Sosyal Hizmet Mesleği

Sosyal Hizmet Alanları

Sosyal Kaynak
Bilgiler

     
 

ÇOCUĞA YÖNELÎK YAPILAN SALDIRILAR  AGRESYON
 

  Mehmet Emin ASLAN

Uzman Psikolog
alanemin@hotmail.com

 

 
 

ANAHTAR KELÎMELER :

Baskι-Șiddet - Îzolasyon – Utanç - Moral - Întihar – Üzgünlük – Acɩ - Marjinal… 

KONU ÎLE ÎLGÎLÎ BAZI OTÖRLER :


Laurent Muchielli – G. Menahem – J. Cornet – Alice Millier – Anne Turzs…

EVRENSEL ÇOCUK BEYANNAMESÎ :

Uluslar arasɩ çocuk koruma bildirgesi ve Unicef evrensel çocuk beyannamesi 18 yaşɩndan gün almamɩş olan bütün insanlarɩ çocuk kapsamɩn’da görür, ve, bu kategoride yer alan tüm insanlarι belli planlar dahilin’de korumaya muhtaç kişiler olarak kabül edilir.

SALDIRININ TANIMI :

Saldɩrɩ insanɩn mevcut yaşam prosedürünü ihlal edip hiçe sayarak kendisine yönelik yapɩlagelen Fiziki ve Psikolojik ilhaklarɩn bir teşebbüsü olarak tanɩm ifade eder.

ÇOCUĞA YAPILAN SALDIRI TÜRLERΠ:
Çocuklara yönelik yapɩlan saldɩrɩ türleri arasɩnda :
.Psikolojik baskι,
.Fiziksel saldιrιlar,
. Cinsel istismar, olarak ifade edilebilir.

 BÎYOGRAFÎK KONUMU :

Çocuklara yapɩlagelen saldɩrɩ olaylarɩ biçim olarak farklɩ bir biyografiyi teşkil ederler, nitekim Toplumsal kategoriler’de kadɩn ile birlikte çocuklarɩn en fazla saldɩrɩlara maruz kaldɩklarɩ bilinen bir gerçektir. Cocuğun saldɩrɩ istismarɩna maruz kalmɩş olmasɩ kendisinin mağduriyeti yanɩnda, savunma kapasitesinden yoksun oluşu ile tamamen endeksli’dir.

SEBEPLERÎ :

. Ekonomik etmenler :
Ekonomik sebepler’den etkilenen bireylerin bazɩlarɩ irade dɩşɩ ve marjinal olgulara tekabül olmuș olmalarɩ kendileri açιsɩndan zayɩf görülen en kritik halkalarι olduǧu, ve, bu etmenin agresiyonda bulunmalarι açιsιndan önemli bir teșebbüs ihtimali olduǧu bilinmekte’dir, nitekim bu halkanɩn en basiretli kategorisinin’de çocuklara yönelik olduğu bilinen bir gerçektir.

.Aile içi iletişim zayɩflɩğɩ :
Aile içi iletişim zayɩflɩğɩ neticesinde kommünikasyon işlevleri istenilen düzeyde bulunamayan Aile bireylerinin kendi çocuklarɩna yönelik panik-attak ve diğer bazɩ spekülatif etmenlere tekabülleri söz konusudur, nitekim bu durumlarda saldɩrɩ olaylarɩna tekabül olmuș olmalarɩ günlük bir yaşam konusu olma ihtimalini’de beraberinde getirmiş sayɩlɩr.

Sosyo-Pedagojik sorunlar :
Bilindiği gibi Sosyal birikimler çocuğun geleceği açɩsɩndan büyük bir öneme sahiptir. Sosyal bir temel aynɩ zamanda çocuğun pedagojik bir niteliğini’de ortaya koyar. Üç yaşɩn’dan başlayarak sosyal bir niteliğe doğru adɩm atan çocuk bu öğelerin bilinciyle entegral bir pozisyon sağlar ve bu olgu sayesinde kendi-kendisini kolayca kontrol edebilmenin olgusunu’da beraberinde teşkil eder. Bu etmenler aynɩ zaman’da çocuğun mevcut motivasyonu ile eşdeğer’dir. Bu ortamda çocuk kendisine özgü oluşturulan bir plan ve program dahilin’de hayat bulur, aksi takdir’de asosyal etmenin sebebiyet verebileceği saldɩrɩ ve diğer taciz olaylarɩ ile karşɩ-karşɩya kalabileceği muhtemel hale gelir.

. Entellektüel birikim :
Bilim ve tekniğin bilincin’de bulunmak ve bu öğeleri iyi bir şekilde algɩlayɩp sentezlemek ve aynι zamanda hafɩza - belleğe aktarmak bir çocuğa yönelik «olabilecek» herhangi bir saldɩrɩyɩ, veya, bir taciz olaylarɩnɩn önüne geçmiş bulunabileceğinin bir alternatifi olarak algɩlanabilir, bu durumdan yoksun olan bireylerin çocuklara yönelik saldɩrɩlarɩ muhtemel bir olgu haline gelmesi doğal olarak beklenebilir.

Abusif etmenler:
Çocuklara yönelik yapɩlan fiilli saldɩrɩlarɩn örneklerinden biride alkolizm ile diğer abusif etmenler’dir(Eroin, haşhiş, bonzai, kannabi, v.s..) gibi asosyal etmenler bu konuya özgü belli başlɩ bazɩ sebepleri arasɩnda’dɩr.

Psikolojik sebeplerden kaynakalanan etmenler  :
Depressif etmenler, Tromatizm,  Panik olayɩ, Stres, Trubl Mental, Retardasyon, Demoralizasyon ve Nevrotik etmenlerin birey sahtιnda olmuș olmasɩ beraberinde psikolojik olgulara’da neden teșkil edebilen etmenler arasιnda sayɩlabilen bazɩ sebepleri arasɩnda’dɩr, nitekim bu olgular beraberinde birey açιsιndan psikolojik tramvalara neden olabilecek bazι rizikolarι arasιnda’dιr.

Moral kaybɩ :
Cocuğa yönelik yapɩlagelen saldɩrɩlar sonucu çocuğun moral kompozisyonun’da olagelen kaybɩn çocuğun gelişmesi açɩsɩn’dan önemli bazɩ spekülasyonlarɩ’da beraberin’de getirdiği bilinmekle birlikte, bu olgudan kaynaklɩ olup çocuğun iletişim dahil, adaptasyon ve entegre olabilme koşullarɩnɩn’da olumsuz yönden etkilendiği bilinen bir gerçektir.

 Fiziksel saldɩrɩlar :
Çocuklara yönelik yapɩlan fiziki saldɩrɩ olayɩnda kendisini belirgin kɩlan etmenler arasɩnda fiili saldɩrɩ ve taciz olaylarɩ bulunmakta’dɩr, bu etmende çocuğun dövülmesi olayɩn fiziki, taciz ise çocuǧun cinsel istismara tekabülünün bariz bir örneği olarak anlam ifade eder. Taciz aynι zamanda çocuǧun geleceǧe dönük yașamι açιsιndan psikolojik ve sosyal empasιn bir panoramasι olarak algιlanabilir. 

Cinsel tacizler :
Çocuğa yönelik yapɩlan cinsel taciz olaylarɩnda sadɩrɩya maruz bɩrakɩlan çocuklarɩn 2015 Dünya istatistik verilerine göre « 315 Milyon » civarɩnda bulunduğu yönünde bir rakamdan bahsedilmekte’dir. Bu rakam çocuk evrensel haklarɩnɩn ihlali yönünde olayɩn ciddiyetini gösteren bariz bir rakam olarak izahat görmekte’dir.
 
ÇOCUK HAKLARI ÎHLALLERÎNE YÖNELÎK PSÎKOLOJÎK DESTEK

Çocuklarɩ koruma altɩna almak ve bu anlamda kendilerine yapɩlagelen saldɩrɩlarɩn önüne geçmenin en büyük alternatiflerin’den bir tanesi psikolojik destek gelmekte’dir. Psikolojik konsultasyonlardaki temel amaç çocuğun mevcut evrensel haklarɩ ve mevcut koruma alternatifleri temel ve esas alɩnɩr. Bu anlamda, olayɩn ciddiyeti açɩsɩndan, çocuklarɩn temel haklarɩnɩn gündemde tutulmasɩ ve hak unsuru konumunda bulunan eğitim ve öğretim planιndan gerek görülen etmen kapsamιnda kendilerine Bilişsel, Sosyal ve Kültürel öğretilerini sistematik konuma taşɩnarak iletişim bazlarιnιn güçlendirilmesi ve aynι zamanda özgüven bazlarɩnɩn gelişmesi sağlanarak kendilerini mevcut Dünya standartalarɩndaki çocuklarɩn kalitesi konumuna taşɩmak, ve, aynɩ zamanda performans kapasiteleri yükseltilerek kendilerini sosyal ve toplumsal yaşam becerilerince kazanιmlarιnι somut hale getirilip bu anlamda davranɩş simetriğini sistematik konum ile bir bileşke haline getirmek gelecekleri açιsιndan esas alɩnmalɩdɩr diye düșünmek gerekir.
Bütün bu öğelerin hayata geçirilmesinde rol alan Psikolog, Pedagok ve Sosyal hizmet uzmanlarι  önem kaydeden temel rehber kaynaklarιdιr.

PSÎKOLOJÎK KONSULTASYONLARDA ESAS ALINAN DÎĞER BAZI ÖĞELER

AÎLE BAZI :
Çocuğun daha henüz ilk doğuşun’dan başlayarak bir ileriki aşamalarɩna kadar Aile içinde sosyal ve pedagojik bir kişiliğe ulaşmasɩ esas alɩnɩr. Dinamik aile örneği ve aile-çocuk iletişimindeki kalite bu etmende en belirleyici faktör olup işlerlilik olgusunun oluşumu açɩsɩndan büyük bir öneme sahiptir.

OKUL :
Okul çağɩna gelmiş bulunan çocuğun Okul ile iletişimini sağlamak ve kendi bünyesine almakta bulunduğu bilgi formu kendi iletişim kompozisyonu açɩsɩndan büyük bir öneme sahip olduğu gibi, Okul aynɩ zamanda çocuǧun toplumsal kategoride daha çabuk entegre olmasɩna ve bu anlamda motivasyonu sağlamasɩnda büyük bir vesile kaynağɩdɩr. Bu aşamadaki çocuk süreç içinde entellektüel bir form kazanɩr ve kendisini geleceğe daha iyi motive etme șansιnι elde eder.

ÇEVRE :
Çocuğun mevcut motivasyonunun sağlanmasɩnɩn çevre ile olan bağlarɩnɩn sistematik hale gelmesinde etkileyici bir faktör olduǧu düșünüldüǧünde çevrenin çocuk açɩsɩndan lokomotif bir pekiştireç rolü ve kaynağɩnɩ teşkil ettiği varsayɩmɩnι beraberinde  getirmekte’dir, nitekim bu olgu aynι zamanda çocuǧun davranɩş simetriği ile karakteristik yapιlanmasιndaki yeni kazanιmlarι açιsιndan’da önem ifade eden bir varsayιm olduǧunu düşünmek mümkün’dür. 
 
 

 
 

 

Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye
 

sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.