩn’da Down Sendromu :

. Limit mental, çekingen-utangaç ve emotif özelliklere sahiptirler,

. QI (Entellektüel birimi) bazɩndaki anormallik (%70 ile %75) arasɩnda bir yapɩ               birimine sahiptir,

.  Bazι durumlarda Epileptik vakalarɩ mevcuttur,

. Konsantrasyon bozukluluklarɩ bir diğer psikopatolojik özellikleri arasɩnda’dɩr.

  Fizyolojik bazlarɩn’da Down Sendromu : 

. Kaslar ve iskelet bazιnda : Boy ortalamalarɩ 1.55 ile 1.60 cm. civarɩnda’dɩr,

. Tümoral vakalarɩ mevcuttur,

. Hipokampik anormallikleri mevcuttur,

. Fiziki gelişmelerinde gecikmeleri mevcuttur,

. Görme pozisyonlarɩndaki anormallikler,

. Artikülasyon bozukluluklarɩ mevcutur,

. Dil organɩn normal standartlar’dan biraz daha büyük oluşu ve Kafa ile yüz      çehresinin yuvarlak oluşu,

. Kulaklarɩ yuvarlak bir biçim teşkil eder,

. El parmaklarɩ kɩsa ve geniştir,

. Yürümeye 2 ile 3 yaşlarɩ arasɩnda başlarlar.

 Kognitif bazlarɩn’da Down sendromu :

 . Morfolojik anormallikleri mevcuttur,

. Kişileri ve cisimler ve diğer canlɩ-cansɩz varlιklar bilgileri dahiline gecikmeli tekabül olup ilk tanɩmalarɩn’da güçlük çekerler.

 

Konuşma bazlarɩn’da :

 . Down Sendromu olan kişide konuşma spekülasyonlarɩ arasɩnda sayɩlan Ortofonik komplikasyon olup özellikle cümleyi tam anlamɩ ile ifade etmede zorlanmalar ve istenilen düzeyde kelimeleri telafüz etmedeki sorunlarɩ mevcuttur.

. Konuşmaya ortalama 3 yaşlarɩn’da başlarlar.

  Biyolojik bazlarɩn’da :

 . Îç organlarɩnda olagelen malenformasyon belirtileri, özellikle Karyotip etmenin anomalitesi,

 . 21. Kromozom’dan kaynaklanan Kromozomik patojen belirtileri mevcuttur.

  Sosyal bazlarɩn’da Down sendromu :

 Down sendromlu kişilerdeki sosyal yapɩ ve karakteristik olgularɩ normal bir yapɩ ile nitelik kazanmakta’dɩr. Grup içindeki entegrasyon ve motivasyon yapɩlarɩ normal bir kişiyi aratmayacak derecede bir kompozisyonu sergiler.

 

Diyagnostik :

 Karyotip’ten kaynaklanan ve 21. Kromozomun sebebiyet verdiği Down sendromlu kişiler’de 11. ile 14. Haftalar’da trophoblast teşhisi konulur, bu teşhisin uzamasɩ halin’de kişideki trizomik risk kendisine daha fazla bir sebebiyet verebilir anlamɩna gelir. Bilindiği üzere trizomun elimine edilmesi için kişiye amniyotik likidin verilmesi gerekmekte’dir. Kordon ombilikol adɩ verilen bu olguya karyotipin stabilize edilmesi hedeflenmekte’dir.

 Down sendromunu nötralize etme alternatifleri :

 Down sendromunu Psikofizyolojik ve kromozomik etmenlerini günümüzde iyileştirici-reorganize edici herhangi bir tedavi ilacɩ maalesef bulunmuş değildir. Bu olguya rağmen, Down sendromuna tekabül olan kimseler Psikolojik destek ve Eğitim-öğretim mekanizmasɩ ile Rehabilite edilmeleri önemli bir tavsiye’dir. Bu etmendeki temel amaç pasiyanɩn Psikolojik arenada kendisinin otokontrol ve iletişim mekanizmasɩnɩ sağlamasɩ, Sosyal konjonktürde grup bazɩnda normlara tekabül olabilmesi, ve,  Kültürel kompozisyonda daha verimli bir gelişim seviyesine ulaştɩrιlmasɩ hedeflenmekte’dir.

Dow sendromuna özgü bazɩ öneriler:

 . Sendromlu bireye karşɩ sergilenen davranɩşlarda dikkatli olunmalɩ, alay konusu ve ürpertici davranɩşlardan kesinlikle uzak durulmalɩdɩr,

. Kendisi yönelik her türlü yanlɩş uygulamalardan sakɩnarak doğru kavramlar ve reel yaklaşɩmlar ile yönledirilmelidir,

. Sempati ve centilmenlik duygularɩ ile iletişim sağlanmalɩdɩr,

. Sendromlu güzel ve hoş sözler ile ödüllendirilmelidir,

. Kendisinin çalɩşmalarɩ moral kompozisyonu ile pekiştirilmeli’dir,

.  Korku ve panik etmenlerine yönelik sendromlu bilinçlendirilerek uyarɩlmalɩ, ve bu konuda kendisine destek saǧlanmalιdιr. 

 

 
 

 

Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye
 

sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.