Sosyal Hizmet Mesleği

Bilgiler
Yayınları
Araştırmalar
 


Sosyal Hizmet Alanları

Çocuk
Gençlik
Yaşlılık
Aile
Sosyal Sorunlar
Engeliler
Tıbbi Sosyal Hizmet


Kaynak Bilgiler

Bireysel Gelişim
Sosyoloji
Psikoloji
İnsan Hakları
İletişim Bilgisi

 

 

 

 

 
 


ANA SAYFA

Mistizim ve Şizofren

Soner KOŞAN

Sosyal Hizmet Uzmanı
Psikoterapist/Hipnoterapist
sonercan66@hotmail.com
 

 

Mistizm ve Şizofreni, aslında bu iki kelime ve anlam, toplumda çok tartışılan ve tabu olarak görülen tanımlamalardır. Bu yazıda, Mistizm ve Şizofreni, karşılaştırılması veya benzetilmesi amaçlanmamıştır. Mistizm içinde barındırdığı dinsel potansiyel ve Şizofrenin çoğunluk ile yöneldiği yol aynı kulvarda çatışmaktadır. Bu yolun adı Din. Bu yazı dizisini yazmamadaki sebep; Bu iki tanımlama da da, olmayan güçler, hakikatlerin ve maneviyatın peşinden koşar.

Biri maneviyattın başındaki varlığı hürmet eder ve ona ulaşmanın yollarını araştırır.Mu mistizm dir. Biri yolun başındaki ve sonundaki kişinin kendisi olduğuna inanır ve kendisine ulaşılmasını ister. Buda şizofreni hastalığın çoğunlukla yöneldiği yoldur. Burada amaç; kısa ve özgün bakış açısı vermek.
Mysticism Yunanca μυστικός (mystikos) yani Eleusis Gizemlerine "katılan kişi" (initiate) ve gizemlere katılım anlamına gelen μυστήρια (mysteria) terimiyle ilişkilidir. Kelimenin kökeni hakkıdaki görüşlerden biri Yunanca'da dudak ve gözleri kapamak anlamına gelen mueinden geldiği yönündedir.[1] Ancak günümüzde mistisizm kelimesi Eleusis gizemlerinden daha çok Neoplatoncu manevi hakikat veya Tanrı ile doğrudan deneyim,

Şizofreni; düşünüş, duyuş ve davranışlarda önemli bozuklukların görüldüğü, hastanın kişiler arası ilişkilerden ve gerçeklerden uzaklaşarak kendi dünyasında yaşadığı, genellikle gençlik çağında başlayan bir ruhsal hastalıktır.
Şizofreni kelimesi, Yunanca ayrık veya bölünmüş anlamına gelen "şizo" (schizein, Yunanca: σχίζειν) ve akıl anlamına gelen "frenos" (phrēn, phren-Yunanca: φρήν, φρεν-) sözcüklerinin birleşiminden gelir. Anlatılmak istenen kişinin iki kişilikli olması değil, aynı anda iki farklı gerçekliğe inanmasıdır. "Gerçek gerçeklik" normal, sıradan bir insanın algılamasına denk düşerken, "ikinci gerçeklik" sağlıklı bir insanın anlayamayacağı, çoğu kez belli bir sisteme dayalı bir gerçekliktir.
Mistisizm, insanın mantık ve akıl yürütme yoluyla erişemediği ilahi ve doğaüstü denilen "hakikatler" i derin bir sezgi ile arama yoludur. Terim, kimilerine göre Yunanca da "gözlerini kapamak" anlamına gelen "myein" sözcüğünden türetilmiştir. Mistizm yol ayrımıdır. İnançlı gittiği yolun bittiğine ve yeni yolun daha fazla maneviyat ile olacağına inanıp dünya nimetlerinden bedenini geri çekip ruhu ve bedeni arasındaki ayrımı kapatıp ilahi ruha yolculuk etmek isteğidir.
Şizofreni, İnsanın mantık ve akıl yolu ile erişemediği ilahi ve doğaüstü denilen hakikatleri algılama irdeleme ve inanma ve çevresindekileri inandırma
Mistisizm, felsefi kaynağını dinden alır. Fakat mistisizme din yerine, "dinin iç kısmı" demek daha doğru olur. (İslami toplumlardaki 'sufilik' ya da tasavvuf, mistisizm kapsamında ele alınmaktaysa da, sufilik, birçok konuda, gerek Batı gerekse Hint mistisizminden farklılık gösterir.)

Şizofreni, kaynağını olmayan şeylerden alır büyütür orijinalleştirir ve dinden beslenir. Din onun için mistiktir ve ulaşılmayana ulaşılmayı bekleyen bir hazinedir ve kendiside tek hazine avcısıdır. Çünkü herkesin kutsal dediği şey (Din), onun ellerinde, gözlerinde geleceğindedir ve artık kişi için tabu değil ulaşılması gereken bir basamaktır. O hedefe yürüyen seçilmiş kişidir.
Kaynağını dinden alan, tecrit olmaya ve 'vecd' e dayalı bir sistem olan mistisizme göre, insanoğlu akıl yolu ile kavrayamayacağı Tanrı'yı ancak metafizik bir sezgiyle kavrayabilir. Bilinmeyene, sonsuzluğa, mükemmelliğe, doğaüstü varlığa sezgi yoluyla ulaşmasında en önemli araçları tecrit olma (dış dünya ile ilişkilerini minimum düzeye indirme), vecd ve 'trans'tır.

Mistik, dış alemle bütün ilişkisini keser ve "hakikat" i vecd halindeki deneyimlerinde arar. Mistiğin ulaşmak istediği hedef, aydınlanma ya da uyanma denilen yüksek bir şuur halidir. Mistisizm göre bu, uzun zaman gerektiren deneyimlerle aşama aşama yaklaşılan, fakat ulaşılıp ulaşılamayacağı bilinmeyen bir hedeftir.
Şizofreni, dış dünyayla ilişkisini bazen tamamen keserek, bazen en asgariye indirerek yaşar. Hakikati içinde arar. Bir yüksek şuur arayışı ve bilinçaltına itilir.
Ayrı ve farklı olduğunu hissettirir ve en önemlisi de hiç bitmeyen inanç ve iç dinamizmle kurguladığı yaşamı yaşar ve yaşatmaya çalışır taaki ilaçlar semptomları bastırana kadar.

Şizofreni Bleuler, Kraepelin'in ileri sürdüğü gibi her hastada yıkımın (detoriorasyonun) olmadığını; duygu, düşünce ve davranışta yarılmayı (skizis) ortaya atmıştır. Bleuler, hastalığın etkilerini temel ve ikincil belirtiler olmak üzere iki kümeye ayırmıştır. Şizofrenide çağrışımlarda (Assosiasyonda) enkoherans (çağrışımlarda sapma, parçalanma ve yarılma), duygulanımda (Affektivitede) kısıtlılık (küntlük), duygu düşünce ve davranışta ikilemler (Ambivalans), kişinin dış âlemden çekilerek kendi iç âlemine dönmesi

Mistik düşünce ikiye ayrılır: panteizm ve pananteizm. İlki evreni tanrı olarak görür ya da tersi. İkincisi ise evreni tanrıda görür. İlkinde kişisel bir tanrıya yer yokken ikincisi evreni tanrının bir parçası olarak görür. İlki hayatın akışına değişime özel bir önem vererek doğayla bütünleşmeyi savunurken ikincisi doğayı tanrının bir eseri olarak kavrar. Mistisizm ikisinde de farklı kavrayış ve algılamalar doğurur. İki sistemin birleşimi olarak görülebilecek süreç teolojisi ise evrenin tanrıyla beraber devindiğini savunmaktadır.
İnsanoğlu, tarihin belli dönemlerinde, görünen ve bilinen yollardan ulaşamadığını anladığı bazı gerçeklere, "gözlerini kapayarak", sezgileri ile ulaşmaya çalışmıştır. Mistisizm bu çabaların sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

Şizofreni 5 e ayrılır tıbbi anlamda
Katatonik şizofreni, Paranoid tip, Desorganize tip, Farklılaşmamış tip, Residuel tip
Seyir anlamında 2 e ayrılır
1 Kendisi evrenin peşinden koşar (Evrenin var olan sırları veya olmayan sırları)
2 Evrenin peşinden koştuğuna inanır. (Kendisi bilgi kaynağı ve merkezdir. Evren onun peşinden koşar)

"bir kıvılcım çaktı..."

Karısına karşı şiddet uygulama isteğini bununla açıklıyordu. Hasta yeniden önemli olduğunu hissetme ve hissettirme özelliği taşıyor.
Tabiî ki şizofren hastaların potansiyel tehlike olarak adlandırmamak lazım.
Şizofreni hastalığı, Seyir aniden, birden seyredebilir veya sinsi bir şekilde yakalaşıp uzun süre sonra kendini hissettirebilir.
Şizofren hastalığı çok kompleks bir hastalıktır. Yaşamımızın içinde yer alan ve üreten çok sayıda bu hastalık ile beraber yaşan vatandaşlarımız var. Önemli olan önce toplumun nezdinde ki tabuların yıkılması sonrada bu tür rahatsızlığı olan hastalara gereken aile ve hekim desteğini sıklıkla ve düzenli bir şekilde ulaştırabilmek.

Bu yazının sloganı: İnanmak ve inandırabilmek.

Eğer İslam dini peygamberi son Peygamber olduğunu söylemsine ve tek kitap Kuran-ı Kerim olduğunu söylemesine rağmen bu kadar çok tarikat ve lider ve inanç şekillenmesi olmasına rağmen ya İslam peygamberi kendisinden sonra peygamberlerin geleceğini müjdeleseydi acaba ne olurdu tahmin bile edemiyorum.
İnsan hep olmayana ilgi duymuştur ve olmayandan medet ummuştur. Bunun adı bazen tasavvuf, mitsizim, bazen hastalık …..olmuştur. Bazen de hastalık olmasına rağmen eğer siz çevrenizdeki kişileri buna inandırmışsanız otomatik olarak hastalıktan ilahi rütbeye erişmiş olursunuz ki bu en tehlikelisidir. Çünkü artık kararlarınız tek sizi değil toplumu yönlendirecektir.

“Bir rüya gördüm, bütün yıldızlar eğiliyordu önümde”

Erdiğini ve seçilmiş olduğunu böyle açıklıyordu. Hz Yusuf.
Eğer Bu sözü söyleyenin Hz. Yusuf olduğunu bilmeseydik acaba ne düşünürdük bu kişi hakkında……. Karar sizin

 

 Editörler
Google
 

 


 


KURUMSAL VE BİREYSEL İŞ İLANLARI

 


 

SOSYAL MEDYA
 

 

Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye

sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.