MESLEK BİLGİSİ

MESLEKİ ALANLAR

KAYNAK BİLGİLER

 

 

   

 

Doç.Dr. Aziz ŞEKER

Sosyal Hizmet Uzmanı /Sitemizin Editörü

shuaziz@gmail.com

 

   
   
   

ÖZGEÇMİŞ

 

 

Aziz Şeker. İstanbul.

Yazar. Doç. Dr.

Lisans: H.Ü. Sosyal Hizmetler (1994-1999).

Yüksek Lisans: C.Ü. Sosyoloji (2003-2006).

Doktora: K.Ü. Sosyoloji (2015-2019).

Doçentlik: T.C. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (2021)

 

Yayınlanmış Kitaplar

Ekolojik Kriz ve Pandeminin Sosyo-Ekonomik Boyutu. Özder, R.Ö & Şeker, A. (Ankara: Gece Kitaplığı: 2021).

Edebiyat Sosyolojisini Güncel Kılmak. Temel Yaklaşımlar, Toplumsal-Politik Dönüşümler, İncelemeler. A. Şeker, E. Özcan (Ed.). (Ankara: Nika Yayınları: 2021).

Kadın Roman Kahramanları (Ankara: Nika Yayınevi: 2021)

Edebiyat ve Toplumsal Cinsiyet (Ankara: Gece Kitaplığı: 2020).

Büyüsünü Kaybeden Dünya (Ankara: SABEV: 2020).

Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler Sözlüğü (Ankara: SABEV: 2015).

Homerostan Binboğalara Yaşar Kemal (Ankara: SABEV: 2014).

Toplumu Düşünmek (Ankara: SABEV: 2013).

İnsanı Düşünmek-Dünyanın Mağdurları (Ankara: SABEV: 2012).

Sosyal Hizmete Giriş (Anadolu Üniversitesi, AÖF Yay. 2012).

Sosyal Hizmetlerde Etik-Sosyal Bilimlerde Bir Uygulama Alanı Kılavuzu (Ankara: SABEV: 2011).

Bir Anadolu Ozanı-Yaşar Kemal (Ankara: Eğiten Kitap Yay: 2011).

Küreselleşme ve Sosyal Devlet-Yeni Bir Sosyal Politika Arayışı (Söyleşiler, Ankara: SABEV: 2010).

Ayrılıklar Güzelse (Öykü, Ankara: SABEV: 2009).

101 Soruda Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler (Ankara: SABEV: 2009).

Topluma Hizmet Uygulamaları (Ankara: NOBEL: 2009).

Sosyal Çalışma Mesleği (Ankara: SABEV: 2008).

Sosyal Hizmetin Hayaletleri-Başka Bir Sosyal Hizmet Mümkün (Ankara: SABEV: 2007).

Sosyal Hizmetin Sefaleti (Ankara: SABEV: 2006).

Sosyal Hizmette Paradigma Arayışları (Ankara: SABEV: 2006).

Küreselleşen Dünya'da Geleceğin Sosyal Hizmeti (Ankara: SABEV: 2004).

Anılar Suya Düşse (Öykü, 2004).

Suya Düşen Yüzün (Şiir, 2003: SES 6. Kültür Sanat Yarışması Şiir Özendirme Ödülü).

Ne Gün Batsın Karanlıklar Çöksün Ne de (Deneme, 2003).

Anısı Beyaz (Şiir, 2002).

 

Kitap Bölümleri

Şeker, A. (2021). Türkiye felsefe geleneğinde bir aydın olarak Bedia Akarsu. M. Günay (Ed.). Felsefenin aydınlık yüzü Bedia Akarsu içinde (s.203-225). İstanbul: Çizgi Kitabevi.

Şeker, A. (2021). Kemal Tahir'in -roman kuramı- üzerinden Türk sosyolojisine katkısı. H. Sarı, Y. Koşar (Yay.Haz.). Kemal Tahir içinde (s.94-106). İstanbul: Ihlamur Kitap.

Özcan, E., Şeker, A. (2021). Sosyal problem kavramı üzerinden edebiyatı güncel kılmak. A. Şeker, E. Özcan (Ed.). Edebiyat sosyolojisini güncel kılmak içinde (127-143). Ankara: Nika Yayınları.

Şeker, A., E. Özcan (Ed.). "Giriş: Edebiyat Bulvarında Sosyolojik Düşünmek: Hakikatin Edebiyatı." Edebiyat Sosyolojisini Güncel Kılmak. Temel Yaklaşımlar, Toplumsal-Politik Dönüşümler, İncelemeler içinde (s.9-21).  Ankara: Nika Yayınları.

Şeker, A. (2020).Toplumsal eşitsizlikler bağlamında çocukluğun sosyal tarihi ve sosyal koruma. F. Paslı, H. Aslantürk (Ed.). Çocuklarla çalışma temel alanlar, uygulamalar, güncel tartışmalar içinde (377-391). Ankara: Nobel Yayınevi.

Şeker, A. (2020). Uluğ Nutku’nun felsefi yaklaşımıyla güncel sosyal problemlere eğilmek. M. Günay (Ed.).Gezgin filozof Uluğ Nutku içinde(s.355-382). İstanbul: Çizgi Kitabevi.

Şeker, A. (2020). Roman sosyolojisi. S. Topgül (Ed.).Sosyal ve insani bilimler teori, güncel araştırmalar ve yeni eğilimler içinde (s.217-230). Cetinje: IVPE Yayınevi.

Şeker, A. (2020). Edebiyat sosyolojisi ya da edebiyatın sosyolojik geleceği. C. Aslan, S. E. Er (Ed.). Güncel sosyoloji ve felsefe araştırmaları içinde (s.1-12). Ankara: Akademisyen Yayınevi.

Şeker, A. (2020). Gençlik katılımı açısından sivil toplum örgütlerine sosyolojik bir bakış. M. D. Pak, E. Özcan (Ed.). Gençliğin dönüşümü politika ve mücadele içinde (s.75-92). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Şeker, A. (2020). Kadınların toplumsal katılımını çocuk gelinler üzerinden toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle okumak. M. D. Pak, E. Özcan (Ed.). Gençliğin dönüşümü politika ve mücadele içinde (s.217-239). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Şeker, A. (2018). Sosyal dışlanma bağlamında sosyal teoride insan sorunu ve sosyal dışlanmaya sosyal hizmet açısından praksis temelli bir bakış. A. İ. Çoban, S. A. Özden (Ed.). Psikiyatrik sosyal hizmetler içinde (s.19-39). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Şeker, A. (2017). Etik bağlamda tıbbi sosyal hizmet ve hasta hakları. S. A. Özden, E. Özcan (Ed.). Tıbbi sosyal hizmetler içinde (s.15-30).Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Özcan, E., ve Şeker, A. (2014). Yoksulluğun küreselleştiği dünyada sokak çocukları ve edebiyatından bir inceleme, Yaşar Kemal’in Allah’ın Askerleri’nde sokak çocukları olgusu. G. Polat, Arzu. İ. Çoban (Ed.). Yoksulluk ve sosyal hizmet- yeni zorluklar ve yaklaşımlar içinde (s.273-296), İstanbul: Sosyal Çalışma Yayınları.

Şeker, A. (2013). Etik karar alma süreci. N. Tokgöz (Ed.). İş etiği içinde (s.68-86). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Şeker, A. (2013). Çalışma ve sosyal güvenlik alanında sosyal hizmet uygulamaları. İ. Tomanbay (Ed.). Sosyal hizmet uygulamaları içinde (s.146-165).Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Şeker, A. (2013). Sosyal güvenlik mevzuatı. İ. Tomanbay, A. İ. Oral (Ed.). Sosyal hizmet mevzuatı içinde (s.200-241).Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

 

Ulusal ve Uluslararası Hakemli Dergilerde Çıkan Makaleler

Şeker, A. (2021). Sosyoloji ne işe yarar?. Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2), 145-151. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tusbd/issue/67547/1028723.

Şeker, A. & Özcan, E. (2021). Epistemolojik kopuş bağlamında Tanzimat romanının sosyolojik dokusu. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (Tr Dizin) Özel Sayı-Prof. Dr. Halil Çeçen'e Armağan, 32-56. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/diclesosbed/issue/67486/1018514

Şeker, A. (2021). "Gezgin Filozof Uluğ Nutku" üzerine bir değerlendirme. Felsefe Dünyası, (TR Dizin, Philosopher's Index). 2(74), 319-323. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/felsefedunyasi/issue/66189/997771

Şeker, A. & Özcan, E. (2021). Yaşar Kemal’in Demirciler Çarşısı Cinayeti ve Yusufçuk Yusuf romanlarında hegemonik erkeklik. Folklor/Edebiyat, (Scopus, Tr Dizin). 27 (108), 1075-1092 . DOI: 10.22559/folklor.1875

Şeker, A. & Özcan, E. (2021). Toplumcu gerçekçi edebiyat odağında Gazap Üzümleri’nde toplumsal cinsiyet rolleri ve kadın gerçekliği. HUMANITAS-Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi , (TR Dizin- MLA, CEEOL). 9(18), 253-272. DOI: 10.20304/humanitas.842903

Şeker, A, Özcan, E. (2021). Ekonomi-politik yönleriyle karşılaştırmalı roman analizi: Gazap Üzümleri, Demirciler Çarşısı Cinayeti ve Yusufçuk Yusuf. Söylem Filoloji Dergisi, (MLA International Bibliography-TR Dizin-), 6(1), 79-91. Doi: 10.29110/soylemdergi.863699.

Şeker, A, Özcan, E . (2021). Yaşar Kemal’in “Dağın Öte Yüzü”nde ermiş mitini vareden sosyo-psişik temelleri eril tahakküm bağlamında değerlendirmek. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (TR Dizin) (26), 94-107. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/diclesosbed/issue/61891/926567

Şeker, A. (2020). Yaşar Kemal'in romanlarında defin ritüellerinin sosyal-kültürel temelleri. Kültür Araştırmaları Dergisi, (MLA, ICI, ULRICH) (7), 148-165. Doi: 10.46250/kulturder.824005

Şeker, A. (2020). Ayhan Dever’e ait sporda ayrımcılık milliyetçilik-ırkçılık-toplumsal cinsiyet isimli kitabın incelemesi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, (SOBIAD, CrossRef). 15(2), 79-87. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbubesbd/issue/57320/806409

Şeker, A. (2020). Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin irrasyonelliği ve kamusal alandaki yansımaları. Current Research in Social Sciences, (TR Dizin-J-Gate, EZB, Advanced Science Index) 6(2), 92-102. DOI: 10.30613/curesosc.651457.

Şeker,A. (2020). Sosyal teoride sosyolojik imgelem ile sosyal sorunları anlamak üzerine bir çözümleme. Journal of Current Researches on Social Sciences, (ISI, DRJI, ISRA, OPenAIR), 10 (2), 431-442. Doi: 10.26579/jocress.373.

Şeker, A. (2020). Bauman, Z., Mazzeo, R. (2019). Edebiyata övgü. (İngilizceden Çeviren: Akın Emre Pilgir). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. 144 sayfa. ISBN: 978-605-314372-7. Litera, (ESCİ, MLA, TR Dizin),30 (1), 283-288. DOI: 10.26650/LITERA2019-0078

Şeker, A. (2020). “İçimizdeki Şeytan”a yenilmeyen Macide’nin toplumsal cinsiyet açısından düşündürdükleri. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, RumeliDEJournal of Language and Literature Studies, (TR Dizin-MLA-EuroPub), (19), 297-308. DOI: 10.29000/rumelide.752346.

Şeker, A. (2020). Siyaset ve toplumsal yapı etkileşiminin sosyolojik dinamiğini sosyal refah ve “haklar” açısından değerlendirmek. International Social Sciences Studies Journal, (ESJI-DIIF-DRJI-Sobiad), Vol:6, Issue: 60; pp:1616-1626. http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2178

Şeker, A.(2020). Yaşar Kemal’in ‘Bir ada hikâyesi’nde iyi bir toplum arayışının sosyokültürel temelleri.Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi/Çukurova University Institute of Social Sciences (TR Dizin- EBSCO-CEEAS) 29 (1), 213-225. DOI: 10.35379/cusosbil.718173.

Şeker, A. (2020). İş bölümünün, sosyal politika ve toplumsal dayanışma açısından sosyolojik çözümlemesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi/Afyon Kocatepe University Journal of Social Sciences (TR Dizin-MLA-EBSCOhost) 22 (1), 20-27. DOI: 10.32709/akusosbil.506866.

Şeker, A. (2020). Zygmunt Bauman, Iskarta hayatlar/modernite ve safraları. O. Yener (Çev.). İstanbul: Can Sanat Yayınları, 164 s. (ISBN: 978-975-07-3802-9). Uluslarası Sosyal Bilimler Dergisi/International Journal of Social Science,3 (1), 135-138.

Şeker, A. (2020). Sosyal Problemlerin Sosyolojik Muhayyilesi, Sosyal Hizmet/Social Work Dergisi,SHUD Yayını, 35-38.

Şeker, A. (2019). Yaşar Kemal’in romanlarının sosyolojik dokusunu feminist edebiyat eleştirisi bağlamında değerlendirmek. İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi/Women’s Studies Review(ASOS) (19), 15-35. Retrieved fromhttps://dergipark.org.tr/tr/pub/iujws/issue/52393/686378,https://doi.org/10.26650/iukad.2019.19.002.

Şeker, A. (2019). Feminist edebiyat eleştirisi bağlamında edebi metinlerde kadın gerçekliği. Söylem Filoloji Dergisi/Söylem Journal of Philology, (MLA International Bibliography-TR Dizin- DOAJ), 4 (2), 347-359. DOI: 10.29110/soylemdergi.614830.

Şeker, A. (2019). Sosyal teoride kamusal alanın dönüşümü ve modernite. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi/Kafkas University Journal of the Institute of Social Sciences,(TR Dizin) (24), 589-604, DOI:10.9775/kausbed.2019.054.

Şeker, A. (2019). Edward Tryjarski, Türkler ve ölüm /geçmişten bugüne türklerde ölüm kültürü, çev. Hafize Er, Pinhan Yayıncılık, İstanbul 2012, 639 s. (ISBN: 978.605.5302-06-1).Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi (MUTAD)/Marmara University Journal of Turkology (MUJOT),(TR Dizin, EBSCO),6 (2), 327-330. DOI: 10.16985/mtad.660426.

Şeker, A. (2019). Kuyucaklı Yusuf romanının kadın kahramanlarını toplumsal cinsiyet bağlamında psikososyal yönleriyle ele almak. İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi/Journal of Science, Culture, Art and Thought (TR Dizin-DOAJ), 6 (22), 865-881. DOI: 10.29224/insanveinsan.521714.

Şeker, A. (2019). Kemal Tahir’in kültür ve tarih okumalarını, yapıtlarından yola çıkarak uluslararası ilişkiler sosyolojisi bağlamında değerlendirmek. Tezkire Eleştirel Sosyoloji Çalışmaları Dergisi, (İdealonline) (69) 9-22.

Şeker, A. (2019). Orhan Kemal, Kemal Tahir ve Yaşar Kemal’in romanlarında mizojinik söylemlerin analizi. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi,RumeliDE Journal of Languageand Literature Studies(TR Dizin-MLA, OpenAIRE) (15), 136-146. DOI: 10.29000/rumelide.580486

Şeker, Aziz. (2019). Yaşar Kemal’in romanlarında ekososyoloji. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya FakültesiTürkoloji Dergisi/Journal of Turkoloji,(MLA-OAJI,)23(1),158-176.

Şeker, A. (2019). Durkheim’in sosyolojisinde intihar olgusu ve intiharla mücadelede sosyal hizmetin işlevi. Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mavi Atlas Dergisi/Gümüşhane University E-Journal of Faculty of Letters(TR Dizin) 7 (1), 90-110. DOI: 10.18795/gumusmaviatlas.521331.

Şeker, A. (2019). Yaşar Kemal’in romanlarının sosyolojisinde insan sevgisi ve değerinin varoluşsal kaynakları. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Folklor/Edebiyat, (Elsevier/Scopus, DOAJ, MLA), 25 (98), 371-385. DOI: 10.22559/folklor.840.

Şeker, A. (2019).Yaşar Kemal’in romanlarında geçen mesleklerin sosyolojik bağlamı.Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi/The Journal of International Social Research (EBSCO-MLA-Proquest CSA-Index Islamicus), 12 (63), 697-701. DoiNumber: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3266.

Şeker, A., ve Kurt, G. (2018). Bir sosyal politika alanı olarak yaşlılık ve sosyal hizmet uygulamaları. Hacettepe Üniversitesi Nüfusbilim Dergisi, The Turkish Journal of Population Studies, (Population Index), 40, 7-30.

 Şeker, A. (2017). Adalet olgusu ve sosyal refahın gelişimine yönelik sosyolojik ve tarihsel bir çözümleme.Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi/KarabukUniversityJournal of Institute of Social Sciences (DRJI-BASE-İSAM-ISI),7(1),282-301. DoiNumber:http://dx.doi.org/10.14230/joiss316.

Şeker, A. (2017). Türk romanında toplumsal cinsiyet açısından kadın temsillerine yönelik sosyolojik bir çözümleme. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, The Journal of International Social Research,(EBSCO-MLA-Index Islamicus), 10 (54), 641-652. http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20175434629.

Şeker, A. (2014). Sosyal adalet yoksulluk ve eğitim: okul sosyal hizmetinin gerekliliği. Okul Sosyal Hizmeti Özel Sayısı, Sosyal Hizmet Dergisi/Journal of Social Work, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi Yayını, s. 38-43.

Şeker, A. (2011). 21. yüzyılda sosyal hizmetler açısından etik. Sosyal Hizmet Dergisi/Journal of Social Work, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi Yayını, s. 1-6.

Şeker, A. (2011). İnce Memed: Yaşar Kemal’in roman dünyasında çukurovalı mecbur bir eşkıya tipi, (sosyal ve soylu bir eşkıya olarak İnce memed) Roman Kahramanları Dergisi, (6):19-31.

Şeker, A. (2001). Edebiyatta sosyal boyut-toplumsal tarihsel yönleriyle roman. Sosyal Hizmet Dergisi/Journal of Social Work, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi Yayını. 58-71.

Şeker, A. (2021). Yoksulluğun güncelliği ve sosyal devlet. Sosyal Hizmet Magazin Dergisi.

 

Sempozyum-Kongre

Şeker, A. (2022). İnsan hak ve özgürlükleri bağlamında erişilebilirlik olgusu ve sosyal mevzuat açısından erişilebilirliğin değerlendirilmesi. V-INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH. (28-29 Ocak 2022.) Valencia, Spain. (Tam Metin Bildiri)

Şeker, A. (2021). Kültürel bir miras olarak Hıdırellez ve Yaşar Kemal’in Binboğalar Efsanesi. IX. Uluslararası Türkoloji Kongresi. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi.(20-22 Ekim 2021). (Tam Metin Bildiri). (ss.513-528).

Özcan, E., Şeker, A. (2021). Michel Foucault’da oto-poietik bir öznellik üretimi olarak kendilik etiği. EGE 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi. (27-28 Mart 2021 İzmir). (Özet Bildiri).

Özcan, E., Şeker, A. (2021). Pierre Bourdieu’nun “habitus” kuramından hareketle Bereketli Topraklar Üzerinde’de toplumsal değişim ve dönüşümün izleri. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, Ulusal Toplum ve Değişme Kongresi (02-03-04 Haziran 2021 Erzurum). (Özet Bildiri).

Şeker, A. (2021). Edebiyatta realist kuşağı toplumsal cinsiyet sosyolojisiyle okumak. Ufuk Üniversitesi 1.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi. (8-14 Şubat 2021 Ankara) (Özet Bildiri).

Şeker, A., Özcan, E. (2021). Sosyal problemlerin çözümlenmesinde sosyal teorinin sosyoloji disiplinine katkısı. 2nd İnternational 5 ocak Congress on Social Sciences and Humanities. (January 03-05, 2021 Adana, Turkey). (Tam Metin Bildiri). (ss.128-136).

Şeker, A., Özcan, E. (2021). Toplumsal şiddetin-mikro politiği üzerine düşünmek. Euroasıa Congress On Scientific Researches And Recent Trends-Vıı December 6-9, 2020 Baku, Azerbaıjan. (Özet Bildiri).

Şeker, A. (2020). Yaşar kemal’de bir halk anlatısından yola çıkarak değişimin sosyokültürel boyutunu değerlendirmek. 1. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Sempozyumu 28-29 Ağustos Çevrim İçi Sempozyum.Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Derneği.(Tam Metin Bildiri). (ss.233-243).

Şeker, A. (2020). Kadın roman karakterlerinin yaşam döngüsünün yoksulluk sosyolojisi açısından çözümlenmesi. 1. Uluslararası Ankara Multidisiplinler Çalışmalar Kongresi. (11-12 Ağustos 2020 Ankara). (Özet Bildiri).

Şeker, A. (2019). Küreselleşen sosyal sorunlar karşısında sosyal hizmetin sosyolojik işlevini insan hakları söylemiyle yeniden düşünmek. Sosyal Hizmet Sempozyumu2019 (Evrensel Değerler Işığında Sosyal Hizmet Uygulamalarında Çağı Yakalamak) 25-27 Ekim 2019 Başkent Üniversitesi Ankara.(Tam Metin Bildiri).

Özcan, E., ve Şeker A. (2015). Sosyal hizmet düşüncesinde onur ve eşitlik kavramlarının diyalektik birlikteliği. Sosyal Hizmet Sempozyumu 2015(26-28 Kasım 2015 Manisa) Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamasının 50. Yılı: İnsan Değer ve Onurunu Yüceltmek. Manisa Celal Bayar Üniversitesi.(Özet Bildiri)

Şeker, A. (2010). Toplumsal değişme açısından köy enstitüleri ve ulu bir çınar Mahmut Makal ile bir söyleşi. Kuruluşunun 70. Yılında Bir Toplumsal Değişim Projesi Olarak Köy Enstitüleri Sempozyumu (14-17 Nisan 2010) Kastamonu Üniversitesi. (Tam Metin Bildiri).

Şeker, A. (2006). Nâzım Hikmet’in şiirinde toplumsal gerçeklik olarak çocuk imgesi ve sokak çocukları. 5.Sokakta Çalışan ve Yaşayan Çocuklar Sempozyumu(4-6 Kasım 2006 Gaziantep), Gaziantep Üniversitesi, 2006.(Özet Bildiri)

Şeker, A. (2005). Küreselleşen dünyada sosyal hizmetin soykütüğü ve erken gelen ölümü. 6. Ulusal Sosyal Hizmetler Konferansı-Küreselleşme, Sosyal Adalet ve Sosyal Hizmetler (20-22 Mayıs 2004 Ankara), Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi. (Tam Metin Bildiri). Ankara.

Şeker, A. (2003). XXI. yüzyıl Türkiye’sinde sosyal hizmetin kimlik edinme süreci… Sosyal Hizmet Sempozyumu 2003 (9-11 Ekim 2003 Antalya), Akdeniz Üniversitesi, (Tam Metin Bildiri). Ankara.

Şeker, A. (2003). Godot beklentisi, küresel sosyal hizmet ve yoksulluk. Sosyal Hizmet Sempozyumu 2003 (9-11 Ekim 2003 Antalya), Akdeniz Üniversitesi, (Tam Metin Bildiri). Ankara.

Yılmaz, T., ve Şeker, A. (2003). Sürdürülebilir yoksulluk ve eğitim. Sosyal Hizmet Sempozyumu 2003(9-11 Ekim 2003 Antalya), Akdeniz Üniversitesi, (Tam Metin Bildiri). Ankara.

Karataş, K., Şeker A., ve Erdoğan N. (2001). Marmara depremi’nden sonra Kocaeli’nde geçici yerleşim alanında yaşayan aileler üzerine bir araştırma. Sosyal Hizmet Sempozyumu 2001/Deprem ve Sosyal Hizmet(5-7 Aralık 2001 Ankara), Hacettepe Üniversitesi, (Tam Metin Bildiri). Ankara.

Erdoğan N., Şeker A., Dikeçligil, B. (2001). ODTÜ Eymir prefabriklerinde ‘yeni yaşam’. Sosyal Hizmet Sempozyumu 2001/Deprem ve Sosyal Hizmet(5-7 Aralık 2001 Ankara), Hacettepe Üniversitesi. (Tam Metin Bildiri).Ankara.

 

Söyleşi

"Sosyal Hizmetin Meseleleri". Söyleşi Aralık 2021 tarihinde Sosyal Hizmet Magazin Dergisi'nin 14'üncü (50-55) sayısında yayınlanmıştır. Erişim adresi: https://sabev.org.tr/dergi/aralik_2021/mobile/index.html (https://www.sabev.org.tr/).

‘Edebiyat Sosyolojisi’ sessizliğini bozdu. Söyleşi. Ocak 2022.https://www.baskentgazete.com.tr/ozel-haber/edebiyat-sosyolojisi-sessizligini-bozdu/haber-45096

 

Hakemlik

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

Uluslararası Beşeri ve Sosyal Bilimler İnceleme Dergisi

Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi

Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi

Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Edebi Eleştiri Dergisi

Folklor/Edebiyat Dergisi

 

Kurul Üyelikleri

Söylem Filoloji Dergisi

 

Çalışma Deneyimleri

2000 Marmara Deprem Bölgesi İnsan Sağlığı ve Eğitimi Vakfı (İNSEV)

2001 Sinop Atatürk Devlet Hastanesi (Sosyal Servis/Kreş)

2001-2002 Sarıkamış Asker Hastanesi (Y.Subay)

2003-2009 Sivas Numune Hastanesi (Sosyal Servis/Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele/ Birimi/Hasta Hakları/Toplam Kalite Birimi)

2009 Aydın/Çine İlçe Devlet Hastanesi

2010 A.Ü. SKSD.

 

Eğitimleri

İnsan Sağlığı ve Eğitim Vakfı: Sivil Toplum Kuruluşu ve Gönüllülerin Etkin ve Verimli Çalışabilmesi İçin Düzenlediği, Eğitici Eğitim Projesi Sertifikası.

MEB Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü: Anne-Çocuk Eğitim Programı Eğitici Eğitimi Sertifikası.

Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Uygulamaları Eğitici Eğitimi Sertifikası.

Sağlık Bakanlığı Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadelede Sağlık Personelinin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler ile ilgili Eğitici Eğitimi Sertifikası.

Kalite Yönetim Sistem Denetçisi Eğitimi Sertifikası.

SHÇEK ve Dünya Çocukları İnsan Hakları (Enfants Du Monde Droits De L’Homme) “Çocukta Psikolojik Travma” Eğitimi Semineri.

“Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Müdahale Becerilerini Arttırma Eğitimi” Programı.

“Sıfır Atık Sistemi Kurulum ve Uygulama Eğitim” 14-15 Aralık 2020 Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi

 

 
 

  YAYINLANAN ESERLERİ

 

Değişen Sosyal Hizmet Algısı
 

 

Sokakta Yaşayan ve Sokakta Çalışan Çocuklar Sorunu
 

 

Yazarımız Aziz ŞEKER'in,sitemiz için yayınladığı  kitabı  Homerostan Binboğalara Yaşar Kemal
 

 

Ferit Berk’in Toplumsal ve Bireysel Sorunlara Giriş İsimli Kitabı Üzerine Bir Değerlendirme
 

 

Çok kültürlü Sosyal Çalışma
 

 

“Sosyal Çalışmada Çağdaş Eleştirel Perspektifler”
 

 

İliştirilmiş Karanfil Dalına (Rock dünyasının hippi kadınları için.)
 

 

Kahraman Eroğlu’nun Kaleme Aldığı Bu Anı Kitabı "Sürgün Günlükleri "
 

 

Yaşar Kemal’i Doğru Okumak…
 

 

“Yaşamak Seni Sevmek Gibi” kitabında bir intihal olayı…  
 

 

“Sosyal Hizmet Magazin” Üzerine… 
 

 

Çalışmasam Okuyamam   
 

 

Umudun Romancısı Yaşar Kemal’i Anarken…
 

 

Durkheim’in Sosyolojisinde İntihar Olgusu ve İntiharla Mücadelede Sosyal Hizmetin İşlevi   - DERGİ PARK YAYINLARI
 

 

Yaşar Kemal’in Romanlarının Sosyolojisinde İnsan Sevgisi ve Değerinin Varoluşsal Kaynakları  -   DERGİ PARK YAYINLARI
 

 

Yaşar Kemal’in Romanlarında Ekososyoloji  -  - DERGİ PARK YAYINLARI

 

 

Ferit BERK’ten Yeni Bir Kitap: Bozkırda Filizlenen Bir Yaşam ve Binbir Anı 
 
 

 

  Orhan Kemal, Kemal Tahir Ve Yaşar Kemal’in Romanlarında Mizojinik Söylemlerin Analizi     - DERGİ PARK YAYINLARI


 

Yaşar Kemal’in Romanlarında Geçen Meslekleri Sosyoloji Bağlamı
Socıologıcal Context Of The Professıons In Yasar Kemal’s Novels
 

 - DERGİ PARK YAYINLARI  

 

 

Kuyucaklı Yusuf Romanının Kadın Kahramanlarını Toplumsal Cinsiyet Bağlamında  Psikososyal Yönleriyle Ele Almak  - DERGİ PARK YAYINLARI  
 


 
Bir Sosyal Politika Alanı Olarak Yaşlılık ve Sosyal Hizmet Uygulamaları

 - DERGİ PARK YAYINLARI  

 

 

Geçmişten Bugüne Türklerde Ölüm Kültürü - DERGİ PARK YAYINLARI  
 

 

Adalet Olgusu ve Sosyal Refahın Gelişimine Yönelik  Sosyolojik ve Tarihsel Bir Çözümleme - DERGİ PARK YAYINLARI  
 

 

Feminist Edebiyat Eleştirisi Bağlamında Edebi Metinlerde Kadın Gerçekliği - DERGİ PARK YAYINLARI   

Yaşar Kemal’in Romanlarının Sosyolojik Dokusunu Feminist Edebiyat Eleştirisi Bağlamında Değerlendirmek  - DERGİ PARK YAYINLARI   

Büyüsünü Kaybeden Dünya – Sosyal Çalışma İmgelemi 
  

İş bölümünün, Sosyal Politika ve Toplumsal Dayanışma Açısından Sosyolojik Çözümlemesi  - DERGİ PARK YAYINLARI   
 

 

 Yaşar Kemal’in ‘Bir Ada Hikâyesi’nde İyi Bir Toplum Arayışının Sosyokültürel Temelleri - DERGİ PARK YAYINLARI   
 

 

“İçimizdeki Şeytan”a yenilmeyen Macide’nin toplumsal cinsiyet açısından düşündürdükleri  - DERGİ PARK YAYINLARI   
 

 

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin İrrasyonelliği ve Kamusal Alandaki Yansımaları   - DERGİ PARK YAYINLARI   
 

 

Yaşar Kemal'in Romanlarında Defin Ritüellerinin Sosyal-Kültürel Temelleri - DERGİ PARK YAYINLARI    


 
Yaşar Kemal’in “Dağın Öte Yüzü”Nde Ermiş Mitini Vareden Sosyo-Psişik Temelleri Eril Tahakküm Bağlamında Değerlendirmek   - DERGİ PARK YAYINLARI    
 

 

Müdür Baba
 

 

Yoksulluğun Güncelliği ve Sosyal Devlet   
 

 

Kadın Roman Kahramanları 
  

Edebiyat Sosyolojisini Güncel Kılmak 
 

 

Sosyal Hizmet Uzmanı Veli Yalçın'ın Kaleminden Bir Belgesel Yapıt: Sosyal Hizmet Dergileri...  

Çocuk Edebiyatının Psiko-Sosyal Boyutunu Düşünmek  
 


 
Edebiyat-Sosyolojisi-Sessizliğini-Bozdu       


 
Ayvalı’nın “Beş Yanım Duvar Almira” Kitabı Üzerine  
 

 

Dert Yükü Mekânlar/Kentlerin Yeni ve Eskimeyen Sorunları 

 

 

Yarası Ağır Gelir Yenilgiyle Hayata Başlamanın… -Sosyal İyilik Hali İçin- 
 

 

Yaşar Kemal'in Romanlarında Yaşlı Roman Kahramanları   - DERGİ PARK YAYINLARI       
 

 

  Akışkan Kötülük  - DERGİ PARK YAYINLARI       

 

 

  Cumhuriyet’in 100. Yılında Sosyal Hizmetler ve Sosyal Çalışma  
 

 

Saat 8: atölye vakti 


 
Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye  

sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.