Sosyal Hizmet Mesleği

Sosyal Hizmet Alanları

Sosyal Kaynak
Bilgiler

     


DEPRESYON
 

 Mehmet Emin ASLAN

Uzman Psikolog

alanemin@hotmail.com

 

 
 

KONU ÎLE ÎLGÎLÎ BAZI OTÖRLER:

Hipokrat, Galien, Fharmakon ve Homer;

Pinel, Esquirol, Freud, K. Abraham, Emil Kreaplin, Ernest Kretschmer, Edith Jakabson, Hubertus, Lebovici ve Andre Haynal…

TANIMI :

Depresyon çeșitli sebeplerden ötürü Hümen varlιǧιn baskι konjonktörüne maruz kalarak süreç içinde psikonörolojik bir rahatsιzlιǧa tekabül olmasιdιr.

SENDROMU :

Depressif kișiliklerde Psikomotris mekanizmasι ișlevden düșmüș, Hüzün-Keder ve öfke baskιsι etkileyici temel sendromu arasιnda’dιr.

SEBEBÎ :

Nörotransmotor kampüsündeki tιkanιklιǧιn sebebiyet verdiǧi seretonin güçten düșmüș ve bu anlamda sinir sistemi periferiǧinde (SNP) meydana gelen dejenerasyon temel sebebidir.

ETMENLERÎ :

Aile Uyușmazlιklarι ve boșanmalar, okul notlarιndaki feblez - bașarιsιzlιklar, ölüm vakalarιndan etkilenmeler, ișsizlik, olumsuz çalιșma koșullarι, çevresel etmenler, psikolojik baskιlar, Kaza vakalarι, v.s…

DEPRESSIF KÎȘÎLÎKLERDE :

Sigara, Alkol, Eroin gibi argumanlarιn tüketimi yaygιndιr. intihar belli bașlι bir teșebbüs olayιdιr, toplumdan soyutlanma ve șüphecilik olayι yaygιndιr.

PSÎKONÖROLOJÎK ETMENLERÎ :

Depressif kișiliklerde Post-sinapt organιna baǧlι olan reseptör mekanizmasι ve nöronlarι dejeneratif bir yapι içine girer, bu olguya baǧlι olarak monoamin’de bulunan nöromediyatör ișlev göremez durumda’dιr. Reseptörler’in azalmasι beraberinde nöronlarιn homojen bir șekilde çalιșmasιna engel teșkil ettiǧi için kișide Nöropsikolojik bir anormallik olușur. Bu olguda Hipotalamus ve Hipophisi istenilen mekanizmayi saǧlamakta zorlanιr ve bu mekanizmanιn ișlev görememesi durumunda kortizolun yükselmesine sebebiyet teșkil olunarak tansiyon birikintisine neden olur.

FÎZYOLOJIK ETMENLERÎ :

Nöronlarιn patolojik kompleksi beraberinde :

. Aksiyon yerini pasif bir konjonktüre bιrakιr,

. Psiko-motor beceri mekanizmasι istenilen normlarι saǧlamakta zorlanιr,

. Konușma ritmi dahil, iletișim kompozisyonu frenlenir, ve bu olgu yerini semikatatonik bir yașam resitaline bιrakιr.

DEPRESYON TÜRLERÎ :

a) Atipik Depresyon

Atipik depresyon türünde insanlarda uyku problemi önemli bir etki olușturur ve alerjik vakalar yaygιnlașιr.

b) Katatonik Depresyon

Katatonik depresyon zihinsel olgunun minimize olup erozyona uǧramasι ile iletișim tιkanιklιǧιn yașanmasιdιr.


KATEGORILERÎ :

. Depressif Bebekler

Depresyona uǧarayan Bebeklerde Jest ve Mimmiklerince randιman veremeyen, sürekli aǧlayan, Annesi ile sιcak temas kurmaktan çekinen, Korku ve Panik olayιnι yașayan, nesnelere karșι ilgisiz, ve objeyi umursamayan özellikleri ile tanιnan Bebeklerdir.

. Depressif çocuklar

Depressif çocuklar enerjileri tükenmekle karșι-karșιya kalan ve bu anlamda günlük ödevleri dahil, evdeki görevlerini yerine getirmekten aciz, sürekli aǧlayan, grup içine girmekten çekinen, tipik bir izolasyonu yașayan kișiliklerdir.

. Depressif Gençler

Depressif gençlerdeki sürekli aǧlamak, yüksek tansiyon birikintisi, asosyal karakter, grup entegrasyonu, șüpheci yaklașιm, emotif duygular, enhibisyon ve intihar teșebbüsleri mevcuttur.

. Depressif Yașlιlar

Depressif yașlιlarda moralsizlik, iștah noksanlιǧι, izolasyon, geceleyin uyuyamama, sürekli ortalιkta dolașmalar, nevrotik duygular, emotif duygular yaygιndιr.

TEDAVÎ ALTERNATÎFÎ :

Depresyonun tedavi edilmesi üç biçimde ile sιfat bulur, bunlar :

a) Psiko-Sosyal ve Fizyoterapi tedavi yöntemi,

b) Elektrochok yöntemi,

c) Medikal yöntem.

Psikososyal ve Fizyolojik yöntem :

Depressif kiși psikolog seanslarιna tekabül edilir ve psikolog tarafιndan depresyonun sebepleri ile depresyondan kurtulma alternatiflerini içeren seans çalιșmalarι sayesinde pasiyanιn moral bazιnda güçlendirilmesi dahil, iletișim mekanizmasinin aktif konuma getirilmesi, ve, bu anlamda destek kaynaǧιnιn saǧlanmasι hedeflenir. Bu olușuma parallel olarak pasiyan fizik terapi seanslarιna tekabül edilerek Spor ve Kιr gezileri yanιsιra, yüzme, jimnastik ile Kültürel egzersizleri saǧlayacak aktivitelere yönlendirilmesi saǧlanιr. Bu olușum sayesinde pasiyan Psikolojik rahatlanma ve Fiziksel aksiyonunu saǧlama șansιna sahip olup kendisini yeniden topluma kazandιrma konseptini saǧlamasι hedeflenir.

Elecrochoc yöntemi :

Elecrochok yönteminde Depressif kișinin korteks serebral zonuna Transcranien Magnetic Corteksserebral ( TMC ) choku verilir ve bu mekanizma sayesinde Depressif kișideki nöronlarιn normal akιșιna yardιmcι olunarak aktif konumu saǧlanmasιna çalιșιlιr.

Medical yöntem :

Medical yöntemde pasiyan psikiyatrik konsultasyona tekabül edilir ve kendisine Antidepressan, Trankilizan ilaçlar verilerek semptomu kontrol altιna alιnmaya çalιșιlιr.
 
 
 

 

Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye
 

sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.