Sosyal Hizmet Mesleği

 

Bilgiler

 

Yayınları

 

Araştırmalar

 

 


Sosyal Hizmet Alanları

 

Çocuk

 

Gençlik

 

Yaşlılık

 

Aile

 

Sosyal Sorunlar

 

Engeliler

 

Tıbbi Sosyal Hizmet

 


Kaynak Bilgiler

 

Bireysel Gelişim

 

Sosyoloji

 

Psikoloji

 

İnsan Hakları

 

İletişim Bilgisi

 

 

 

 

 

 

 
ANA SAYFA


 

 

ENGELLÎ ÎNSANLARA YÖNELÎK YAPILAN TACÎZ OLAYLARI


  Mehmet
Emin ASLANPsikologalanemin@hotmail.com
 

 

 


 
Konu ile ilgili bazɩ terimler :

 Asosyal, Marjinal, Izolasyon, Dejenerasyon, Sadomasoșhizm…

 Avertis

 Engelli durumda bulunan insanlarɩn yașam resitalinde karșılaștıkları olaylardan biri taciz olayıdır, bu sorun kendilerini ciddi anlamda tehdit edici bir olgu olarak bilinen bir gerçektir, nihayetinde bu etmenlerin sadece engelli insana değil aynı zamanda  toplumun bütün katmanlarɩnɩ yakɩn’dan ilgilendiren bir konu olarak bilinmekte’dir, bu etmenlere teşebbüs eden kişi yada kişilerin ise Engelli insanlarɩn Psikolojik ve Bedensel yetmezliklerinden yararlanarak bu tür vakalara teşebbüste bulunduklari bilinen bir gerçektir.
 

 

 
 

Sebepleri :

 

Engelli insanlarɩn toplum ortamɩnda izole olma hususlarɩndaki temel  şansɩzlɩk belkide kendilerini söz ve jestleri ile ifade edemeyecek kapasitede olmalarına bağlanabilir, bu olgu kendileri açɩsɩndan tehlikeye maruz kalma nedenlerinin en büyük sebepleri arasında’dır. Olaya bu açɩdan bakɩldɩğɩnda engelli insanlarɩn kendilerini tek başɩna koruma altɩna almalarɩ ve bu anlamda kendilerine karşɩ olasɩ herhangi fiilli bir teşebbüsten istenilen düzeyde savunma mekanizmalarɩnɩ sağlamalarɩ mümkün olmayabilir, Nitekim bu nedenledir’ki bu tür vakalar maalesef gün geçtikçe önemli bir boyuta doğru tɩrmanɩşa geçtiğini söylemek mümkündür.


  
 

 

   
 
Teșebbüsteki esas sebep

 Engelli insanlara yapılan fiilli saldɩrɩlarɩn bir tanesi sayɩlan cinsel taciz olayɩnda suç unsurunu teşkil eden bireylerin bu teşebbüse bulașmalarındaki esas sebeplerden biri  kendilerinin içinde bulunduklarɩ psikolojik yetmezlikler ve sosyal anlamda marjinalleşmiş olmalarndan kaynaklanmakta’dir, nitekim toplumsal arenada soyutlanmɩş olup tipik bir izolasyonu yaşayan ve dejenere erozyonuna uğramɩş olan bu kişilikler olay açısından temel sebeptirler.

 Engelli insanın savunma mekanizmasɩ :

 Engelli insanlar’ɩn kendi savunma mekanizmalarɩnda oldukça yetersiz bulunduklarɩnɩ nitekim toplum ortamɩndaki engelli insanlarɩn bu tür vakalara maruz kalmɩş olmalarɩ kendilerinin içinde bulunduklarɩ mevcut zihinsel ve fiziksel engellerin kendilerini koruma altɩna almakta sorun yaşadɩğɩnɩ ve bu durumdan ötürü kendi yaşam prosedürlerini sağlayamadɩklarɩ görülmekte’dir. Bu etmenin gündem bulmasɩ açɩsɩndan ciddi bir boyut teşkil ettiğini ve bu sebepten ötürü duyarlɩ bazɩ insani kurumlarca engelli bireylerin toplum ortamɩnda korunmalari gündeme getirilmiş olmasɩ belkide kendileri açɩsɩndan  büyük bir şans kaynağɩ olarak değer görmekte‘dir.   Bu oluşumun mevcut toplumsal değerlerin gereklerini yerine getirmede bir bir görev ve sorumluluk gereği bulunduğunun altɩnɩ çizmek gerekir.

 

Bazɩ Veriler ve neticeleri :

 Verilen istatistiklere göre 2016 yɩlɩ içinde engelli bireye yönelik saldɩrɩlar’da 24 engelli yurttaşɩn yaşamɩnɩ yitirdiği ve raporda 16 zihinsel engelli insanɩn cinsel istismara uğradɩğɩna yer belirtilmekte’dir. 2017 yɩlɩ içinde ise bu rakamɩn daha kabarɩk olduğu görülmekte’dir, nitekim veriler bir önceki yılda Fiilli şiddet ve taciz olayɩna uğrayan Engelli insan sayısının 57 olduğu belirtilmekte’dir.

Bu tür vakalarɩn olmuş olmasɩ modern bir toplum açısından son derece düşündürücü bir vaka olduğu gibi, aynı zamanda mevcut toplumun değer yargɩlarɩnɩ’da ciddi ölçüde  tehdit edici bir risk olduğunu göstermekte’dir.

 Olay kombinezonu ve süspenin konumu :

 Şiddet ve cinsel taciz olaylarɩnɩn olușmasında başta gelen esas sorunlarɩndan bir tanesi toplum ortamɩnda erozyona uğramɩş olan bazɩ kişilerin  psikolojik ve sosyal kombinezon bazɩnda yetmezlikler yaşadɩklarɩ ve bu olaya teşebbüs eden kişi yada kişilerin ise psikolojik tedaviye muhtaç olan kişi yada kişiler bulunduklarɩna belirtmek mümkündür.

 

Bu olguyu açɩklarken, teşebbüste bulunanɩn psikolojik prosedüründeki bozukluklarɩ yanɩnda, mentalite konjonktürün anormal bir yapɩ içinde bulunduklarɩ olayɩn bir bașka boyutunu teşkil etmekte’dir. Nitekim bu sebeplerden ötürü olaya teşebbüs eden kişi yada kişilerin saldɩrɩyɩ kendileri açɩsɩndan bir “moral kaynağɩ” haline getirdiklerini ve hatta bazɩ durumlarda şiddetten öte ölüm vakalarɩna dahɩ tekabül olup kendilerini olay açɩsɩndan fiilli suçun bir suspesi haline getirdikleri görülebilmekte‘dir.

 

 

 

 

.  Tedavi koşullarɩ ve önleyici alternatifler :

 Psikolojik ve Sosyal anlamda tipik bir dejenerasyona uğramɩş, marjinalleşmiş ve nihayetinde asosyal karaktere tekabül olmuş olan bireylerin toplum katmanlarɩ içinde topluma yeniden kazandɩrɩlmalarɩ ve bu anlamda rehabilite edilmeleri büyük bir önem teşkil etmekte‘dir. Bu tür olaylara dönük fiilli saldɩrɩ ve diğer teșebbüslerin önlenmesini sağlamak ve bu planda yerine daha sağlɩklɩ bir toplumun oluşturulmasɩ tamamen toplumsal katmandaki Psikososyal, Klinik ve Psikopedagojik sağlɩk merkezlerinin kurulması ile mümkün’dür.   

Bu çalɩşma projesindeki esas kaynak ise Psikolojik destek ile mümkün olabilir.

 

 

Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye

sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır. 

 

 Editörler
Google
 

 


 


KURUMSAL VE BİREYSEL İŞ İLANLARI