MESLEK BİLGİSİ

MESLEKİ ALANLAR

KAYNAK BİLGİLER

 

 

   

 

Dr. Aziz ŞEKER

Sosyal Hizmet Uzmanı /Sitemizin Editörü

shuaziz@gmail.com

 

   
   
   

ÖZGEÇMİŞ

 

 

Dr. Phil. Aziz Şeker.

İstanbul.

 Eğitim:

Lisans: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü.

Tez: Halk Ekmek Alan İnsanların Yaşadıkları Sosyo-Ekonomik Sorunlar Nelerdir? (Ankara Örneği), (1994-1999).

Yüksek Lisans: Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı, “Yaşar Kemal’in Romanlarında Sosyal Konular” (2003-2006).

Doktora: Kırıkkale Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı, “Kemal Tahir, Orhan Kemal ve Yaşar Kemal’in Romanlarında Toplumsal Cinsiyet Açısından Kadın -Karşılaştırmalı Bir İnceleme- (2015-2019).

Kitap Bölümleri

Şeker, A. (2020). Gençlik Katılımı Açısından Sivil Toplum Örgütlerine Sosyolojik Bir Bakış, Gençliğin Dönüşümü Politika ve Mücadele, ed. Merve Deniz Pak, Emre Özcan, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, Ss.75-92.

Şeker, A. (2020). Kadınların Toplumsal Katılımını Çocuk Gelinler Üzerinden Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğiyle Okumak, Gençliğin Dönüşümü Politika ve Mücadele, ed. Merve Deniz Pak, Emre Özcan, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, Ss.217-239.

Şeker, A. (2018). Sosyal Dışlanma Bağlamında Sosyal Teoride İnsan Sorunu ve Sosyal Dışlanmaya Sosyal Hizmet Açısından Praksis Temelli Bir Bakış, Psikiyatrik Sosyal Hizmetler, ed. Arzu İçağasıoğlu Çoban, Seda Attepe Özden, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, Ss.19-39.

Şeker, A. (2017). Etik Bağlamda Tıbbi Sosyal Hizmet ve Hasta Hakları, Tıbbi Sosyal Hizmetler, ed. Seda Attepe Özden, Emre Özcan, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, Ss.15-30.

Özcan, E., ve Şeker, A. (2014). Yoksulluğun Küreselleştiği Dünyada Sokak Çocukları ve Edebiyatından Bir İnceleme, Yaşar Kemal’in Allah’ın Askerleri’nde Sokak Çocukları Olgusu. Yoksulluk ve Sosyal Hizmet- Yeni Zorluklar ve Yaklaşımlar, Sosyal Çalışma Yayınları, İstanbul.

Şeker, A. (2013). Etik Karar Alma Süreci (bölüm 4), İş Etiği, ed. Nuray TOKGÖZ, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, Ss.68-86.

Şeker, A. (2013). Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanında Sosyal Hizmet Uygulamaları (bölüm 7), Sosyal Hizmet Uygulamaları, ed. İlhan Tomanbay, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, Ss. 146-165.

Şeker, A. (2013). Sosyal Güvenlik Mevzuatı (bölüm 7), Sosyal Hizmet Mevzuatı, ed. İlhan Tomanbay, Abdurrahman İlhan Oral, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, Ss.200-241.

Yayınlanmış Bilimsel Kitaplar

Küreselleşen Dünya’da Geleceğin Sosyal Hizmeti (Ankara: SABEV: 2004).

Sosyal Hizmetin Sefaleti (Ankara: SABEV: 2006).

Sosyal Hizmette Paradigma Arayışları (Ankara: SABEV: 2006).

Sosyal Hizmetin Hayaletleri-Başka Bir Sosyal Hizmet Mümkün (Ankara: SABEV: 2007).

Sosyal Çalışma Mesleği (Ankara: SABEV: 2008).

101 Soruda Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler (Ankara: SABEV: 2009).

Topluma Hizmet Uygulamaları (Ankara: NOBEL: 2009)

Küreselleşme ve Sosyal Devlet-Yeni Bir Sosyal Politika Arayışı (Söyleşiler, Ankara: SABEV: 2010)

Sosyal Hizmetlerde Etik-Sosyal Bilimlerde Bir Uygulama Alanı Kılavuzu (Ankara: SABEV: 2011)

Bir Anadolu Ozanı-Yaşar Kemal (Ankara: Eğiten Kitap Yay: 2011)

İnsanı Düşünmek-Dünyanın Mağdurları (Ankara: SABEV: 2012)

Sosyal Hizmete Giriş (Anadolu Üniversitesi AÖF Yay. 2012)

Toplumu Düşünmek (Ankara: SABEV: 2013)

Homerostan Binboğalara Yaşar Kemal (Ankara: SABEV: 2014)

Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler Sözlüğü (Ankara: SABEV: 2015).

Büyüsünü Kaybeden Dünya (Ankara: SABEV: 2020).

Edebiyat ve Toplumsal Cinsiyet (Ankara: Gece Kitaplığı: 2020).

Ulusal ve Uluslararası Hakemli Dergilerde Çıkan Makaleler

Şeker, A. (2020). Siyaset ve Toplumsal Yapı Etkileşiminin Sosyolojik Dinamiğini Sosyal Refah ve “Haklar” Açısından Değerlendirmek/An Evaluation of Sociological Dynamics of Politics and Social Structure in terms of Social Welfare and “Rights”. International Social Sciences Studies Journal, (ESJI-DIIF-DRJI-Sobiad), 6 (60), 1616-1626.

Şeker, A. (2020). Yaşar Kemal’in ‘Bir Ada Hikâyesi’nde İyi Bir Toplum Arayışının Sosyokültürel Temelleri/Socio-Cultural Foundations of the Quest for a Good Society in Yasar Kemal’s ‘Bir Ada Hikâyesi’. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi/Çukurova University Institute of Social Sciences (TR Dizin- EBSCO-CEEAS) 29 (1), 213-225. DOI: 10.35379/cusosbil.718173.

Şeker, A. (2020). İş bölümünün, Sosyal Politika ve Toplumsal Dayanışma Açısından Sosyolojik Çözümlemesi/Sociological Analysis of the Division of Labor in terms of Social Policy and Social Solidarity. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi/Afyon Kocatepe University Journal of Social Sciences (TR Dizin-MLA-EBSCOhost) 22 (1), 20-27. DOI: 10.32709/akusosbil.506866.

Şeker, A. (2020). Zygmunt Bauman, Iskarta Hayatlar/Modernite ve Safraları. O. Yener (Çev.). İstanbul: Can Sanat Yayınları, 164 s. (ISBN: 978-975-07-3802-9). Uluslarası Sosyal Bilimler Dergisi/International Journal of Social Science, 3 (1), 135-138. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/injoss/issue/52573/691989.

Şeker, A. (2020). Sosyal Problemlerin Sosyolojik Muhayyilesi, Sosyal Hizmet/Journal of Social Work, SHUD Yayını, 35-38.

Şeker, A. (2019). Yaşar Kemal’in Romanlarının Sosyolojik Dokusunu Feminist Edebiyat Eleştirisi Bağlamında Değerlendirmek/An Evaluation of The Sociological Texture of Yaşar Kemal’s Novels in The Context of Feminist Literary Criticism, İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi/Women’s Studies Review (DOAJ) (19), 15-35. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iujws/issue/52393/686378,https://doi.org/10.26650/iukad.2019.19.002.

Şeker, A. (2019). Feminist Edebiyat Eleştirisi Bağlamında Edebi Metinlerde Kadın Gerçekliği/The Woman Reality in Literary Texts in The Context of Feminist Literary Criticism, Söylem Filoloji Dergisi/Söylem Journal of Philology, (TR Dizin-MLA International Bibliography- WorldCat), 4 (2), 347-359. DOI: 10.29110/soylemdergi.614830.

Şeker, A. (2019). Sosyal Teoride Kamusal Alanın Dönüşümü ve Modernite/The Transformation of Public Sphere in Social Theory and Modernity. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi/Kafkas University Journal of the Institute of Social Sciences, (TR Dizin) (24), 589-604, DOI:10.9775/kausbed.2019.054.

Şeker, A. (2019). Edward Tryjarski, Türkler ve Ölüm /Geçmişten Bugüne Türklerde Ölüm Kültürü, çev. Hafize Er, Pinhan Yayıncılık, İstanbul 2012, 639 s. (ISBN: 978.605.5302-06-1). Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi (MUTAD)/Marmara University Journal of Turkology (MUJOT), (TR Dizin, EBSCO), 6 (2), 327-330. DOI: 10.16985/mtad.660426.

Şeker, A. (2019). Kuyucaklı Yusuf Romanının Kadın Kahramanlarını Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Psikososyal Yönleriyle Ele Almak/An Evaluation of Female Heroes in Kuyucaklı Yusuf with Psycho-Social Aspects in the Context of Gender Roles, İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi/Journal of Science, Culture, Art and Thought (TR Dizin-DOAJ), 6 (22), 865-881. DOI: 10.29224/insanveinsan.521714.

Şeker, A. (2019). Kemal Tahir’in Kültür ve Tarih Okumalarını, Yapıtlarından Yola Çıkarak Uluslararası İlişkiler Sosyolojisi Bağlamında Değerlendirmek/An Evaluation of Kemal Tahir’s Culture and History Readings in His Books in The Context of The Sociology of International Relations, Tezkire Eleştirel Sosyoloji Çalışmaları Dergisi, (Uluslararası Hakemli) (69) 9-22.

Şeker, A. (2019). Orhan Kemal, Kemal Tahir ve Yaşar Kemal’in romanlarında mizojinik söylemlerin analizi/An Analysis of Misogynist Discourses Orhan Kemal, Kemal Tahir and Yaşar Kemal’s Novels, RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, RumeliDE Journal of Language and Literature Studies (TR Dizin-MLA) (15), 136-146. DOI: 10.29000/rumelide.580486

Şeker, Aziz. (2019). Yaşar Kemal’in Romanlarında Ekososyoloji/Eco-Sociology in Yaşar Kemal’s Novels. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türkoloji Dergisi/Journal of Turkoloji, (MLA-OAJI) 23 (1), 158-176. Retrievedfrom https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkoloji/issue/44166/500962.

Şeker, A. (2019). Durkheim’in Sosyolojisinde İntihar Olgusu ve İntiharla Mücadelede Sosyal Hizmetin İşlevi/Suicide in Durkheim’s Sociology and the Function of Social Work in the Struggle Against Suicide. Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mavi Atlas Dergisi/ Gümüşhane University E-Journal of Faculty of Letters (TR Dizin) 7 (1), 90-110. DOI: 10.18795/gumusmaviatlas.521331.

Şeker, A. (2019). Yaşar Kemal’in Romanlarının Sosyolojisinde İnsan Sevgisi ve Değerinin Varoluşsal Kaynakları/Existential Sources of the Love of Humanity and Human Value in the Sociology of Yasar Kemal’s Novels. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Folklor/Edebiyat, FOLKLORE-LITERATURE (TR Dizin, Elsevier/Scopus, DOAJ, MLA), 25 (98), 371-385. DOI: 10.22559/folklor.840.

Şeker, A. (2019). Yaşar Kemal’in Romanlarında Geçen Mesleklerin Sosyolojik Bağlamı/Sociological Context of the Professions in Yaşar Kemal’s Novels. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi/The Journal of International Social Research (EBSCO-MLA-Proquest CSA-Index Islamicus), 12 (63), 697-701. Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3266.

Şeker, A., Kurt, G. (2018). Bir Sosyal Politika Alanı Olarak Yaşlılık ve Sosyal Hizmet Uygulamaları/Aging as a Social policy area and social work practices. Hacettepe Üniversitesi Nüfusbilim Dergisi, The Turkish Journal of Population Studies, (Population Index),(40),7-30.Retrievedfrom https://dergipark.org.tr/tr/pub/nufusbilim/issue/49380/625898

Şeker, A. (2017). Adalet Olgusu ve Sosyal Refahın Gelişimine Yönelik Sosyolojik ve Tarihsel Bir Çözümleme/The Justice Phenomenon and a Sociological and Historical Analysis of the Development of Social Welfare. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi/Karabuk UniversityJournal of Institute of Social Sciences (DRJI-BASE-İSAM-ISI), 7 (1), 282-301. Doi Number: http://dx.doi.org/10.14230/joiss316.

Şeker, A. (2017). Türk Romanında Toplumsal Cinsiyet Açısından Kadın Temsillerine Yönelik Sosyolojik Bir Çözümleme/A Sociological Analysis for Women Representations in Turkish Novel in Terms Of Social Gender, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, The Journal of International Social Research, (EBSCO-MLA-Index Islamicus), 10 (54), 641-652. http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20175434629.

Şeker, A. (2014). “Sosyal Adalet Yoksulluk ve Eğitim: Okul Sosyal Hizmetinin Gerekliliği”, Okul Sosyal Hizmeti Özel Sayısı, Sosyal Hizmet Dergisi/Journal of Social Work, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi Yayını, Ss. 38-43.

Şeker, A. (2011). “21. Yüzyılda Sosyal Hizmetler Açısından Etik”, Sosyal Hizmet Dergisi/Journal of Social Work, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi Yayını, Ss. 1-6.

Şeker, A. (2011). İnce Memed: Yaşar Kemal’in Roman Dünyasında Çukurovalı Mecbur Bir Eşkıya Tipi, (Sosyal ve Soylu Bir Eşkıya Olarak İnce Memed) Roman Kahramanları Dergisi, (6), 19-31.

Şeker, A. (2001). Edebiyatta Sosyal Boyut-Toplumsal Tarihsel Yönleriyle Roman, Sosyal Hizmet Dergisi/Journal of Social Work, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi Yayını, Ss.58-71.

Sempozyum-Kongre

Şeker, A. (2019). Küreselleşen Sosyal Sorunlar Karşısında Sosyal Hizmetin Sosyolojik İşlevini İnsan Hakları Söylemiyle Yeniden Düşünmek. Sosyal Hizmet Sempozyumu 2019 (Evrensel Değerler Işığında Sosyal Hizmet Uygulamalarında Çağı Yakalamak) 25-27 Ekim 2019 Başkent Üniversitesi Ankara.

Özcan, E., ve Şeker A. (2015). Sosyal Hizmet Düşüncesinde Onur ve Eşitlik Kavramlarının Diyalektik Birlikteliği. Sosyal Hizmet Sempozyumu 2015 (26-28 Kasım 2015 Manisa) Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamasının 50. Yılı: İnsan Değer ve Onurunu Yüceltmek. Manisa Celal Bayar Üniversitesi.

Şeker, A. (2010). Toplumsal Değişme Açısından Köy Enstitüleri ve Ulu Bir Çınar Mahmut Makal ile Bir Söyleşi, Kuruluşunun 70. Yılında Bir Toplumsal Değişim Projesi Olarak Köy Enstitüleri Sempozyumu (14-17 Nisan 2010) Kastamonu Üniversitesi.

Şeker, A. (2006). Nâzım Hikmet’in Şiirinde Toplumsal Gerçeklik Olarak Çocuk İmgesi ve Sokak Çocukları, 5.Sokakta Çalışan ve Yaşayan Çocuklar Sempozyumu (4-6 Kasım 2006 Gaziantep), Gaziantep Üniversitesi, 2006.

Şeker, A. (2005). Küreselleşen Dünyada Sosyal Hizmetin Soykütüğü ve Erken Gelen Ölümü, 6. Ulusal Sosyal Hizmetler Konferansı-Küreselleşme, Sosyal Adalet ve Sosyal Hizmetler (20-22 Mayıs 2004 Ankara), Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi. Ankara.

Beyaztaş F,. Şeker A. (2004). Küreselleşen Dünyada Süregelen Yoksulluk Kültürü ve Sokak Çocukları Olgusuna Türkiye’den Bir Bakış, 3.Sokakta Yaşayan ve Sokakta Çalışan Çocuklar Sempozyumu (28 Eylül-1 Ekim 2004 İzmir) İzmir Ekonomi Üniversitesi, 2004.

Şeker, A. (2003). Godot Beklentisi, Küresel Sosyal Hizmet ve Yoksulluk, Sosyal Hizmet Sempozyumu 2003 (9-11 Ekim 2003 Antalya), Akdeniz Üniversitesi, Ankara.

Şeker, A. (2003). XXI. Yüzyıl Türkiye’sinde Sosyal Hizmetin Kimlik Edinme Süreci…, Sosyal Hizmet Sempozyumu 2003 (9-11 Ekim 2003 Antalya), Akdeniz Üniversitesi, Ankara.

Yılmaz, T., ve Şeker, A. (2003). Sürdürülebilir Yoksulluk ve Eğitim, Sosyal Hizmet Sempozyumu 2003 (9-11 Ekim 2003 Antalya), Akdeniz Üniversitesi, Ankara.

Karataş, K., Şeker A., ve Erdoğan N. (2001). Marmara Depremi’nden Sonra Kocaeli’nde Geçici Yerleşim Alanında Yaşayan Aileler Üzerine Bir Araştırma, Sosyal Hizmet Sempozyumu 2001/Deprem ve Sosyal Hizmet (5-7 Aralık 2001 Ankara), Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Erdoğan N., Şeker A., Dikeçligil, B. (2001). ODTÜ Eymir Prefabriklerinde ‘Yeni Yaşam’, Sosyal Hizmet Sempozyumu 2001/Deprem ve Sosyal Hizmet (5-7 Aralık 2001 Ankara), Hacettepe Üniversitesi. Ankara.

Hakemlik

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

Uluslararası Beşeri ve Sosyal Bilimler İnceleme Dergisi

Diğer Dergilerde Çıkan Yayınları

Şeker, A. (2015). Yaşar Kemal Bir Uzun Yürüyüştür Sevgi Dolu, Hayâl Kültür Sanat Edebiyat Dergisi, (54), 26-37.

Şeker, A. (2015). Edebiyatta Ötekinin Sorunsal Varlığı, Hayâl Kültür Sanat Edebiyat Dergisi, (53), 36-47.

Şeker, A. (2012). Gerçeğe Ulaşmanın Sosyolojik İnşasına Bir Katkı Olarak İnziva, Temrin Düşünce ve Edebiyat Dergisi (49), 30-33.

Şeker, A. (2009). Yetimhanelerden Düşkünlerevine Sanatçı Yüzleri 1, Poyraz Edebiyat Sanat ve Kültür Dergisi, (1), 18-19.

Şeker, A. (2009). Yetimhanelerden Düşkünlerevine Sanatçı Yüzleri 2, Poyraz Edebiyat Sanat ve Kültür Dergisi, (2), 18-19.

Şeker, A. (2009). Malakanlar ve Bir Film, Poyraz Edebiyat Sanat ve Kültür Dergisi, (4), 10-11.

Şeker, A. (2009). Matomena Homota: Tarihsel Bir Acının İzleği, Benden Selam Söyle Anadolu’ya…, Poyraz Edebiyat Sanat ve Kültür Dergisi, (6), 5-7.

Şeker, A. (2010). Roman ve Öykü Sanatında Yoksulluk Manzaraları, Poyraz Edebiyat Sanat ve Kültür Dergisi, (11), 8-15.

Şeker, A. (2010). Nâzım Hikmet’in Şiirinde Kadın İmgesi, Poyraz Edebiyat Sanat ve Kültür Dergisi, (13), 8-10.

Şeker, A. (2010). Ömer Türkeş’le Romanın Sosyal Tarihi ve Sosyal Roman Üzerine, Poyraz Edebiyat Sanat ve Kültür Dergisi, (14), 12-16.

Şeker, A. (2010). 4 Eylül Kongresinin Sosyal Boyutu, Sultanşehir Kültür Sanat Dergisi, 4 (11), 88-89.

Şeker, A. (2004). Kültür, Medeniyet ve Mefkûre Ziya Gökalp, Ufkun Ötesi Aylık Dergi, Türkiye Körler Federasyonu Genel Merkezi Dergisi, Ocak.

Şeker, A. (2004). Kamusal Bir Sorun Olarak Terör, Ufkun Ötesi Aylık Dergi, Türkiye Körler Federasyonu Genel Merkezi Dergisi, Mart.

Şeker, A. (2004). İnsan Hakları ve Toplumsal Sorunlar, Ufkun Ötesi Aylık Dergi, Türkiye Körler Federasyonu Genel Merkezi, Nisan.

Şeker, A. (2004). Ekonominin Küreselleşmesi ve Sosyal Hizmet, Ufkun Ötesi Aylık Dergi, Türkiye Körler Federasyonu Genel Merkezi Dergisi, Şubat.

Şeker, A. (2004). İnsan Bilimleri ve Sosyal Hizmet Felsefesi, Ufkun Ötesi Aylık Dergi, Türkiye Körler Federasyonu Genel Merkezi Dergisi, Ocak.

Şeker, A. (2003). Yoksulluk Edebiyatı ve Sosyal Hizmet 1, Ufkun Ötesi Aylık Dergi, Türkiye Körler Federasyonu Genel Merkezi Dergisi, Mart.

Şeker, A. (2003). Toplumsal Değişme, Bilim ve Sosyal Hizmet, Ufkun Ötesi Aylık Dergi, Türkiye Körler Federasyonu Genel Merkezi Dergisi, Nisan.

Şeker, A. (2003). Yoksulluk Edebiyatı ve Sosyal Hizmet II, Ufkun Ötesi Aylık Dergi, Türkiye Körler Federasyonu Genel Merkezi Dergisi, Ağustos.

Şeker, A. (2003). Küreselleşme Sürecinde Sosyal Hizmetler, Ufkun Ötesi Aylık Dergi, Türkiye Körler Federasyonu Genel Merkezi Dergisi, Eylül.

Şeker, A. (2003). Yoksulluk ve Sosyal Hizmet, Ufkun Ötesi Aylık Dergi, Türkiye Körler Federasyonu Genel Merkezi Dergisi, Kasım.

Şeker, A. (2002). Toplumsal Bir Fenomen: Öteki Kavramı ve Yalnızlık Olgusu, Ufkun Ötesi Aylık Dergi, Türkiye Körler Federasyonu Genel Merkezi Dergisi, Eylül.

Şeker, A. (2001). Deprem ve Yabancılaşma, Ufkun Ötesi Aylık Dergi, Türkiye Körler Federasyonu Genel Merkezi Dergisi, Mart.

Şeker, A. (2001). Türkiye’de Çocuk İmgesi ve Özürlü Çocuklar Açısından Sosyal Mevzuata İlişkin Kısa Bir Değerlendirme, Ufkun Ötesi Aylık Dergi, Türkiye Körler Federasyonu Genel Merkezi Dergisi, Nisan.

Şeker, A. (2001). Anadolu Aydınlanmasında Tarihsel Bir Olgu, Bir Eğitim Yöntemi Olarak Köy Enstitüleri, Ufkun Ötesi Aylık Dergi, Türkiye Körler Federasyonu Genel Merkezi Dergisi, Nisan.

Şeker, A. (2001). Bitmeyen Gece: Mitat ENǒin Romanı, Ufkun Ötesi Aylık Dergi, Türkiye Körler Federasyonu Genel Merkezi Dergisi, Şubat.

Şeker, A. (2000). Yoksullukta Yitik Çocuk Kültürü/Sokak Çocukları Olgusuna Sosyolojik Bir Bakış, Ufkun Ötesi Aylık Dergi, Türkiye Körler Federasyonu Genel Merkezi Dergisi, Mayıs.

Şeker, A. (2000). Deprem Bölgesinden Gözlemler, Ufkun Ötesi Aylık Dergi, Türkiye Körler Federasyonu Genel Merkezi Dergisi. (22), 18-21.

 Çalışma Deneyimleri

2000 Marmara Deprem Bölgesi İnsan Sağlığı ve Eğitimi Vakfı (İNSEV)

2001 Sinop Atatürk Devlet Hastanesi (Sosyal Servis/Kreş)

2001-2002 Sarıkamış Asker Hastanesi (Y. Subay)

2003-2009 Sivas Numune Hastanesi (Sosyal Servis/Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Birimi/Hasta Hakları Birimi/Toplam Kalite Birimi)

2009 Aydın/Çine İlçe Devlet Hastanesi

2010 Amasya Ü. SKSD.

 Eğitimleri

İnsan Sağlığı ve Eğitim Vakfı (İNSEV): Sivil Toplum Kuruluşu ve Gönüllülerin Etkin ve Verimli Çalışabilmesi İçin Düzenlediği, Eğitici Eğitim Projesi Sertifikası.

MEB Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü: Anne-Çocuk Eğitim Programı Eğitici Eğitimi Sertifikası.

Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Uygulamaları Eğitici Eğitimi Sertifikası.

Sağlık Bakanlığı Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadelede Sağlık Personelinin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler ile ilgili Eğitici Eğitimi Sertifikası.

Kalite Yönetim Sistem Denetçisi Eğitimi Sertifikası.

SHÇEK ve Dünya Çocukları İnsan Hakları (Enfants Du Monde Droits De L’Homme) “Çocukta Psikolojik Travma” Eğitimi Semineri.

“Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Müdahale Becerilerini Arttırma Eğitimi” Programı.

“Erişilebilir Üniversiteler Semineri” Ekim 2018. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

“11. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı” 8-9 Mayıs 2017. Bülent Ecevit Üniversitesi.

“10. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı” 12-14 Mayıs 2016. Anadolu Üniversitesi.

 

 

 
 

  YAYINLANAN ESERLERİ

 

Değişen Sosyal Hizmet Algısı
 

 

Sosyal Çalışma İmgelemi Ve İnsanı Yönlendirme
 

 

Sokakta Yaşayan ve Sokakta Çalışan Çocuklar Sorunu
 

 

Yazarımız Aziz ŞEKER'in,sitemiz için yayınladığı  kitabı  Homerostan Binboğalara Yaşar Kemal
 

 

Ferit Berk’in Toplumsal ve Bireysel Sorunlara Giriş İsimli Kitabı Üzerine Bir Değerlendirme
 

 

Acıya Dokunmak... 
 

 

Çok kültürlü Sosyal Çalışma
 

 

“Sosyal Çalışmada Çağdaş Eleştirel Perspektifler”
 

 

İliştirilmiş Karanfil Dalına (Rock dünyasının hippi kadınları için.)
 

 

Kahraman Eroğlu’nun Kaleme Aldığı Bu Anı Kitabı "Sürgün Günlükleri "
 

 

Yaşar Kemal’i Doğru Okumak…
 

 

Postmodernizm ve Sanat
 

 

La Vie D’adele/Mavi En Sıcak Renktir…
 

 

“Yaşamak Seni Sevmek Gibi” kitabında bir intihal olayı…  
 

 

Yaşamın Temayülleriyle Mutlu Olmayı Düşünmek 
 

 

Kayıplardan Sonra Yaşam...
 

 

“Sosyal Hizmet Magazin” Üzerine… 
 

 

Çalışmasam Okuyamam   
 

 

Sosyal Hizmet/Sosyal Çalışma Kavram Çalıştayına Neden Gereksinim Var?
 

 

Sosyal İncelemenin Sosyolojik Algısı ve Sosyal Hizmet Disiplininde Müracaatçı/Danışan Praxisi  

 

 

Umudun Romancısı Yaşar Kemal’i Anarken…
 

 

Çocuk Edebiyatının Sosyal Boyutu

 

 

Durkheim’in Sosyolojisinde İntihar Olgusu ve İntiharla Mücadelede Sosyal Hizmetin İşlevi   - DERGİ PARK YAYINLARI
 

 

Yaşar Kemal’in Romanlarının Sosyolojisinde İnsan Sevgisi ve Değerinin Varoluşsal Kaynakları  -   DERGİ PARK YAYINLARI
 

 

Yaşar Kemal’in Romanlarında Ekososyoloji  -  - DERGİ PARK YAYINLARI

 

 

Ferit BERK’ten Yeni Bir Kitap: Bozkırda Filizlenen Bir Yaşam ve Binbir Anı 
 
 

 

  Orhan Kemal, Kemal Tahir Ve Yaşar Kemal’in Romanlarında Mizojinik Söylemlerin Analizi     - DERGİ PARK YAYINLARI


 

Yaşar Kemal’in Romanlarında Geçen Meslekleri Sosyoloji Bağlamı
Socıologıcal Context Of The Professıons In Yasar Kemal’s Novels
 

 - DERGİ PARK YAYINLARI  

 

 

Kuyucaklı Yusuf Romanının Kadın Kahramanlarını Toplumsal Cinsiyet Bağlamında  Psikososyal Yönleriyle Ele Almak  - DERGİ PARK YAYINLARI  
 


 
Bir Sosyal Politika Alanı Olarak Yaşlılık ve Sosyal Hizmet Uygulamaları

 - DERGİ PARK YAYINLARI  

 

 

Geçmişten Bugüne Türklerde Ölüm Kültürü - DERGİ PARK YAYINLARI  
 

 

Adalet Olgusu ve Sosyal Refahın Gelişimine Yönelik  Sosyolojik ve Tarihsel Bir Çözümleme - DERGİ PARK YAYINLARI  
 

 

Feminist Edebiyat Eleştirisi Bağlamında Edebi Metinlerde Kadın Gerçekliği - DERGİ PARK YAYINLARI   

Yaşar Kemal’in Romanlarının Sosyolojik Dokusunu Feminist Edebiyat Eleştirisi Bağlamında Değerlendirmek  - DERGİ PARK YAYINLARI   

Büyüsünü Kaybeden Dünya – Sosyal Çalışma İmgelemi 
  

İş bölümünün, Sosyal Politika ve Toplumsal Dayanışma Açısından Sosyolojik Çözümlemesi  - DERGİ PARK YAYINLARI   
 

 

 Yaşar Kemal’in ‘Bir Ada Hikâyesi’nde İyi Bir Toplum Arayışının Sosyokültürel Temelleri - DERGİ PARK YAYINLARI   
 

 

“İçimizdeki Şeytan”a yenilmeyen Macide’nin toplumsal cinsiyet açısından düşündürdükleri  - DERGİ PARK YAYINLARI   


 
Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye  

sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.