Sosyal Hizmet Mesleği

Sosyal Hizmet Alanları

Sosyal Kaynak
Bilgiler

     

 

AFHAZÎ VE APRAKSÎ LEZYONU FONOLOJÎK TERAPÎ - ALTERNATÎFLER

 Mehmet Emin ASLAN

Uzman Psikolog

alanemin@hotmail.com

 


 
 

TANIMI :
Afhazi sendromu Hümen varlιǧιn Dil organɩ ve Konuşma Artikülasyonlarɩ ile ilintili olan ve bu anlamda terapisini insanɩn dil ve konuşma bazɩnda patolojik bir yapɩ olarak arz eden bir sendrom türüdür.

AFHAZIK SENDROMUN OLUŞUMU : 

Afhazi sendromunda : insanιn Broca, Sensori-Motrisite ve Wernicke organlarιnda rol oynayan segmanlarι patolojik bir oluşum ile bağlantɩlɩ bir tablo sergilerler.

Sensoriyel tarzda : Afhazik kişiler’de konuşma ekpressiyonu dahil, diğer tüm konuşma kavramlarɩ fonksiyon açɩsɩndan patolojik bir imaj sergiler, bu etmen aynι zamanda kişinin disfonksiyonu ile bağlantɩlɩ bir kavramι belirler. Bu anlam’da, Afhazik kişiler «Diysfoni» kavramɩ ile bir sιfat takdim ederler, bu yapɩlanmada Nöronlar önemli derecede rol edinmektedir’ler.

 

TELAFÜZDEKÎ TERAPÎ :

Afhazi sendromuna tekabül olan insanlarιn konuşma prosedüründe telafüz etme istemindeki cümleler tekrar edilir ve aynɩ zamanda kendi konuşma kavramlarιndaki telafüz birikimlerin’de sürekli bir kekelemeyi sergilerler. Bu olgudaki esas terapi kişinin serebral kompozisyonundaki yapɩlanmanɩn anormal olduğu şeklinde bir tabir söz konusudur. Konuşma Trublu olarak’da adlandιrιlan bu konumundaki özelliklerinde kişi Pharynx ve Larynx sendromunun konuşma leziyonlarɩn anomalitesi ile bağlantɩlɩ olup kendi bazιnda diysfoni trublun patolojik bir özelliǧin etkisi söz konusudur. Bu etmen Hümen varlɩğɩn Sistem Nervö Periferik leziyonlarι ile ilintili’dir

 


Afhazik çocuǧun konușma kompleksini  özgü bir figür

 

KLÎNÎK TABLOSU :

Klinik tabloda tabir gören Afhazi sendromu insandaki typoloji atmosferini sergilediği gibi, aynɩ zamanda klasik anlamda Afhazi leziyonunun çalιşma prensiplerini’de ortaya koymaktadιr. Bu olgudaki Patolojik etmen kişideki Leksikal ve Hafɩza-Bellek birikimindeki aksaklιklar ile, diğer semiyolojik lezyonlarι yanɩnda, kortikal ve sukortikal segmanlarιn patolojik anatomisini ifade eder.

 

 

 

LEKSÎKO – LEZYONEL YAPISINDA :

Afhazi sendromunda rol gören Leksiko-lezyonel yapɩ kişinin hemisferler’den sağladɩğɩ olgular sayesinde tüm okuma ve yazma etmenlerin’de rol oynarlar. 

 


Leksiko-Lezyonel Anatomi ve fonksiyonunda rol alan bölümleri içeren konfigür

 

 BEYÎN ATMOSFERÎNDEKI ETMENÎ :

Afhazi lezyonu insandaki Dil organɩndaki patolojik etmeni yanιnda Beyin organɩndaki atmosferi ile’de tamamen ilintili bir kompozisyonu’da teşkil eder. Bilindiği gibi Hümen varlιǧιn saǧ Hemisferi Thalamus, Noyo-Gri ve beyaz substanslar aracɩlɩğɩ ile bir çalɩşma kompozisyonunu arz eder ve bu anlamda normal komünikasyonu sağlarken, sol hemisferi konuşma klavuzu için önemli bir işlerlilik ve bir rol teşkil eder, yani Kişideki Broka hava boşluǧundan kaynaklɩ fonetik telafüz atmosferi insan için gerekli olan konuşma haznesinin biçimlenişini canlandɩrɩr ve bu anlam’da insan varlιǧιnιn cümle kurgusu ile konuşma klavuzunu işlerli hale getirir.

Bilindiği üzere kortikal lezyonu selektif bir karakter ile insandaki kelime haznesine bir duyarlɩlɩk kazandɩrɩrken, fonolojik pozisyon insandaki yazɩ yazma leziyonunun akɩşkanlɩğɩnɩ sağlayan bir etmen olarak’da görev edinir.

 

 

 

 

VERNÎKE VE BROCA HAVA BOŞLUĞUNDAKI YERÎ VE ÖNEMÎ :

Vernike ve Broca hava boşluğundan artikülatif bir atmosfer teşkil eden Afhazi lezyonu aynɩ zamanda kişideki konuşma akɩşɩna bir etken konumunda olup bu etmen sayesinde insanιn bir başkasɩ ile konuşma akɩşkanlɩğɩ ve ïletișim içerisine girebilmekte’dir; nitekim insandaki Sentaks ve Kortiko-leksikal etmenlerin kommünikasyonel akɩşkanlɩğɩnɩn sağlanabilmesi için Afhazi transkortikal organɩ ile iletişim konumuna geçmesi gerekmekte‘dir.

Bu tabirle Îşlev sağlayan bu etmenler Hümen varlιǧιn Fonem, Modem ve diğer Artikülasyon birikimindeki işlevlerini arz eden bir kompozisyon olarak nitelendirmek mümkündür.

APRAKSÎ LEZYONU :

Apraksi lezyonu Selektif, Konstruktif, Bukofasiyal, Melako-kinetik ve Îdeo-motris biçimleri ile ifade edilebilir.

Însandaki serebral organɩ ile’de ilintili olan Apraksi lezyonu aynι zamanda Hümen varlιǧιn tüm dikkat pozisyonlarι dahil, Psiko-Motor birimlerinin’de işlerli bir yapιda bulunmasιnι sağlamakla mükelleftir.

KLÎNÎK FORMDA APRAKSÎ LEZYONU :

Apraksi lezyonu insandaki aksiyonlarɩn işlerlilik kazanmasιnda rol alɩr ve bu anlamda telafüz etmenlerimizde anlaşɩlɩr bir görev saǧlar, aksi takdir’de Hümen varlιǧιn Dil, konușma ve Alternatif bazιnda patojen olgusundan bahsedilir. Bu etmen yapɩ olarak sol Hemisfer içinde görev edinirken, bazɩ durumlar’da ise sağ hemisfer içinde rol oynar.

PATOLOJIK ÎVMESÎ :

Saǧ hemisferin Pariyetal ve Spasiyo-Oksipital kιsιmlarιnda olagelen dejenerasyonlarιn sebebiyet verdiǧi hemiasnomatognozik patojenin yolaçtιǧι Alzehimör hastalιǧιn varoluș biçimlerinde etken teșkil eden patolojik kompleksi ile Trubl hallerinde patolojik bir olgu teşkil eden Apraksi lezyonu aynι zamanda aksiyon ve diǧer kapasite birikimlerinde patolojik bir ivme ile kendisini ifade eder. Bu tür durumlarda kişi bütün aktivitesinde ralönti, formunda yetmezlik, Hal ve davranιșlarιnda ise kompleks duygularι ifade eder. Bu olgu Hümen varlιǧιn psiko-motor olgusu ile bağlantɩlɩ olup Nöronlar ile’de ilintili’dir.

Apraksi lezyonunda vaskülo-serebral ve tümoral vakalar ile sinir fibrleri dejenerasyonlarι tehdit unsurudur.
 

 

 


Fonolojik Terapide uygulanan teknik relaksasyona özgü bir imaj

 

 

 APRAKSI LEZYONUNDA BROCA HAVA KÜTLESÎ :

Apraksi sendromu kişideki Psiko-Motor kombinezonu dahil, Öz-Bakɩm becerileri ile Îletişim ve diǧer bazɩ Bilişsel etmenlerin fonksoyonunda görev edinirler. Apraksi sendromlu olan kişiler’de bu olgularɩ yerine getirmekte zorlandɩklarɩ bilinmektedir. Frontal loblarιn içinde ceryan eden Apraksi motrisite sendromunda Broka hava kütlesi önemli derecede bir yer edinir. Bu olgu kişideki Psiko-Motor konsantrasyonu dahil, Öz-Bakɩm becerileri ile, Îletişim, ve Bilişsel etmenlerde rol oynayan olgularιn fonksiyonun’da görev edinirler.

Apraksi sendromuna tabi olan kişilerdeki sağ hemisferin Pariyetal ve Spasiyo-Oksipital kɩsɩmlarɩn’da bazɩ dejenerasyonlarɩn bulunduğu bilinmekte olup bu anlamda kişide Hemiasnomatognozik patolojik etmenden bahsedilir’ki bu olgu kişideki Alzehimer hastalɩğɩn bir belirtisi olarak tanιm görür.

NETÎCE - ALTERNATÎF :

 

 


Teknik Ortophoni Artikülasyon, ve, fonolojik terapiye özgü  imaj

 

 

Fonolojik, Dil ve Konuşma terapistleri (Ortofonist) ile, branş alanɩnda uzman Egitimlerce uygulanmasɩ gereken Teknik – Telafüz ve Konușma Artikülasyonu ile Teknik - Metodolojik Eğitimlerin yanɩsɩra, Psikolojik ve Fizyolojik destek seanslarɩn gerekli bulunduğunu, Korporel durumlarda ise, Tɩbbɩ ve Cerrahi arenada konsultasyonlara ihtiyaç duyulduğunu belirtmek mümkündür.

 

 
 

 

 

Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye  

sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.